wtorek, 9 października 2012

Wciąż inwestujemy


Dzisiaj odbyła się sesja Rady Miejskiej. Na sali obrad pojawił się nowy radny – Jerzy Maćkowski. Radny Jerzy Maćkowski startował do wyborów z komitetu wyborczego burmistrz Ireny Krzyszkiewicz. Został radnym w związku z rezygnacją z mandatu radnego przez obecnego wiceburmistrza Andrzeja Rogalę. Prawo nie pozwala na łączenie z sobą funkcji zastępcy burmistrza i radnego.
Nowy radny
Jerzy Maćkowski
ZMIANY KADROWE
Dokonano również wyboru nowego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którą to funkcję pełnił do niedawna obecny przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Kubicki. Na funkcję tą zaproponowano radnego Zygmunta Icieka, który był szefem Rady Miejskiej w okresie, gdy burmistrzem był Tadeusz Wrotkowski. Przeprowadzono tajne głosowanie, w którym wzięło udział 19 radnych na 20 obecnych. Za kandydatura wytrawnego ginekologa – położnika było 11 radnych, 6 się on nie podobał a 2 nie miało poglądu w tej kwestii. 
Nowy wiceprzewodniczący obiecał rzetelną pracę na rzecz samorządu i zajął ostatnie wolne krzesło za stołem prezydialnym prezentując się tam w sposób wyjątkowo godny i pełen niespotykanego dostojeństwa, świadczącego o wybitnych predyspozycjach do pełnienia tej jakże ciężkiej, czasochłonnej i nad wyraz odpowiedzialnej funkcji. Twarz nowego wiceprzewodniczącego, od momentu zajęcia tego ważnego krzesła, pokryła się głębokim zmarszczkami, co świadczy o jego trosce o nasz wspólny byt. Cieszyć się wypada, że osoba tak świadoma ciążącej na niej odpowiedzialności zasiadła na tak ważnym stolcu. Radni i zebrani goście wysłuchali sprawozdania burmistrz Ireny Krzyszkiewicz z jej działalności w okresie pomiędzy sesjami, to jest w okresie od 3 lipca do 9 października.
RAPORT Z DZIAŁANIA
W okresie 67 dni, podczas których nie było sesji, burmistrz Irena Krzyszkiewicz wydała 82 zarządzenia z zakresu administracji publicznej, które leżą w kompetencjach szefowej gminy. Zarządzenia dotyczyły powołani komisji przetargowych, zmian w wydatkach i dochodach budżetowych, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, zbycia nieruchomości będących mieniem gminy, umorzenia wierzytelności wobec gminy, zmiany treści obowiązujących zarządzeń, itp.
PRZETARGI
 W tym okresie burmistrz wyraziła zgodę na rozpisanie wielu przetargów. I tak rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania PN: ,,Dostosowanie obiektu Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze w celu wyeliminowania warunków zagrożenia życia.” Wpłynęły 2 oferty - cena najniższa: 62.686,79 zł oraz z ceną najwyższą: 111.957,36 zł.
W budżecie gminy zaplanowano na wykonanie tego zadania 43.900,00 zł brutto. Wybrano ofertę  z ceną 62.686,79 zł. Nie odrzucono żadnej oferty. Wykonawcą została firma „K – BAUSYSTEME” Sp. z o.o. z Krotoszyna. Termin realizacji zadania upłynął 20.08.2012 r.

Kolejny przetarg dotyczył wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi ul. Platanowa w Górze”. Wpłynęło 5 ofert. Zaoferowana cena najniższa wyniosła 1.398.600,02 zł aq najwyższa - 1.805.088,95 zł. W budżecie gminnym przeznaczono na ten cel 1.850.000,00 zł brutto. Wygrała oferta z ceną 1.398.600,02 zł.
Warto dodać, że projekt dofinansowany będzie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój” kwotą 421.866,00 zł.

Inwestycję będzie realizowało konsorcjum w składzie:
1. Lider: Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., Leszno.
2. Konsorcjant: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne ,,DROGOMEL”, A.Skoczylas i K. Głuszko, Spółka Jawna, Góra. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 31.10.2012 r.

Rozstrzygnięto również przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej w m. Góra - Jastrzębia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324.” Wpłynęło 9 ofert. Zaproponowana cena najniższa wyniosła 35.670,00 zł a najwyższa - 98.000,00 zł. Budżet gminy zaplanował na ten cel 81.561,30 zł brutto. Wybrana została oferta z ceną 35.670,00 zł. W postępowaniu odrzucono dwie oferty a wykonawcą została firma B.P. NIEBUDEK” sp. z o.o. z Legnicy. Termin realizacji dokumentacji - 31.03.2013 r.

