środa, 2 lipca 2014

Burmistrz w akcji

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 czerwca 2014 r., burmistrz Irena Krzyszkiewicz - tradycyjnie - przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od 25 kwietnia do 27 czerwca 2014 r.

W okresie tych 64 dni, które dzieliły sesje, burmistrz Irena Krzyszkiewicz wydała 52 zarządzenia. Na mocy wydanych zarządzeń nastąpił m.in. udzielanie zamówień publicznych, powołanie komisji przetargowych, powołanie obwodowych komisji wyborczych, co związane było z wyborami do Parlamentu Europejskiego, ustanowienie obwodowych komisji wyborczych, zbycia nieruchomości będących mieniem naszej gminy, zmiana planów dochodów i wydatków budżetu gminy.

PRZETARGI

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: „Budowa chodnika w m. Góra - Al. Jagiellonów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324”.
Wpłynęły 3 oferty: cena najniższa – 13.672,68 zł., a oferta z najwyższą ceną opiewała na kwotę 22.900,00 zł. Gmina miała przeznaczona na ten cel kwotę: 17.000 zł. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez firmę: Marek Sroka MS Biuro Projektowe, Os. Orła Białego 46/49, 61-251 Poznań z ceną 13.672,68 zł. Termin realizacji przewidziano na 11.08.2014 r. (data uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę).

Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Góra”. Wpłynęły 4 oferty, z których jedną odrzucono. Cena najniższa: 2.337,00 zł a najwyższa 3.210 zł. Gmina zaplanowała przeznaczenie na ten cel kwoty 2.500 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Krzysztof Stróżycki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „PROGRESS”, ul. T. Rejtana 35/4, 64 - 100 Leszno z ceną 2.337,00 zł. Termin realizacji przewidziano na 31.07.2014 r. (data zgłoszenia gotowości wykonawcy robót budowlanych do odbioru).

Przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach: „Przebudowy boiska w m. Czernina”.
Wpłynęła 1 oferta, która oferowała wykonanie tego zadania za kwotę 102.600 zł. Gmina planowała na te inwestycję kwotę 100.000 zł. Wybrano ofertę firmy: Renata Przybylska - Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA”, ul. Wilkońskiego 18, 64 - 100 Leszno. Termin realizacji wyznaczono na 31.10.2014 r. Data ta wyznacza zakończenie wszystkich prac na obiekcie z uwzględnieniem okresu pielęgnacyjnego zakończonego pierwszym koszeniem trawy o wysokości ok. 9 cm, a po skoszeniu 5 cm.

Przetarg na: Opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego naszej gminy. Chętnych do wykonania tego zadania było 8; cena najniższa wyniosła 62.974,16 zł., a najwyższa 109.716,00 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 28.000 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „REGIOPLAN” Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 18 - 20/34, 53 - 125 Wrocław, ale unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa bowiem kwotę, jaką nasza gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rogowie Górowskim”. Wpłynęły dwie oferty. Jako najkorzystniejszą wskazano ofertę: Krzysztof Stróżycki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „PROGRESS”, ul. T. Rejtana 35/4, 64 - 100 Leszno z ceną 699,99 zł. Termin realizacji: 30.06.2014 r. (usługa zakończona w związku z zakończeniem robót budowlanych).

Przetarg na odbudowę fragmentów dawnych mrów miejskich w Górze, przy ul. Staromiejskiej, w formule zaprojektuj – wybuduj. Wpłynęła 1 oferta. Gmina przeznaczyła na ten cel 35.000 zł.
Jedyna oferta złożona przez konsorcjum firm: Ryszard Wielebski, Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych, ul. Dąbrowskiego 3 b, 64 - 100 Leszno oraz Michał Jankowski, „FEMA INWESTYCJE”, ul. Platanowa 5, 56-200 Góra z ceną 147.600,00 zł.
Odstąpiono od badania ofert i unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką gmina może przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzowice Wielkie”. Złożono 7 ofert. Oferta z cena najniższą wyniosła 18.819,00 zł. , a z najwyższą 67.650 zł. Gmina planowała przeznaczenie na ten cel kwotę w wysokości 10.000 zł. W tej sytuacji odstąpiono od badania ofert i unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką nasza gmina może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przetarg na dowóz dzieci z terenu naszej gminy do placówek oświatowych na podstawie biletów miesięcznych szkolnych wraz z odwiezieniem w terminie od 01.09.2014 do 26.06.2015 r.
Wpłynęły 3 oferty. Cena najniższa 573.769,70 zł., a cena najwyższa 683.316,00 zł. Dzieci do szkół dowoziła będzie firma: „Polbus” PKS Sp.z o.o., ul. Sucha 1-11, 50-086 Wrocław.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji: „Przebudowa parkingu przy ul. Głogowskiej w m. Góra”- II postępowanie. Wpłynęły 3 oferty. Cena najniższa 8.700 zł a najwyższa 45.510 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 5000 zł.
Wygrała oferta: Kazimierz Strzelczyk „DRO- INSTAL”, Pracownia Projektowania i Nadzoru, ul. Świdnicka 24, 58 - 200 Dzierżoniów. Termin realizacji: 29.09.2014 r. (uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę).

