wtorek, 25 marca 2014

Dramaty namłodszych

W materiałach na mającą odbyć się 28 marca sesję Rady Miejskiej znaleźć można bardzo smutny w swojej wymowie materiał zawierający dane statystyczne dotyczące dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w 2013 r., sytuację rodzin objętych opieką asystenta rodziny oraz opis pracy asystentów rodziny.

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze umieścił 17 dzieci w pieczy zastępczej. 9 dzieci trafiło do rodzin zastępczych spokrewnionych Dziadek, babcia lub tylko babcia), które zamieszkują na terenie powiatu górowskiego. Do zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego trafiło 4 dzieci. W Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy znalazło się również 1 dziecko a 2 dzieci trafiła do domów dziecka (Krzywina Mała, Świdnica).

Obowiązek utrzymania dziecka w pieczy zastępczej lub rodzinnym domu dziecka spada na gminę, w której dziecko zamieszkiwało przed umieszczeniem go po raz pierwszy w jednym z tych miejsc. W roku 2013 gmina Góra wydatkowała na ten cel łącznie 61.000 zł.

W roku 2013 29 rodzin z terenu naszej gminy korzystało z pomocy i wsparcia asystenta rodzinnego. W rodzinach tych znajdowało się łącznie 76 dzieci w różnym wieku. W przedziale wiekowym 2 miesiące do 7 roku życia było 17 dzieci. Wiek szkolny osiągnęło 56 dzieci. Powyżej lat 19 miały 3 osoby.

Materiał sesyjny opracowany przez kierowniczkę OPS w Górze – Edytę Lisiecką, zawiera również przyczyny objęcia przez asystentów rodzin opieką. Na 29 rodzin aż w 16 przypadkach wymieniany jest – wśród innych powodów – alkoholizm. Inne przyczyny skłaniające OPS do przydzielenia rodzinie asystenta rodziny to bezradność wychowawcza, zaniedbywanie dzieci w sferze opiekuńczo – wychowawczej, bezrobocie, trudna sytuacja materialno – bytowa, niepełnosprawność, ograniczenie rodzicom władzy rodzicielskiej połączone z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej.

18 rodzin objętych opieką asystenta rodziny (na 29 rodzin) jest niepełnych z różnych powodów: zgon małżonka lub małżonki, seperacja, rozwód. 7 rodzin jest pełnych a w 3 występuje zjawisko konkubinatu.

Słów kilka o asystencie rodziny. Ogólnie mówić jest to rzecz nowa a jego zadaniem jest szeroko pojęta pomoc rodziną, które jej potrzebują i oczekują. Głównie idzie tu o pomoc w wypełnianiu przez rodzinę funkcji opiekuńczo – wychowawczej w stosunku do małoletnich dzieci. Obecnie w OPS pracuje 1 asystent rodziny (od 1 lipca 2013 było ich 2). W roku ubiegłym odbyli oni 583 wizyty w środowisku rodziny.

Na przestrzeni roku 2013 liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny była różna. Do 30 czerwca 2013 r. jeden asystent miał pod swoją opieką 17 rodzin. Pamiętać jednak należy, iż liczba ta ulegała zmianie, gdyż jedna rodzina korzystała z pomocy asystenta przez 3 miesiące, 1 od 3 do 12 miesięcy a 15 powyżej roku.

W II półroczu ubiegłego roku, gdy było 2 asystentów, wzrosła liczba rodzin korzystających z ich pomocy. Asystenci w tym okresie pomagali 25 rodzinom. 

Ciekawe jest to, iż aż 13 rodzin korzystało z usług asystenta tylko przez rok a 11 powyżej roku. W omawianym półroczu asystent zakończył pracę z 4 rodzinami a przyczyną tego było: „zaprzestanie współpracy przez rodzinę.”