piątek, 24 listopada 2017

Pijar dla idiotów

Nieubłaganie zbliża się koniec działalności wrocławskiej „bandy czworga” na naszym terenie. Idzie o PCZ Wrocław, który w prezencie otrzymał nasz górowski szpital od starostów i radnych koalicyjnych, ekonomicznie głupków doskonałych i niedoścignionych.

Jak Państwo wiedzą „Gazela biznesu” prawicowego tygodnika „Wprost” pod redakcją byłego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR dwukrotnie przyznała to wyróżnienie przebywającemu w chwili obecnej (do 1 grudnia) nijakiemu Ściborskiemu to wyróżnienie. „Gazela biznesu” okazała się być podłą hieną. Przestrzegali o tym starostów i niezbyt ogarniętych radnych ludzie rozumni, ale głupota zatriumfowała na nasze nieszczęście.

W poniedziałek przy budynku po podarowanym PCZ szpitalem pojawili się syndycy PCZ Wrocław, który decyzją sądu gospodarczego we Wrocławiu, mają przeprowadzić likwidację „zdechłej gazeli szemranego biznesu”, by przejąć budynek po szpitalu. Do przejęcie przez syndyków budynku po szpitalu nie doszło, gdyż okazało się, że firma „RASS” 22 listopada ogłosiła swą upadłość. Problem polega też na tym, że na dzień dzisiejszy nad górowskim budynkiem szpitalnym „wisi” aż trzech syndyków. Tylko jakoś dziwnie osoba odpowiedzialna za podarowanie górowskiego szpitala wrocławskiej „bandzie czworga” nic o tym nie wspomniała radnym podczas sesji, która odbyła się wczoraj.

Na portalu „elki” ukazał się wywiad z tym, który podarował – w mojej ocenie - nasz szpital i pozbawił pracy kilkadziesiąt osób. W ten sposób rozpiździł on górowską służbę zdrowia, bo miasto w którym prześwietlić się nie można to wiocha! I o tym się głośno mówi!

Ale w „elce” człowiek odpowiadający za ten stan rzeczy stroi się w nowe piórka i syrenim głosem – fałszywym do bólu! – roztacza wizje wskrzeszenia szpitala z ruin i zgliszcz, w które sam z koalicyjnymi kumotrami go pociągną.

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych jednego lub dwóch tygodni budynek po szpitalu znajdzie się w rękach syndyków Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z Poznania, którzy są syndykami PCZ. Więc to syndycy będą właścicielami budynku. A co my czytamy w „elce”? Ten, który doprowadził do pozbawienie nas opieki zdrowotnej fałszywie „prorokuje” i już widzi termin, podmiot zainteresowany wskrzeszeniem szpitala. A co on będzie miał tu do gadania?! Gówno! Budynek po szpitalu będzie syndyków a nie powiatu. Powiat pod względem finansowym nie dość, że leży, to jeszcze kwiczeć nie ma sił.

Przed podmiotem, który zechce uruchomić działalność na, terenie budynku po byłym szpitalu, stało będzie zadań bez liku. Główny problem, to personel. Szczególnie lekarze. Tych w kraju zaczyna brakować. Dwa: szpital nie ma kontraktu z NFZ. Nowa ustawa mówi, że szpital ubiegający się o kontrakt z NFZ musi posiadać kontrakt z NFZ przez ostatnie dwa lata. Po trzecie: stanowisko Sanepidu. Gdy obiekt funkcjonuje, to Sanepid każe coś tam poprawić, daje termin, ale pozwala na działalność pod swoim czujnym okiem. Po czwarte: a co z personelem średnim (pielęgniarki)? Przecież tak im pięknie podziękowano za trud, znój, oczekiwanie na wypłaty, że w umowie o „sprzedaży” szpitala niczego im nie zagwarantowano.


Pytania można mnożyć. Tylko po co? Pijarowskie wypociny tego, który koncertowo rozmontował służbę zdrowia, darowując „bandzie czworga”, nie zasługują na uwagę. Tylko wzruszenie ramion, i dodatkowo splunąć przez ramię (przez które zależne jest od wyznania) i rzec „na psa urok”. Nie dajmy się nabierać na pijarowskie mięso z „taniej jatki”. 

czwartek, 23 listopada 2017

Post dla mieszkańców ul. Bukowej

Dla mieszkańców ulicy Bukowej, którzy w ilości ok. 30 rodzin ją zamieszkują, mam połowę dobrej wiadomości. Lepsza połowa dobrej wiadomości niż 100% złej. Otóż w budżecie naszej gminy na rok 2018, w wykazie planowanych inwestycji, pod nr. 51 znalazło się taki oto zadani: „Budowa drogi ul. Bukowa w m. Góra – kanalizacja deszczowa” i kwota: „100.000”. W rubryce: „rok rozpoczęcia/zakończenia” widnieją dwie daty: „2018-2019”.