Po perypetiach udało się w końcu wyłonić wykonawcę do przeprowadzenia robót budowlanych w ramach zadania: ,,Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kłoda Górowska.” Chodziło o wykonanie remontu podsufitki w świetlicy wiejskiej w Ligocie.

W czerwcu udało się znaleźć w drodze przetargu wykonawcę na część tych prac, czyli modernizację dachu budynku świetlicy wiejskiej w Kłodzie Górowskiej. Wpłynęły wówczas 4 oferty, w których cena najniższa wyniosła 16.252,85 zł a najwyższa -  26.421,15 zł. W budżecie gminy zaplanowano na ten cel: 12.000,00 zł. Wybrano ofertę na kwotę - 16.252,85 zł. Zadanie zrealizowała w sierpniu firma „Blacharstwo - Dekarstwo oraz usługi ogólnobudowlane” z Wąsosza.

Problem był z drugą częścią zamówienia, czyli wykonania remontu podsufitki w świetlicy w Ligocie.” Odstąpiono od etapu badania i oceny złożonej oferty i unieważniono postępowanie w II części, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przed otwarciem ofert Zamawiający wyczytał kwotę 8.500,00 złotych. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny wynikającej ze złożonej oferty. Złożono 1 ofertę, której autorem był „Zakład Ogólnobudowlany z Góry z ceną 13.725,14 zł.

W lipcu ponownie ogłoszono postępowanie dla części drugiej zadania. Wówczas wpłynęły 3 oferty o zakresie cen: najniższa: 9.486,38 zł oraz najwyższa - 13.654,21 zł. Budżet gminy zakładał kwotę 8500 zł na realizację tego zadania. Wybrano ofertę na kwotę 9.486,38 zł. Jedna ofertę odrzucono. Wykonawcą została firma „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ISKRA-SPORT” z Ligoty. Zadanie zostało zrealizowane.

W przetargu znaleziono również wykonawcę elewacji na budynku komunalnym w Czerninie, ul. Narutowicza 13. Wpłynęły 2 oferty. Zaproponowana cena najniższa - 14.289,29 zł a najwyższa:15.885,07 zł. Gmina miała zabezpieczone środki w kwocie 16.600,00 zł brutto. Wybrano ofertę za 14.289,29 zł. Zadanie te – już wykonane – zrealizowała firma „Handel –Usługi - Budownictwo „JAN-MAR” z Brzeżan. Na to zadanie gmina chce pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 8132,00 zł. Zadanie zrealizowano.
W drodze przetargu dokonano również zakupu urządzeń do modernizacji stacji uzdatniania wody. Wpłynęła tylko 1 oferta z ceną 514.053,90 zł brutto.Kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania wyniosła 543.008,10 zł brutto. Urządzenia dostarczy firma PHP HYDRO Eugeniusz & Arkadiusz Dobroń Spółka Jawna, z Leszna w ciągu 80 dni od zawarcia umowy, tj. do polowy października br.

Kolejna zadanie, to wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi - ul. Modrzewiowa w Górze”. Wpłynęły 2 oferty: cena najniższa: 298.625,42 zł i cena najwyższa: 475.833,89 zł. W budżecie gminy zabezpieczono na realizację tego zadania - 285.000,00 zł brutto. Wybrano ofertę: z ceną 298.625,42 zł. Inwestycję będzie realizowało „Przedsiębiorstwo Drogowo - Transportowe „DROGTRANZ” z Góry. Termin realizacji upływa 15.11.2012 r.

Przetarg na wykonanie I etapu robót budowlanych w ramach inwestycji „Zagospodarowanie strefy wypoczynku - park ul. Sportowa- Mickiewicza” również odbył się na raty. Przy pierwszym podejściu unieważniono postępowania, gdyż przed otwarciem ofert Zamawiający wyczytał kwotę 22 000,00 złotych. W pierwszym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę (Rzemiosła Budowlane Transport Ciężarowy, Import – Export, z Góry z ceną 30.258,00 złotych).
Ponownie ogłoszono postępowanie. Wpłynęła 1 oferta z ceną 30.135,00 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania: 22.000,00 zł brutto. Cena wybranej oferty: 30.135,00 zł. Zadanie realizuje firma, która złożyła ofertę w I przetargu. Zadanie zrealizowano.

Również rozstrzygnięto przetarg na budowę boiska “ORLIK 2012” przy Ośrodku Kultury Fizycznej w Górze. Wpłynęło 5 ofert: cena najniższa: 923.960,83 zł i najwyższa: 1.089.165,00 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania: 900.000,00 zł brutto
Wybrano ofertę z ceną 923.960,83 zł. Dwie oferty w postępowaniu odrzucono. „Orlika” buduje nam: Jacek Malepszy, „Firma Usługowo- Handlowa”, Leszno. Termin realizacji: 16.11.2012 r.