Przetarg na wykonanie robót budowlanych: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rogowie Górowskim”. Wpłynęły 2 oferty: cena najniższa – 39.88,07 zł., a najwyższa – 45.179,51 zł. W budżecie gminy zarezerwowano na ten cel kwotę 54.550,83 zł.
Zadanie będzie realizowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas – K. Głuszko, Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56 - 200 Góra. Termin realizacji: 30.06.2014 r. (roboty odebrane przed upływem terminu).

Przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji „Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze”. Wpłynęły 4 oferty, z których jedna został odrzucona. Cena najniższa: 9225 zł., a najwyższa: 13.000 zł. W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel 15.000 zł. Nadzór będzie sprawowało konsorcjum: Mariusz Uba – „Inżynieria Elektryczna”, Danuta Jaras, ul. Francuska 57, 64 - 100 Leszno. Termin realizacji - 31.07.2014 r. (data zgłoszenia gotowości przez wykonawcę robót budowlanych).

Przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji: „Budowa zjazdu z ul. Paderewskiego na drogę wojewódzką nr 324 w m. Góra”. Wpłynęły 2 oferty. Cena najniższa: 203.470,89 zł., i najwyższa: 287.497,55 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel – 190.000 zł., Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne „DROGOMEL”, Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko, ul. Wrocławska 111, 56 - 200 Góra. Termin realizacji - 07.2014 r. (data zgłoszenia gotowości do odbioru).

Przetarg na wykonanie robót budowlanych: „Budowa miasteczka ruchu drogowego w m. Góra”. Odnotowano 2 oferty o rozpiętości cen: 159 396,13 zł. do 213.897,00 zł. Gmina zaplanowała przeznaczenie na ten cel kwoty 138.000,00 zł. I za tę cenę zadanie będzie realizowało:
Przedsiębiorstwo Drogowo - Melioracyjne „DROGOMEL”, A. Skoczylas, K. Głuszko Spółka Jawna, Wrocławska 111, 56-200 Góra. Termin realizacji: 31.07.2014 r. (data zgłoszenia gotowości do odbioru).

Przetarg na realizację następujących inwestycji w formule zaprojektuj – wybuduj:
a) utwardzenie placu przy ul. Poznańskiej 15 w Górze,
b) utwardzenie placu przy ul. J. Piłsudskiego w Górze,
c) utwardzenie placu przy ul. Poznańskiej 6 - 6A w Górze,
d) utwardzenie placu przy garażach przy ul. Wierzbowej.
Do każdej z części postępowania wpłynęły po 2 oferty. W efekcie:
a) utwardzenie placu przy ul. Poznańskiej 15 w Górze wykona Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra, za 15.258,49 zł.
b) utwardzenie placu przy ul. J. Piłsudskiego w Górze zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra za 36.211,82 zł.
c) utwardzenie placu przy ul. Poznańskiej 6 - 6A w Górze wykona Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski, ul. Witosa 8, 56-200 Góra za 56.317,60 zł.
d) utwardzenie placu przy garażach przy ul. Wierzbowej wykona Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne „DROGOMEL”, A. Skoczylas – K. Głuszko, Spółka Jawna, ul. Wrocławska 111, 56-200 Góra za 64.821,00 zł. Termin realizacji - 31.08.2014 r. (data zgłoszenia gotowości do odbioru).

Przetarg na wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego przy OKF w Górze”. Wpłynęło 8 ofert. Cena najniższa: 966.668,07 zł i najwyższa: 1.130.151,24 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel: 685.000 zł. Wybrano ofertę: „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, Podlesie 17, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Termin realizacji: 31.07.2014 r. (data zgłoszenia gotowości do odbioru).

UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA 
RATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

W okresie od 30 maja do 26 czerwca burmistrz Irena Krzyszkiewicz umorzyła zaległości podatkowe 11 podatnikom. Rozpiętość umorzonych kwot: od 45 zł do 2282 zł. Łączna kwota umorzeń – 6.374,16 zł.

W tym samym okresie burmistrz Irena Krzyszkiewicz odroczyła i rozłożyła na raty zobowiązania podatkowe dla 3 osób, na łączna kwotę 2.610 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych burmistrz Irena Krzyszkiewicz odroczyła i rozłożyła należności podatkowe dla 1 osoby na kwotę 24.563 zł.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

W okresie od 24 kwietnia do 26 czerwca 2014 r. gmina sprzedała:
- 20 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych lokali za łączną kwotę 150.619,55 zł., (kwota ta nie podlega opodatkowaniu VAT),
- 1 lokal użytkowy w Górze przy ul. Pl. Bolesława Chrobrego, który zbyto w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy za kwotę 81.622,00 zł. (nie podlega opodatkowaniu VAT),
- 1 lokal użytkowy położony w Jastrzębiej nr 20, w drodze przetargu nieograniczonego ustnego za kwotę 161.600 zł. (nie podlega opodatkowaniu VAT),
- 2 nieruchomości niezabudowane, z przeznaczeniem na budowę garaży, każda o powierzchni 0,0019 ha za kwotę 4606,00 zł netto (5665,38 zł brutto),
- 2 nieruchomości niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, znajdujące się przy ul. Dąbrówki o powierzchni 0,0118 ha i 0,0283 ha, które zbyto na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej za kwotę 24.600 zł brutto (20.000 zł netto),
- 2 nieruchomości niezabudowane przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną i usługi komunikacyjne położone w Górze, w rejonie ulic Tylna – Kosynierów o powierzchni 0,0337 ha i 0,0086 ha, sprzedane w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, za kwotę 18.290 zł. netto (22.496,70 zł brutto),
- 1 nieruchomość niezabudowana położona w Górze, przy Al. Jagiellonów o powierzchni 0,0078 ha, sprzedana w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, za kwotę 5000 zł netto (6150 zł brutto),
- 1 nieruchomość położona w Górze, sprzedana na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest – Park” za kwotę 434.000 zł netto (533.820 zł brutto),
- 1 nieruchomość położona w Szedźcu o powierzchni 0,0588 ha, gdzie nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, za kwotę 4.205 zł (nie podlega opodatkowaniu VAT).

Ogółem w okresie od 24 kwietnia do 26 czerwca gmina Góra zbyła nieruchomości stanowiące jej własność na kwotę 879.942,55 zł. netto. Jest to dochód naszej gminy.

STRAŻ MIEJSKA

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska pouczyła 4 osoby, które popełniły wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. Upomniano i pouczono 2 osoby, które naruszały przepisy prawa miejscowego. Za łamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości upomniano 16 osób, 2 ukarano mandatami po 100 zł.
Ukarano 6 osób, które przekroczyły dozwolona prędkość (fotoradar) na łączna kwotę 7.300 zł. W kategorii „pozostałe naruszenia” odnotowano 36 takowych i wypisano 24 mandaty na łączna kwotę 4.550 zł.

Strażnicy wykonali ponadto:
- konwoje: 61  na potrzeby UMiG i OPS w Górze,
- podjęli: 23 interwencje publiczne,
- udzielili: 9 asyst dla wydziałów UMiG w Górze,
- wystawili 117 wezwań do zapłaty z parkomatów na kwotę 5.730,00 zł,
- 12 osób przepracowało 345,5 godzin w związku z pracami na cele społeczne – wyroki Sądu Rejonowego w Głogowie.

PARKOMATY

Kwota uzyskana z parkomatów od dnia 1.01.2014 r. do dnia 13.06.2014 r. wynosi: 66.732,20 zł.
- bilety, abonament – 62.864,60 zł.,
- wezwania do zapłaty – 3.867,60 zł.

MANDATY KARNE

Kwota uzyskana z mandatów od dnia 1.01.2014 r. do dnia 23.06.2014 r. wynosi 70.704,42 zł.

Ogólna kwota uzyskana z mandatów i parkomatów od 1.01.2014 r. do dnia 24.06.2014 r. wynosi: 137.436,62 zł.