Nadziej i otucha powinna więc wstąpić w serca mieszkańców ulicy Bukowej. Jest perspektywa! Co prawda w błocku będziecie się Państwo jakiś czas jeszcze taplać, ale na horyzoncie widnieje świetlana przyszłość ulicy. Będzie deszczówka! A może będzie mniej padać,? Chociażby nad ulicą Bukową, która ma długość ok. 300 m. I takie widoki jak na poniższych zdjęciach przejdą do historii. Heroiczne zmagania z błotem będą po latach kanwą rodzinnych wspomnień przy kominku. 
wtorek, 21 listopada 2017

Budżetowe okruchy

Radni gminni otrzymali projekt uchwały budżetowej na rok 2018. W projekcie założono dochody gminy w wysokości 92.091.919,69 zł. Dla porównania: planowany budżet na rok 2017 zakładał kwotę 84.796.536 zł. W trakcie roku budżetowego, w wyniku licznych zmian budżetu, wzrósł on po stronie dochodów do kwoty ponad 92,5 mln zł.

Na budżet gminy składają się subwencje (oświatowa – 14,4 mln zł, wyrównawcza – 6,9 mln zł., równoważąca – 0,33 mln zł) otrzymywane, z budżetu państwa, których łączna wartość wynosi 21.756.945 zł. Gmina otrzyma również dotację celową w kwocie 29,5 mln zł., np. 14.008.000 mln zł na wypłacenie pieniędzy na program „500+”.

Dochody własne gminy stanowią kwotę 34.721.282 zł. Na tę sumę składają się pieniądze z podatków i przeróżnych opłat (20,4 mln zł),jak np. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, spadków i darowizn (12,23 mln zł). Do dochodów własnych naszej gminy zalicza się dochód z opłat za targowisko (170 tys. zł), opłata skarbowa (170 tys. zl), opłata za sprzedaż koncesji na handel alkoholem (330 tys. zł), opłata z tytułu odbioru odpadów komunalnych (4,2 mln zł) i inne. Z podatku PIT i CIT pobieranego przez państwo przysługuje nam udział w kwocie 11,8 mln zł. Planuje się sprzedaż mienia gminnego na kwotę 1,5 mln zł.

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6 mln zł. Na kwotę tą składają się dotacje celowe finansowane ze środków UE. Nasza gmina ma „zaklepane” z tej puli ponad 2,5 mln zł na przyszły rok.

I tak dla przykładu wśród dochodów własnych gminy znaczącą pozycją po stronie wpływów jest podatek od nieruchomości od osób prawnych (zbiorowości osób fizycznych mających kompetencje do dysponowania majątkiem, zakłady). Z tego tytułu nasza gmina planuje w przyszłym roku pozyskać 6,75 mln zł). Mniej, bo 2,75 mln zł ma wpłynąć na konto gminy z tytułu podatku od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych. Z podatku rolnego szacuje się wpływ do budżetu gminy na poziomie 433 tys. zł., a z podatku ok 200 tys. zł. Przy okazji można się dowiedzieć, że 222 ha lasów na terenie gminy znajduje się w rękach osób fizycznych a 4794 ha osób prawnych.

Do gminnej kasy wpływa też opłata eksploatacyjna, która pobierana jest m.in. od PGNiG (gaz) oraz z kopalń żwiru, piasku. Planuje się, że w przyszłym roku będzie to 2,6 mln zł.
Po stronie wydatków projekt uchwały budżetowej na rok 2018 zakłada kwotę 100.138.150,72 zł. W kończącym się roku wydatki budżetu mają wynieść 102.144.928,38 zł. Planowany deficyt budżetu to nieco ponad 9,5 mln zł. W roku przyszłym deficyt budżetu ma wynieść troszkę ponad 8 mln zł. Z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów będziemy musieli spłacić 3,87 mln zł. Przewidziano na rok 2018 deficyt budżetowy w kwocie 5 mln zł. W projekcie budżetu „Przychody i rozchody budżetu” znajduje się informacja, iż w 2018 r. gmina planuje: „przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 11.916.231,03 zł. Z tej właśnie kwoty planuje się przeznaczyć3.870.000 zł na: „spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, jak również pokryć deficyt budżetowy.


