wtorek, 1 lipca 2014

Truchcikiem przez sesję

Wczoraj odbyła się sesja Rady Miejskiej w Górze. Poniżej, pokrótce, najważniejsze informacje o przyjętych przez Radę Miejską uchwałach.

Nastąpiła zmiana uchwały budżetowej gminy Góra, w stosunku do jej pierwotnego brzmienia uchwalonego 20 grudnia 2013 r. W wyniku przyjętych zmian budżet naszej gminy po stronie dochodów wyniesie 70.007.819,16 zł. Wydatki budżetu gminy zamknąć się mają w kwocie 71.547.908,12 zł. Planowany deficyt budżetu ma stanowić kwota 1.540.088,96 zł. Deficyt pokryty zostanie z wolnych środków z roku 2013, których wartość wyniosła 3.846.663,08 zł.


Decyzją Rady Miejskiej nastąpiło zwiększenie wydatków, które przeznaczone zostaną na:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Czerninie Dolnej" (35.000 zł.),
- wykonanie dokumentacji technicznej celem realizacji nowej inwestycji gminnej, czyli budową kanalizacji sanitarnej w Borszynie Wielkim i Borszynie Małym (2000 zł.),
- realizację zadań związanych ze sterylizacją, odrobaczeniem i szczepieniem psów oraz zabezpieczeniem całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń losowych z udziałem zwierząt (7000 zł.),
- wymiana pokrycia dachowego na starej części Domu Kultury w Górze wraz z termomodernizacją tej części budynku, na które to prace został przeprowadzony przetarg (331.257,11 zł.),
- wykonanie elewacji na budynku komunalnym położonym przy ulicy Starogórskiej 15 - siedziba Administracji Lokali Komunalnych (13.600 zł.),
- zakup urządzenia nawadniającego dla Ośrodka Kultury Fizycznej w Górze (7500 zł.).

W materiałach sesyjnych znalazł się również „Wykaz zdań inwestycyjnych na rok 2014”. Obejmuje on 54 pozycje. Łączna kwota planowana na ich realizację wynosi 15.824.922,59 zł., gdyż niektóre z zamieszczonych tam inwestycji dotyczą lat 2014 - 2016. W roku 2014 wydatki na zrealizowanie tych inwestycji maja zamknąć się kwotą 11.483.022,59 zł.

W roku 2014 łączna kwota, którą gmina przeznaczy na spłatę zadłużenia wyniesie 1.292.000 zł. Na koniec roku 2014 dług naszej gminy ma wynosić 28.192.900 zł. W roku 2015 na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych przeznaczyć trzeba będzie 2.230.000 zł., a dług gminy ma spaść do poziomu 25.962.900 zł.

Spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych gmina zakończy w 2024 r.

Przyjęto uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Za rok 2013 wynik finansowy tej instytucja zamknął się zyskiem w kwocie 2006,67 zł., który przeznaczony został na zwiększenie funduszu zakładu.

Rada Miejska przyjęła również uchwałę dotycząca wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. Ustalono, że wysokość zasiłku na jedną osobę lub rodzinę wynosiła będzie 10 - krotność obowiązującego w danym roku kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. W tym roku wysokość tego kryterium wynosi 542 zł.

Kolejny punkt obrad stanowiła uchwała dotycząca określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest nasza gmina, zapewnia się bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie większym niż 5 godzin, pociągnie za sobą dla rodziców przedszkolaków koszt w wysokości 1 zł za 1 godzinę.

Pamiętać należy jednak, iż symboliczna złotówka za każdą kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, nie obejmuje wyżywienia malucha. Za to rodzice będą musieli ponosić dodatkowa opłatę.

Uchwała przewiduje również taką sytuację, że dwoje maluchów z jednej rodziny będzie uczęszczało do przedszkola. Wówczas opłata zamiast 1 zł, będzie wynosiła 0,50 zł., pod warunkiem, iż dochód na jednego członka rodziny nie będzie przekraczał 539 zł miesięcznie. W przypadku, gdy z tej samej rodziny, w przedszkolu znajdzie się trzecie lub czwarte dziecko, będą one zwolnione z opłaty w kwocie 1 zł.

Rada przyjęła również uchwałę w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego. W naszym mieście funkcjonuje dwa przedszkola niepubliczne: „Puchatkowo” i „Akademia Malucha”.

Dotacja będzie przysługiwała na każdego przedszkolaka w wysokości 75% ustalonych w budżecie naszej gminy wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach publicznych na jednego malucha, które jednak zostaną pomniejszone o koszty związane z korzystaniem z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Koszty te stanowią dochód gminy Góra. Na dziecko niepełnosprawne wysokość dotacji będzie taka sama, jak na niepełnosprawnego przedszkolaka w przedszkolu publicznym.

Inne, niepubliczne formy wychowania przedszkolnego (np. kluby dziecięce), mogą liczyć na dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, na warunkach takich, jak przedszkola niepubliczne.

Rada Miejska zwiększyła również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. W wyniku zmiany pracujący dotąd pedagodzy i psychologowie zamiast pracy w wymiarze 20 godzin na tydzień będą pracowali 24 godziny tygodniowo. Ich wynagrodzenie pozostanie bez zmian.

Zmianie uległa dotąd obowiązująca uchwała w sprawie regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. Mowa jest tutaj o przydomowych oczyszczaniach ścieków, których budowę wspiera finansowo gmina Góra. Zmiana polega na tym, iż zmieniła się koncepcja sanitacji naszej gminy, co omawiano również podczas ostatniej sesji.

Dotychczas obowiązująca uchwała z 30 marca 2013 r. dawała szansę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z finansowym wsparciem gminy, mieszkańcom z 12 miejscowości wiejskich. Po wczorajszych zmianach w treści uchwały z 30 marca 2012 r., lista wydłużyła się o 10 kolejnych miejscowości, których mieszkańcy mogą liczyć przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na dotację z budżetu naszej gminy.

Oto pełna lista tych miejscowości:

Brzeżany, Glinka, Gola Górowska, Jastrzębia, Kietlów – przysiółek (znany jako Kietlinek), Laskowa, Łagiszyn, Nowa Wioska, Osetno, Osetno Małe, Polanowo, Polanowiec, Radosław, Rogów Górowski, Ryczeń, Sławęcice, Strumienna, Ułanka, Wieruszowie, Wierzowice Małe, Wierzowice Wielkie, Żarki.

O zasadach przyznawania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - już jutro.