czwartek, 3 lipca 2014

Żyjmy zdrowiej!

W materiałach na sesję Rady Miejskiej w Górze, która odbyła się 30 czerwca, znalazło się obszerne opracowanie dotyczące koncepcji skanalizowania miejscowości na terenie gminy Góra. „W zakres koncepcji” – czytamy w opracowaniu – „wchodzą 22 miejscowości gminy Góra, które przewiduje się objąć przydomowymi oczyszczalniami ścieków.” Miejscowości te wymieniłem Państwu w poście "Truchcikiem przez sesję"

W opracowaniu czytamy, iż: „(…) w miejscowości Gola Górowska i Rogów Górowski eksploatowanych jest łącznie 57 przydomowych oczyszczalni ścieków.” Większość miejscowości wiejskich na terenie naszej gminy odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych (szamb), których stan techniczny jest najczęściej bardzo zły. To powoduje, że do gruntu a wiec i wód gruntowych przedostają się szkodliwe substancje. Mówiąc krótko: wirusy i bakterie chorobotwórcze, które dostają się do wody pitnej a stamtąd do organizmów ludzkich i zwierzęcych.

Dodać do tego należy pojawianie się przy opróżnianiu szamb odorów, na które składają się siarkowodór, amoniak, bakterie i grzyby w postaci aerozoli. Dodajmy do tego widok beczkowozu i ciągnący się za nim ślad w postaci wycieku z nieszczelnego zaworu. Widok chyba wszystkim nieobcy.

Obecnie” – trafnie zauważają autorzy opracowania – „na terenach nieskanalizowanych, tylko część wytwarzanych ścieków jest wywożona i oczyszczana w oczyszczalni. Pozostałe ścieki, trafiając do środowiska bez oczyszczenia, powoduje jego degradację zanieczyszczając cieki wodne i zbiorniki wody pitnej, przyczyniając się do zmniejszenia zdrowotności społeczeństwa oraz degradują obszary cenne pod względem przyrodniczym.”

Opracowanie zawiera też bilans ścieków produkowanych na terenie 22 miejscowości wiejskich, dla których uchwała Rady Miejskiej z 30 czerwca zakład budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie te 22 miejscowości wytwarzają ok. 331 m sześciennych ścieków na dobę. Szacunek ten oparto na założeniu, że ilość wytwarzanych przez mieszkańców ścieków jest: „na poziomie analogicznym do średniego jednostkowego zużycia wody, tj. ok. 80 litrów na dobę.”

Ze względów ekonomicznych nie opłaca się podłączać 22 miejscowości do sieci kanalizacyjnej, która odprowadza ścieki do górowskiej oczyszczalni ścieków. W tej sytuacji jedynym wyjściem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, które nasza gmina będzie współfinansować.

Przyjęty przez Radę Miejską regulamin określa jasno warunki, które osoba ubiegająca się o dofinansowanie powinna spełnić. Regulamin określa również, jakie koszta poniesione na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków nie zostaną przez gminę zwrócone w ramach dotacji. Rzecz jest ważna, bo dotyczy nieomal 4000 mieszkańców, gdyż na tyle szacowana jest łączna liczba mieszkańców tych 22 miejscowości wiejskich.

Przejdźmy do konkretów.

Wnioskodawca może na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków uzyskać dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% kosztu zakupu lub zakupu i montażu. Musi jednak udokumentować ten fakt fakturami.

Kwota dotacji udzielonej przez gminę Góra nie może być jednak większa niż 4000 zł dla wnioskodawcy, którego przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie obsługiwała będzie tylko jedną nieruchomość. Jeżeli ktoś postanowi, że zainwestuje w przydomową oczyszczalnię ścieków wraz z sąsiadem, wówczas może liczyć na dotację wynoszącą do 6000 zł. Razem z sąsiadem wyjdzie więc taniej.

Dotacja z gminy nie obejmuje:
- kosztów wykonania dokumentacji, wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
- kosztów konserwacji i eksploatacji wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków,
- kosztów zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) oczyszczalni,
- kosztów za żwir i piasek,
- własnej pracy wykonanej przez właściciela oczyszczalni we własnym zakresie.

Bardzo ważne jest i to, że dotacją objęte są jedynie urządzenia zakupione i zamontowane po wejściu w życie omawianego regulaminu, tj. po dniu 30 marca 2012 r.

Zakupiona oczyszczalnia ścieków musi posiadać certyfikat zgodny z ustawą o systemie zgodności z 30 sierpnia 2002 r. Oznacza to, iż każdy z Państwa decydując się na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków, musi upewnić się, iż oferowana przez sprzedawcę przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma taki certyfikat. Jeżeli takiego certyfikatu zgodności nie będzie, nie liczmy na dotację z gminy.

Budowa i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. W tym miejscu nie będę Państwu truł o szczegółach, ale odsyłam do wydziału budownictwa w starostwie powiatowym.

Odsyłam tam, gdyż to ten wydział wyda prawomocne pozwolenia i decyzje w zależności od przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków, na budowę której Państwo się zdecydujecie.

W przypadku oczyszczalni o przepustowości do 5 m3 na dobę dokonać należy zgłoszenia budowy w starostwie powiatowym. Przy zakupie przydomowej oczyszczalni ścieków, której przepustowość wyniesie powyżej 5 m3 na dobę, ale nie więcej niż 7,5 m3 na dobę, oprócz pozwolenia na budowę trzeba będzie uzyskać pozwolenie wodno - prawne. Przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości powyżej 7,5 m3 na dobę także wymagał będzie pozwolenia na budowę pozwolenia wodno - prawnego. Wszystko to pomogą Państwu załatwić fachowcy w wydziału budownictwa starostwa powiatowego, którzy pracują na II piętrze (wejście na wprost schodów).

Pokrótce to tyle o warunkach uzyskania dotacji na zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków.

W opracowaniu przedstawiono szacunek, z którego wynika, iż dla 22 miejscowości wiejskich, gdzie można zakładać przydomowe oczyszczalnie ścieków, ich łączna ilość ma wynieść minimalnie 42 a maksymalnie 104 instalacje. To powinno rozwiązać problem ścieków odprowadzanych do rowów, pompowanych nocami na łąki, nieużytki lub odsączanych z „przypadkowo” nieszczelnego na dnie szamba do gruntu.

Nie róbmy szamba z wody pitnej, bo nie mamy jej w nadmiarze.