poniedziałek, 15 października 2012

Złe wieści


Wrzesień nie przyniósł dobrych wiadomości Z Powiatowego Urzędu Pracy. Na terenie naszego powiatu bezrobocie wzrosło o 73 osoby (3,5%). We wrześniu PUP w Górze zarejestrował 380 bezrobotnych a z ewidencji wykreślił 307 osób. Spośród 3078 bezrobotnych 1747 stanowią kobiety – 56,7%. W miesiącu sprawozdawczym PUP nadał status osoby bezrobotnej 279 osobom, które pracowały poprzednio oraz 101 osobom po raz pierwszy.

Wyłączenia bezrobotnych z ewidencji PUP było w 145 przypadkach spowodowane podjęciem przez dotychczasowego bezrobotnego pracy a w przypadku 93 bezrobotnych powodem było niepotwierdzeni gotowości do jej podjęcia. Inne przyczyny to: podjęcie nauki (3), dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej (6), 4 osoby osiągnęły wiek upoważniający do pobierania świadczenia emerytalnego.

Z ogólnej liczby 3078 bezrobotnych 1866 osób zamieszkuje w miejscowościach wiejskich (60,6%). Tylko 16,7% bezrobotnym przysługuje prawo do zasiłku 516 osób).

Aż 2880 osób bezrobotnych zaliczanych jest do kategorii o „szczególna sytuacja na rynku pracy”. Do 25 roku życia mamy na terenie powiatu 709 osób bezrobotnych. Powyżej 50 roku życia – 587 bezrobotnych, 121 niepełnosprawnych, ale aż 951 bezrobotnych nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. Osób zakwalifikowanych jako długotrwale bezrobotne mamy 1830.

We wrześniu PUP w Górze dysponował 117 miejscami pracy i aktywizacji zawodowej. Z sektora publicznego pochodziło 38 ofert pracy, zajęcia sezonowe – 35 i praca subsydiowana – 56 miejsc. 6 ofert pracy było niewykorzystane przez okres dłuższy niż 30 dni.
Gmina Góra

Nastąpił wzrost bezrobocia o 58 osób. Z ogólnej liczby 1777 bezrobotnych 996 stanowią kobiety (56%). Z terenu gminy zarejestrowano we wrześniu 235 bezrobotnych, po raz pierwszy 60, po raz kolejny 175 a 10 straciło pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Prawo do zasiłku ma 280 bezrobotnych (15,8%). Mieszkańcy miejscowości wiejskich stanową 44,6% ogółu bezrobotnych z terenu gminy Góra. Osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z terenu gminy Góra jest 1649, co stanowi 93% ogółu bezrobotnych. Do 25 roku życia zarejestrowano 397 bezrobotnych (22,3%) a powyżej 50 roku życia 331 osób (18,6%). Osób, które zakwalifikowane zostały, jako długotrwale bezrobotne jest na terenie gminy Góra 1069 (60,2%). Bez kwalifikacji zawodowych jest 481 bezrobotnych a bez pracy jest 65 osób niepełnosprawnych.

We wrześniu z terenu gminy Góra PUP zarejestrował 235 bezrobotnych (po raz pierwszy 64 a po raz kolejny 171. Z ewidencji PUP wykreślono w tym samym miesiącu 177 bezrobotnych, z których 80 podjęło pracę w różnych formach zatrudnienia. 58 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy a 6 odmówiło przyjęcia ofert bez uzasadnionej przyczyny.

Gmina Wąsosz

Bezrobocie w tej gminie wzrosło we wrześniu o 31 osób. PUP zarejestrował z terenu tej gminy 83 bezrobotnych, z których 74 pracowało poprzednio, 4 zwolnione zostały z przyczyn leżących po stronie dotychczasowego zakładu pracy a 9 dotąd nie pracowało. Spośród 571 bezrobotnych 57,3% stanowią kobiety (327 osób). Prawo do zasiłku ma 124 bezrobotnych 21,7%).

Mieszkańcy miejscowości wiejskich są najliczniejszą grupą bezrobotnych (60%). W gminie Wąsosz grupa bezrobotnych, która nie ukończyła 25 roku życia stanowi 24,3% ogółu bezrobotnych (139 osób), powyżej 50 roku życia 19,1% (109 osób), bez kwalifikacji zawodowych jest 198 bezrobotnych (34,7%) a bez doświadczenie zawodowego 125 osób (22,0%) a osób niepełnosprawnych pozbawionych pracy jest 22 (3,8%).

Z ewidencji bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz wykreślono we wrześniu 56 osób. W tej liczbie 26 osób podjęło pracę, 14 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia, 2 odmówiły bez uzasadnionej przyczyny jej podjęcia. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 533 bezrobotnych z gminy Wąsosz – 93,3% a 297 osób jest zaliczanych do długotrwale bezrobotnych (52%).

Gmina Jemielno

Wzrost bezrobocia nastąpił również w gminie Jemielno. Na 286 bezrobotnych tylko 18,8% posiada prawo do zasiłku. Kobiety stanowią 54% ogółu bezrobotnych z terenu tej gminy (154 osoby). We wrześniu PUP zarejestrował 27 bezrobotnych, czego 22 pracowały poprzednio, 2 straciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a 5 dotąd nie pracowało.

W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 271 bezrobotnych z terenu gminy Jemielno (95%). 68 bezrobotnych nie ukończyło 25 roku życia (25,4%), 55 ukończyło 50 lat (19,2%), 176 osób górowski PUP zaliczył do kategorii długotrwale bezrobotnych (61,6%), bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych są 92 osoby (32,2%), bez doświadczenia zawodowego 66 bezrobotnych (23%), osoby niepełnosprawne stanowią 4,5% bezrobotnych (13).

We wrześniu PUP wyłączył z ewidencji 23 bezrobotnych z powodu: podjęcia pracy – 6 osób, rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 6 osób, szkolenia – 1 osoba, niepotwierdzeni gotowości do podjęcia pracy – 8 bezrobotnych, nabycie praw emerytalnych – 1, niepodjęcia oferowanej pracy – 1.

Gmina Niechlów

Jedyna gmina, na terenie której bezrobocie zmalało we wrześniu i to o 20 osób. Na 444 bezrobotnych 58 ma zasiłek (13,1%). Bezrobotne kobiety stanowią 60,1% ogółu bezrobotnych Niechlów, z których 25 traciło pracę po raz kolejny, 10 dotąd nie pracowało.

W tym samym czasie z ewidencji PUP skreślono 55 mieszkańców tej gminy. Powodem wyłączenia z ewidencji było: podjęcie pracy – 33 osoby, rozpoczęcia stażu, szkolenia i własnej działalności gospodarczej – po 1 osobie. Odmówiły podjęcia pracy 3 osoby a 13 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.

W gminie Niechlów 427 bezrobotnych zakwalifikowano do grupy osób będących w szczególnych warunkach na rynku pracy (96,2%). Osób uznanych przez PUP za długotrwale bezrobotne jest na terenie gminy 288 (65%). Bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 roku życia jest 105 (24%), tych którzy ukończyli 50 rok życia 92 (20,1%), bez kwalifikacji zawodowych 180 (33%), bez doświadczenia zawodowego 142 (32%). Bez pracy pozostaje 29 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Niechlów (6,5% ogółu bezrobotnych).

Nie ma jeszcze statystyki bezrobocia za miesiąc wrzesień. W sierpniu nasz powiat miał stopę bezrobocia na poziomie 24,7% i zajmowaliśmy przedostatnie miejsce pod tym względem w naszym województwie. Czarna listę zamykał powiat złotoryjski ze stopą bezrobocia wynosząca 24,8%.