C.d.n.

poniedziałek, 20 listopada 2017

Raz z górki, raz pod górkę

Rozstrzygnięto kilka ciekawych przetargów zorganizowanych przez gminę. Znamy wykonawcę zadania polegającego na termomodernizacja budynku Zespołu Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Czerninie. Na wykonanie tego zadania gmina przeznaczyła 500 tys. zł. Wpłynęły 3 oferty. Wgrała firma pana Marcina Janika ,,Jan-Mar” Handel –Usługi – Budownictwo z Brzeżan. Zaoferowała kwotę 639.129,53 zł. Dodatkowo 60 miesięczny okres gwarancyjny na roboty budowlane oraz taki sam okres gwarancji i rękojmi na stolarkę okienną. Dwie pozostałe ofert opiewały na kwoty: 827.527,03 zł. oraz 728 044,18 zł. 

Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczył zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Doposażenie strefy wypoczynku w m. Witoszyce”. Na cel ten przeznaczył gmina 6700 zł. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 14.840 zł. złożona przez Zbigniewa Sierotę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych, Gola Wąsoska z ceną 9 860,00 złotych, 30-dniowym terminem realizacji (umowę podpisano 16 listopada) oraz 36 miesięcznym okresem gwarancji na zamontowane urządzenia.

,,Doposażenie siłowni napowietrznej wraz z ogrodzeniem terenu oraz budowa siłowni typu „Street Workout” w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – przetarg rozstrzygnięto. Zadanie to podzielono na 2 części. Część I dotyczyła elementów malej architektury i wyposażenia w urządzenia zabawowe. Tu najkorzystniejszą w postępowaniu ofertę złożyła firma „Apis – Polska” z Jarosławia. Cena – 125.574,59 zł. oraz 36 miesięcznym okresem rękojmi i gwarancji na zamontowane urządzenia i materiały. Oferta z Gdańska opiewała kwotę 258.300 zł. 

Część II przetargu dotyczyła zagospodarowania terenu. Tu również wygrała oferta firmy „Apis – Polska” z kwotą 77.619,09 zł. Termin realizacji – 35 dni od dnia podpisania umowy, co planowane jest na 21 listopada br.

Bardzo ważny dla mieszkańców Góry odbył się na: ,,Przebudowę budynku byłego internatu przy ul. T. Kościuszki w Górze w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Góra,.” Pamiętać należy, że utworzone tam zostaną tam pomieszczenia do dziennego pobytu osób starszych oraz mieszkania chronione.

Wpłynęły 3 oferty. Zwycięska okazała się oferta konsorcjum „M- Plus” z Leszna oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe również z Leszna. Ich oferta wyniosła 3.424.71,38 zł. Gmina na ten cel miała przeznaczone 3.750.000 zł. Kolejne oferty miały następujące ceny: 4.621.281,04 zł oraz 4.313.551,44 zł. Termin zakończenia remontu internatu 30 wrzesień 2018 r.

Skromny przetarg na wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Mała 3 w m. Góra, nie zakończył się sukcesem. Gmina przeznaczyła na realizację tego zadania kwotę 6000 zł. Wpłynęły dwie oferty. Jedna na kwotę 31.258,63 zł a druga wartości 14 369,00 zł.

Niepowodzeniem zakończyła się wyłonienie wykonawcy sztucznego lodowiska wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby turystyki i rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Górze. Gmina przeznaczyła na ten cel 250.000 zł. Zgłosił się 1 chętny, ale zaproponował kwotę 478.470 zł. (Alles Cool Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja z Kępna.

Kolejny nierozstrzygnięty przetarg dotyczył: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina”. Kwota przeznaczoną na realizację zadania wynosiła 690.000 zł (w roku 2017 – 390.000 zł, w roku 2018 – 300.000 zł). Złożono dwie oferty. Każda z nich zawierała kwotę o wile wyższą niż gmina chciała dać: 1 774 046,58 zł oraz 1 479 512,60 zł.


