poniedziałek, 15 października 2012

Wysypisko oczami sanepidu


7 września 2012 roku Starostwo Powiatowe wydało decyzję, na mocy której „Chemeko – System” dostało pozwolenie na budowę trzeciej kwatery składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej. W „Decyzji”

Decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe towarzyszyła „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach”, którą w imieniu burmistrza Wąsosza wydał 8 grudnia 2011 roku – zastępca burmistrza Marcin Koziński.

Z tej „Decyzji” dowiedzieć się można, iż kwatera nr 3 będzie miała powierzchnię od 2,7 ha do 4 ha. Przewidywana pojemność kwatery, która zostanie zbudowana ma wynieść od 600 do 770 tysięcy ton śmieci.

W uzasadnienie do wydanej w imieniu burmistrza Wąsosza decyzji można przeczytać, iż: 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Górze postanowieniem (…) z dnia 10. 11. 2011 roku negatywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowieniem (…) z dnia 29.11. 2011 r uzgodnił pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.”

Z treści „Decyzji” wydanej w imieniu burmistrza Wąsosza dowiadujemy się przyczyn negatywnego postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze. Zastrzeżenie PPIS w Górze budziło: „przekraczanie norm jakości powietrza atmosferycznego i wód podziemnych w obrębie składowiska.”

W postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze, które wydane zostało 10 listopada 2011 r., przeczytać możemy:

PPIS w Górze po wnikliwym przeanalizowaniu powyższych dokumentów oraz załączników do wniosku wymaganych prawem postanowił nie wydać pozytywnej opinii w sprawie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, polegającego na rozszerzenie o kwaterę nr 3 istniejącego składowiska odpadów wraz z uzupełniającą infrastrukturą techniczną w Zakładzie Utylizacji, Recyklingu Przerobu i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w Rudnej Wielkiej, realizowanej na działkach , nr ewidencyjne 131/3, 133, 228/2, 228/1, 229 obręb Rudna Wielka, gmina Wąsosz. Potencjalną uciążliwej rozbudowy składowiska o następna kwaterę rozpatruje się przede wszystkim pod względem wpływu na trzy najbliższe zabudowania mieszkalne, które położone są w odległości: 600 m na południowy zachód wsi Rudna Mała, 700 m na zachód od wsi Rudna Wielka, 1000 m na południowy – wschód wsi Wiewierz."

PPIS w Górze w sporządzonym postanowieniu odnosząc się do przedstawionego mu do oceny raportu o oddziaływaniu wysypiska na środowisko stwierdza:

Składowiska odpadów, takie jak w przedmiotowym wniosku, głównie mogą ingerować w środowisko, a tym samym mieć wpływ na życie i zdrowie ludzi w następujących aspektach:
- oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe,
- oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego.

Pierwszy aspekt tj. oddziaływanie na wody podziemne, można skutecznie opanować, gdyż prawidłowo wykonana i eksploatowana kwatera składowania odpadów, wyklucza oddziaływanie zgromadzonych w niej odpadów na wody podziemne. Dwuwarstwowe uszczelnienie kwatery odpadów oraz drenaż odcieków są elementami uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń z odpadów do gruntu oraz wód gruntowych pod składowiskiem.

Niemniej jednak, wyniki badań wody z piezometru P-2 wskazuje na znaczne pogorszenie badanych parametrów wody w bieżącym roku kalendarzowym, pomimo istniejących warunków technicznych umożliwiających uniknięcia zagrożenia z tym związanego.”

Kolejny fragment negatywnego postanowienia PPIS w Górze dotyczy jakość powietrza atmosferycznego w okolicy wysypiska śmieci w Rudnej Wielkiej. Czytamy tam:

Drugi aspekt, tj. oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego, który jest główny powodem negatywnego stanowiska PPIS w Górze, wiąże się z następującym zagadnieniem.

Składowisko odpadów komunalnych jest związane z emisją następujących czynników wpływających na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego:
- gazy (metan, dwutlenek węgla, nieznaczne ilości kwasu siarkowodorowego, azotu, tlenku węgla, wodoru, węglowodorów aromatycznych),
- zanieczyszczenie mikrobiologiczne (bakterie, grzyby w tym zawierające mytokoksyny),
- pyły zawierające metale ciężkie (kadm, ołów, cynk, żelazo, mangan, nikiel),
- substancje odorotwórcze (głównie organiczne związki siarki, azotu oraz niektóre węglowodory).

W odpadach komunalnych występują substancje organiczne złożone z resztkowych produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, fekaliów, podłoża mineralnego oraz innych składników tworzących dobre warunki do rozmnażania się bakterii, grzybów i pasożytów.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które bez wątpienia powstają na składowiskach odpadów komunalnych, występują w postaci aerozoli biologicznych mogących decydować o powstaniu chorób alergicznych, również zakaźnych."

Następnie PPIS w Górze stwierdza:

Posiłkując się informacjami zawartymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie prowadzono badań uciążliwości mikrobiologicznej składowiska odpadów w Rudnej Wielkiej. Zasięg oszacowano na podstawie dostępnej literatury innych składowisk odpadów.”

W dalszej części postanowienia PPIS w Górze przeczytać można znamienny passus, który dotyczy zaangażowania firmy „Chemeko – System” w badanie rzeczywistego wpływu wysypiska na jakość powietrza atmosferycznego. Czytamy tam:

Monitoring jakości powietrza nie będzie prowadzony w fazie eksploatacyjnej, gdyż rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów nie wymaga prowadzenie monitoringu powietrza atmosferycznego na składowiskach odpadów. Zaznacza się fakt, iż inwestor nawet dla swojej wiedzy nie jest zainteresowany prowadzeniem pomiarów, wykorzystuje uwarunkowania prawne zwalniające z prowadzenia monitoringu w powyższym zakresie. (…) W związku z powyższym nieznane będzie faktyczne zanieczyszczenie powietrza w rejonie składowiska.”

C.d.n.