Dokonana przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa drogi ul. Platanowa w Górze.”Było to zamówienie uzupełniające udzielone w trybie z wolnej ręki. Przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, jego wartość nie przekracza 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zadanie będzie realizowało konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Drogowo- Melioracyjne „DROGOMEL”,Góra oraz Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Cena wybranej oferty: 25.215,00. Termin realizacji: 31.10.2012 r.

Udało się zdobyć pieniądze i rozstrzygnąć przetarg na usługę edukacyjną, która polegała będzie na realizacji zajęć edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt: Dzieci - największy skarb.” Program ten  współfinansowanego jest przez Unię Europejską. Wpłynęło 5 oferty: cena najniższa - 68850,00 zł i cena najwyższa - 97038,00 zł. Zabezpieczono w budżecie na realizację zadania kwotę 79.223,15 zł. Wybrano ofertę z ceną 68.850,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Elżbietę Piekarz, Centrum Szkoleń i Edukacji „ERUDYCJA”, Wałbrzych. Termin realizacji: 31.05.2013 r.

Rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Goli Górowskiej. Wpłynęło 11 ofert. Cena najniższa: 197.885,55 zł a cena najwyższa - 341.319,55 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie na realizację zadania: 250.000,00 zł. Cena wybranej oferty: 197.885,55 zł. Odrzucono jedna ofertę. Zadanie realizował będzie: Łukasz Prokocki Prok- Bud Zakład Ogólnobudowlany z Wąsosza. Termin realizacji: 28.06.2013 r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Gminie Góra przyznana została pomoc w wysokości 175.891,00 zł.

                               UMORZENIA,  ODROCZENIA, ROZŁOŻENIA NA RATY
Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała również o umorzeniach podatkowych, których na mocy obowiązującego prawa udzieliła w okresie pomiędzy sesjami. Umorzenia dotyczą 21 osób. Łączna kwota umorzeń wynosi 5677,53 zł za okres od 28 czerwca do 3 października br.

W tym samym czasie burmistrz Irena Krzyszkiewicz odroczyła i rozłożyła na raty zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 31.016,20 zł. Dotyczy to 11 osób. Burmistrz rozłożyła też na raty zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to 1 osoby a łączna kwota tych zobowiązań wynosi 5997,48 zł.


SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
 Od 28.06.2012 r. do 5.10.2012 r. gmina Góra sprzedała mienie o łącznej wartości 137.771,98 zł netto i jest to czysty dochód naszej gminy. W skład sprzedanego mienia wchodzi 7 lokali mieszkalnych sprzedanych w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Łączna kwota ze sprzedaży tych lokali wyniosła 49.143,98 zł. Sprzedano również 1 lokal użytkowy, sprzedany w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu. Z tego tytułu gmina zarobiła 18.000 zł. Całkowita powierzchnia sprzedanych  gruntów ogółem - 0,1050 ha.
STRAŻ MIEJSKA
 W okresie od 29 czerwca do 4 października Straż Miejska 88 razy pouczyła osoby naruszające porządek prawny. Oprócz tego wypisała 108 mandatów na łączną kwotę 14.600 zł, co daje średnią wartość mandatu ok. 218 zł dziennie.
W tej kwocie mieszczą się również mandaty związane z aktywnością fotoradaru. W okresie od 29 czerwca do 4 października z tytułu przekroczenia prędkości wystawiono mandaty na łączna kwotę 9.900 zł, co daje średnią ok. 148 zł dziennie.
Dodatkowo strażnicy miejscy wykonali :
- 37 konwoje  na potrzeby UMiG w Górze,
- 48  interwencji publicznych,
- 6 interwencji własnych,
- udzielono 31 asyst dla wydziałów UMiG w Górze,
- udzielono 6 asysty dla OPS,
- wystawiono 27 wezwań do zapłaty z parkometrów na kwotę 1.350,00 zł.

PARKOMETRY
Kwota uzyskana od dnia 01.01.2012r. do dnia 04.10.2012r. wynosi 101.774,93 zł.
- bilety, abonament – 97.013,33 zł,
- wezwania do zapłaty – 4.761,60 zł.

MANDATY KARNE
Kwota uzyskana z mandatów od dnia 01.01.2012r. do dnia 04.10.2012r. wynosi 24.902,76 zł. Ogólna kwota uzyskana z mandatów i parkomatów od 01.01.2012r. do dnia 04.10.2012 wynosi : 126.677,69zł.
 C.d.n.