wtorek, 16 października 2012

Wysypisko oczami sanepidu II


Niniejszy tekst stanowi część drugą postu, który wczoraj napisałem na temat wysypiska w 
Rudnej Wielkiej. Panom z „Chemeko – System” dedykuję taką wskazówkę: „Tylko prawda jest ciekawa”. A prawda zawarta jest w dokumentach dotyczących Państwa wysypiska, które jest „złotym interesem”. I ja te dokumenty publikuję. Więc skąd ta nerwowość panowie z wysypiska?

I jeszcze jedna rzecz. Nikt nie ma wpływu na to, co ja napiszę. I do dupy włóżcie swoje zabiegi, by coś odkręcić i bym czegoś nie napisał. Z równą mocą możecie kazać słonku kazać zapieprzać od zachodu do wschodu. I co mi zrobicie?

Kontynuujemy. Część dalsza postanowienia Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Górze.

Trzeci zarzut tej szacownej instytucji dotyczy dotychczasowego wykonania warunków dotyczących wykonania pasa zieleni wokół istniejących już kwater 1 i 2. I czytamy tam:

Z treści raportu wynika, że wzdłuż obramowania zewnętrznego, przylegającego do kwater 1 i 2 założony został pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m. Na etapie budowy trzeciej kwatery składowania odpadów, uzupełniony zostanie pas zieleni izolacyjnej wzdłuż obwałowania zewnętrznego w części przylegającej do kwatery nr 3. Autor raportu nie wykazuje stopnia skuteczności powyższego pasa zieleni, jednocześnie nie wskazując po jakim czasie od nasadzenia będzie on spełniał swoją założoną funkcję. Składowanie odpadów odbywać się będzie bezpośrednio po uzyskaniu niezbędnych zgód, w tym pozwolenia na użytkowanie, a nie z chwilą powstania właściwego wytworzenia zabezpieczenia w formie pada zieleni.”

I najważniejsze:

Z informacji posiadanych pas zieleni wzdłuż obwałowania zewnętrznego, przylegającego do kwater nr 1 i 2 w chwili obecnej nie został założony, jedyną naturalną formą ochrony jest od strony zachodniej i północno – zachodniej las sosnowy.”

Ten problem należy Państwu przybliżyć. W „Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” wydanych na eksploatację kwatery nr 1 i 2, był zapis o konieczności nasadzenia zieleni na pasie o szerokości 10 m. ale, jak to w życiu bywa, zapomniano o tym obowiązku. I jakoś, jak to w życiu bywa, od 2006 roku nikt nie ośmielił się przypomnieć altruistycznej firmie, za jaką chce uchodzić „Chemeko – System” przypomnieć, że nie wywiązał się ona z nałożonego na nią obowiązku. Spał nasz wydział ochrony środowiska a równie dobrze chrapał pogrążony we śnie dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu. Więcej, dyrektor ów był tak łaskaw (liberał psia kość jakiś), że uchylił postanowienie naszego PPIS i wydał pozwolenie dla „Chemeko – System” na budowę kwatery nr 3.

Państwo widzieli bank, który daje kredytobiorcy kolejny kredyt, pomimo, iż ten nie wywiązał się ze spłaty poprzedniego?!

A wracając do pasa zieleni, to zacytujmy takie zdanie z postanowienia PPIS w Górze:

Ze względu na szerokie, potencjalnie negatywne oddziaływanie składowisk odpadów komunalnych, należy dążyć do ograniczenia emisji bioaerozoli. Zdaniem PPIS w Górze pas taki w ograniczonym stopniu wpłynie na minimalizację emisji bioaerozli. Dostępne dane określają szerokość zieleni na 50 do 100 m.”

No i proszę. Skuteczny jest dopiero pas zieleni o szerokości 50 do 100 m, „Chemeko System” miał zrobić pas o szerokości 10 m, którego i tak nie zrobił i szafa gra! Jak ja kocham nasze służby ochrony środowiska! A jak kocha „Chemeko – System”? Chyba na zabój!

"Negatywnym wpływem na mieszkańców okolicznych miejscowości jest uciążliwość odorotwórcza złoża odpadów związana z rozkładem biologicznym związków organicznych. W części raportu dotyczącej uciążliwości zapachowej. Istotne zastrzeżenie budzi cena odczuwalności związków złowonnych przez mieszkańców trzech najbliższych miejscowości. Jakkolwiek autor raportu  potwierdza, że przedmiotowe składowisko będzie odczuwalne w miejscowościach Rudna Mała i Rudna Wielka (strona zewnętrzna), stwierdza się, iż składowisko będzie odczuwalne. Dodatkową wątpliwość w/w stwierdzenia  wzbudza fakt, że odległości tych miejscowości od składowiska są w zasadzie zbliżone do siebie oraz miejscowości Rudna Wielka i Rudna Mała posiadają naturalne zabezpieczenie w postaci lasu a miejscowość Wiewierz pozostaje bez żadnej ochrony w tym zakresie. Niezaprzeczalnym faktem jest ,ze w przedmiotowym rejonie występuje przewaga wiatrów zachodnich z kierunków: południowy zachód, zachód, północny – zachód, i najbardziej zagrożona miejscowością pod względem uciążliwości odorotwórczej jest właśnie miejscowość Wiewierz.

Odnosząc się do raportu, który przedstawiło „Chemeko – System” PPIS w Górze konkluduje:

W przedmiotowym raporcie mam do czynienia z nadużyciem polegającym na arbitralnym stwierdzeniu, iż obecnie zakład jest akceptowalny społecznie. Nie wykazano w/w akceptacji mieszkańców miejscowości najbliżej położonych od składowiska, brak jakichkolwiek udokumentowań potwierdzających ten fakt.”

Następnie PPIS w Górze odnosi się do podniesionego prze raport sporządzony na zamówienie „Chemeko – System” zarzutu, iż zamknięcie składowiska nie zmniejszy strumienia odpadów, które są odbierane wytwórców komunalnych. W tym miejscu postanowienie PPIS w Górze stwierdza:

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Górze stwierdza zgadza się ze stwierdzeniem, że zamknięcie obiektu w Rudnej Wielkiej nie spowoduje zmniejszenia strumienia wytwarzanych odpadów. (…) Nie mnie jednak uważa się, że budowa/lokalizacja składowiska odpadów, powinna być przeprowadzona w miejscu, w którym jego wpływ na zdrowie i życie mieszkańców byłby niepodważalny. Przedłożony raport (sporządzony na zamówienie „Chemeko – System” – przyp. moje)o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie wskazuje jednoznacznie, iż zakład w Rudnej Wielkiej pozostaje bez wpływu na okolicznych mieszkańców. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w miejscu mogącym zagrażać zdrowiu ludziom okolicznych miejscowości tj. Rudna Wielka, Rudna Mała, Wiewierz oraz wpływać negatywnie na jakość życia i potęgować konflikt społeczny. (…) Odory i uciążliwe zapachy mogą być przyczyną nadmiernego łzawienia, obniżenia odporności na zakażenia bakteryjne, bólów głowy, nudności, biegunki, złego samopoczucia, a u osób wrażliwych mogą wywoływać wymioty.

C.d.n.