piątek, 5 października 2012

Śmieci po nowemu


Mieszkańców naszej gminy – a zresztą wszystkich gmin w kraju – czekają bardzo poważne zmiany związane z gospodarką odpadami. Zawiązane jest to z wprowadzeniem nowego sytemu gospodarki odpadami. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku w całym kraju.

9 października podczas sesji Rady Miejskiej radni będą głosowali nad uchwałą: „W sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.”

Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały: ”Zapisy uchwały są kompromisem pomiędzy wymogami w zakresie odbioru i zagospodarowywanie odpadów, narzuconymi znowelizowaną ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach a możliwościami mieszkańców naszej gminy, którzy będą musieli pokryć koszty funkcjonowania całego systemu. Ponadto uchwała uwzględnia, w dużej mierze, dotychczasowy sposób odbioru odpadów, wprowadzając jedynie niezbędne modyfikacje.”

W uzasadnieniu do projektu uchwały znaleźć można również i takie stwierdzeniem:

„(…) za każdym zapisem związanym np. ze zwiększeniem frakcji zbieranych selektywnie odpadów, czy też rodzajem stosowanych pojemników na odpady albo zwiększoną częstotliwością odbioru odpadów, idą większe koszty, które będą musieli ponieść mieszkańcy gminy na funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami.

Projekt uchwały dokonuje podziału mieszkańców naszej gminy ze względu na ilość osób zamieszkujących nieruchomość. Od ilości osób zamieszkujących nieruchomość zależy ilość odbieranych odpadów, jak i częstotliwość ich odbioru.

Jeżeli nieruchomość zamieszkują od 1 do 2 osób, to mieszkańcy tej nieruchomości będą dysponowali jednym pojemnikiem o pojemności 0,11 m sześciennego na odpady zmieszane. Taka nieruchomość dysponowała będzie również jednym workiem o pojemności 120 litrów z foli PE – HD na odpowiednią frakcję odpadów, które odbierane będą w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone.

Odpady komunalne zmieszane przez 1 do 2 osób odbierane będą jeden raz w tygodniu, ale dotyczy to tylko mieszkańców miasta Góry. W przypadku pozostałych miejscowości gminy Góra odbywało się to będzie raz na dwa tygodnie. Natomiast odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą w tym przypadku jeden raz w miesiącu.

W przypadku,. Gdy nieruchomość zamieszkuje 3 do 4 osób, to mieszkańcy takiej nieruchomości mieli będą 1 pojemnik o pojemności 0,11 m sześciennego na odpady zmieszane i dwa worki o pojemności 120 l z folii PE – HD na odpowiednią frakcję odpadów, które odbierane będą w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone. Zasady odbioru odpadów będą w tym przypadku takie same, jak określone powyżej.

Jeżeli nieruchomość zamieszkana będzie przez 5 do 6 osób, to znajdą się tam dwa opisane powyżej pojemniki oraz trzy worki o pojemności 120 l na odpowiednią frakcję odpadów, które odbierane będą w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne, szkło kolorowe i odpady zielone. Zasady odbioru odpadów są takie same, jak powyżej.

W nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 6 osób znajdą się dwa pojemniki na odpady (pojemność 0,11 m sześciennego), ale ich ilość zostanie zwiększona o jeden dodatkowy pojemnik na każde kolejne cztery osoby powyżej liczby granicznej. Taka sama historia jest z workami, których ilość zostanie podwyższona o jeden worek na kolejne 4 osoby.

Uchwała reguluje też sprawę nieruchomości wielorodzinnych, w których nie ma możliwości gromadzenia odpadów w pojemnikach o pojemności 0,11 m sześciennego. Rzecz dotyczy bloków mieszkalnych. W tym przypadku ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów jest obliczana wg normy opracowanej dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 do 2 osób.

W tym przypadku odbiór odpadów zmieszanych odbywał się będzie nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych nie rzadziej niż raz w miesiącu a z pozostałych jeden raz w miesiącu.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych odpady komunalne zbierane selektywnie odbierane będą raz w miesiącu, a w przypadku pojemników, po ich wypełnieniu. W przypadku odpadów zmieszanych będzie to następowało nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Uchwała reguluje również problem odpadów zielonych, które zbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Choinki zbierane będą w styczniu. Dokładny termin ich zbierania będzie podany 7 dni przed datą wyznaczonej zbiórki.

Odpady wielkogabarytowe i meble odbierane będą dwa razy do roku w odstępie co najmniej 5 miesięcy.

Zorganizowany zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w którym będzie można oddać bezpłatnie odpady wytworzone ponad limit określony dla poszczególnych kategorii nieruchomości. W punkcie tym będzie można również oddawać odpady komunalne zbierane w sposób selektywny. Będzie można tam oddać m.in. akumulatory, metal, odpady budowlane i rozbiórkowe, baterie, opony, przeterminowane leki, chemikalia, meble. Wszystkie te odpady właściciele nieruchomości będą musieli dostarczyć samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.