Bez wyłonienia zwycięscy odbył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszej gminy. Na ten cel gmina chciała przeznaczyć 2.700.000 zł. Nasz „Tekom” złożył ofertę na 3.757.136,80 zł. Wrocławska firma „Alba” zaproponowała 4.384.797,60 zł. Również przetarg na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został unieważniony. Zainteresowanie prowadzeniem PSZOK okazał jedynie „Tekom”. Gmina miała na ten cel kwotę 406.967,45 zł a oferent chciał 475.833,21 zł. W tej sytuacji nowy przetarg odbędzie się 21 grudnia br. 

piątek, 17 listopada 2017

Samorządowe realia

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 15 listopada przyjęto uchwałę, na mocy której burmistrz będzie mogła emitować obligacje komunalne na kwotę 9,5 mln. Obligacje wyemitowane zostaną jeszcze w tym roku w 9 seriach o różnej wartości. Najniższa wartość obligacji wynosi 20 tys. zł. a najwyższa 4.580.000 mln zł. Łącznie  wyemitowanych zostanie 9500 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1000 zł. Rozprowadzone one zostaną do indywidualnych adresatów a ich liczba ma wynieść 149 osób.

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: „Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków finansowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2017 oraz przypadających do spłaty w roku 2017 wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.”

Wykup obligacji rozpocznie się w roku 2019 i będzie trwał do roku 2027. W tym ostatnim roku wykupu obligacji gmina będzie musiała przeznaczyć na ten cel 4.580.000 mln zł.

Uchwałę przyjęto 16 glosami radnych, gdyż tylu w momencie głosowania znajdowało się w sali obrad.  rSesja miała charakter nadzwyczajnej (tak mówi się o sesjach zwoływanych w trybie art. 20, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Na portalu „elki” pojawiły się dość liczne zarzuty, że radni nie konsultowali sprawy emisji obligacji z wyborcami. Zarzut ten jest o tyle nietrafiony, iż radnym nie dano czasu na konsultacje. Ja o terminie sesji dowiedziałem się 14 listopada, ok. godz. 14,30. Jeden z radnych jeszcze 14 listopada po godz. 17 nic o sesji nie wiedział. Nad projektem uchwały o emisji obligacji nie procedowała komisja finansów i budżetu. Można rzec, że Radę Miejską wzięto z zaskoczenia.

Sesję przewodniczący Rady zwołał na żądanie burmistrza. Burmistrz ma takie prawo. Tyle tylko, że przewodniczący Rady ma 7 dni na zwołanie sesji, bo w tym przypadku to on decyduje o terminie sesji. On i tylko on. W opisanym przypadku sesja zwołana została na drugi dzień po pisemnym żądaniu burmistrza (dzień otrzymania pisma od burmistrza się nie liczy).

Ponadto porządek sesji też był nieco dziwny. W punkcie 2 widniała uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy, w której radni przegłosowali zmianę budżetu polegającą m.in. na wprowadzeniu do niego …przychodów z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9,5 mln. Natomiast uchwała o emisji obligacji komunalnych widniała dopiero w punkcie 4 obrad. Widać pośpiech wyparł logikę. Ponadto w porządku obrad znalazł się punkt „wolne głosy i wnioski”, który w przypadku sesji zwoływanej w trybie art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym być absolutnie nie powinno. Ja osobiście na sesji nie byłem, gdyż nie mogłem. Od tygodnia ten poranek (8.00) miałem zarezerwowany. Proszę też zauważyć, że sesja odbyła się bez udziału publiczności. I to w tak istotnej sprawie. Takie są nasze samorządowe realia. Niestety.


Burmistrz poinformowała radnych, że dokonano urealnienia kwoty przeznaczonej na budowę „delfinka”. Na przyszły rok przeznaczone zostanie na jego dokończenie ponad 4 mln zł. Przetarg ma się odbyć do polowy grudnia. Zagrożony jest również termin wykonania żłobka (10 grudnia). Zaawansowanie prac na tej inwestycji wynosiło na dzień 31 października 53%.

czwartek, 9 listopada 2017

Jeszcze poczekamy

Post niniejszy dedykuję uroczej Pani Irenie S. i przepraszam, że musiała Pani „trochę” na niego poczekać. Pozdrawiam.

Obecnie zasilanie w energie elektryczną terenu Miasta i Gminy Góra odbywa się z GPZ Góra, który połączony jest z systemem elektroenergetycznym na poziomie napięcia 110kV jedną linią ze Wschowy. Sytuacja ta znacznie ogranicza możliwości i pewność zasilania odbiorców na niezbędnym poziomie. Ale ma się to niebawem zminić.

Inwestorem drugostronnego zasilania jest ENEA Oddział Dystrybucji Poznań. Wykonawcą Przedsiębiorstwo Budownictwa Energetycznego „ELBUD” z Poznania. Zlecenie w drodze postępowania przetargowego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wydano w lutym 2013r. Umowa z dnia 19.03.2013 r. z terminem 162 tygodni tj. 26.04.2016r. Następnie sporządzono aneks do umowy z nowym terminem wykonania  - 24.07.2017 r.

Jest to inwestycja celu publicznego o charakterze ponadlokalnym, zapisana w planach zagospodarowania województw dolnośląskiego i wielkopolskiego.

Całkowita długość linii wyniesie 26,4 km. Na terenie województwa wielkopolskiego będzie się znajdowało 14,9 km linii (gmina Rawicz – 7,5 km, gmina Bojanowo – 7,4 km). W naszym województwie linia będzie miała 11,5 km i przebiegała będzie przez obręby geodezyjne: Stara Góra, Góra, Kłoda Górowska, Zawieścice, Grabowno, Szedziec, Bronów.
Przebieg linii 110 kV na terenie gminy Góra

Nastąpiło pozytywne uzgodnienie Prognozy Oddziaływania na Środowisko na etapie procedury urbanistycznej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Poznaniu. Uzyskano zgodę Ministerstwa Ochrony Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych. Jest również zgoda Ministerstwa Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych. 
I kiedy mogło się wydawać, że za czas jakiś będziemy mieli drugostronne zasilanie coś przestało grać.

Wojewoda dolnośląski niespodziewanie dla wszystkich złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na uchwałę naszej Rady Miejskiej z 16 listopada 2016 r., która dotyczyła zmian naszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem przebiegu linii energetycznej 110k V.

Wojewoda zakwestionował zawarte w zmianie planu sformułowanie „szerokości 35,00 m”. Chodzi tu o szerokość pasa, na którym miały znajdować się słupy e3nergetyczne oraz przebiegać linia wysokiego napięcia. na Wojewoda zarzucił uchwale „istotne naruszenie (…) polegające na istotnym naruszeniu procedury sporządzania planu miejscowego poprzez brak uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.”

Ponadto wojewoda zauważył, iż: „(…) decyzja Ministra Środowiska ogranicza możliwość dowolnej lokalizacji przedmiotowej linii 110 kV. W decyzji bowiem wyznaczono konkretny jej przebieg w pasie o szerokości 15,00 m, natomiast jak wynika z ustaleń planu jej przebieg będzie można zrealizować w całkowicie dowolnym miejscu
- w ramach 35,00 m.”

Wojewoda w swojej skardze do WSA zauważył również, że burmistrz Góry uzyskał od Ministra Środowiska zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ok. 3,2378 ha lasów leżących w pasie 15 m. Przebieg pasa wskazano szczegółowo w załączniku do decyzji Ministra Środowiska. I wg wojewody tego powinniśmy się trzymać.

6 października br. WSA wydał wyrok w tej sprawie. Wyrok jest dla naszej gminy niekorzystny. Nie  ma jeszcze uzasadnienia, więc trudno jest określić czy WSA w całości podtrzymał zastrzeżenia wojewody. Przypomnieć też trzeba, że wojewoda wielkopolski również wyraził zastrzeżenia do przebiegu linii na terenie jego województwa. Następnie znalazł wspólny język z wykonawcą i swoje zastrzeżenia wycofał.

I jeszcze kilka ciekawostek o inwestycji.

Trasa linii elektroenergetycznej 110 kV ma w  granicach gminy Góra długość 11.700 m, w tym przez Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy” przebiega na odcinku  7.900 m i przez obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Baryczy na odcinku 490 m. Łączna długość odcinka leśnego trasy wynosi 1.900 m.

Wycinka drzew nastąpi na odcinku o długości 600 m (maksymalna wartość) przecinającym przedmiotowy obszar „naturowy”, o szerokości projektowanego korytarza – 35 m (kierując się zasadą przezorności do obliczeń przyjęto jego całkowitą szerokość), przyjmuje się, że wycince może być poddane maksymalnie 2,1 ha terenu. Biorąc pod uwagę, że w korytarzu znajdują się dukty leśne i rowy, faktyczna wycinka będzie znacznie mniejsza.

W rzeczywistości, pas pod wycinkę będzie się wahać w granicach 6 – 10 m, ponieważ w praktyce przy stosowaniu technologii deklarowanych przez inwestora, bazując na jego doświadczeniach w realizacji tego rodzaju inwestycji, takie wartości nie są zwykle przekraczane. Ponadto, korytarz linii wysokiego napięcia pokrywa się z istniejącymi duktami leśnymi lub rowami. Przebieg planowanej linii 110kV został wyznaczony w porozumieniu z pracownikami Nadleśnictwa Góra.