środa, 3 października 2012

Nie zawsze niosą szczęście
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Górze bryg. mgr inż. Arkadiusz Szuper, pragnie Państwa poinformować, iż należy uważać na zabawę z „chińskimi lampionami szczęścia”. Poniżej znajdą Państwo przykłady, że nie zawsze przynoszą one szczęście. Szef naszej straży przytacza przykłady:


„Na terenie Polski miały miejsce zdarzenia z udziałem lampionów. W dniu 7 maja 2011 r. w Pile (woj. wielkopolskie) o godzinie 18:51 Państwowa Straż Pożarna została telefonicznie zawiadomiona, że zapalony latający chiński lampion zaplątał się w gałęzie drzewa. W chwili dotarcia na miejsce zdarzenia pierwszego zastępu ratowniczego (godzina 18:59) okazało się, że lampion zgasł przed przybyciem PSP. W wyniku zdarzenia nie ucierpieli ludzie, nie zostało też zniszczone mienie.”

I kolejny przykład:

„Natomiast w dniu 13 sierpnia 2011 r. w miejscowości Górażdże (woj. opolskie) o godz. 22.09 PSP została poinformowana o pożarze kabiny ciągnika rolniczego, który został zainicjowany prawdopodobnie przez lecący lampion wypuszczony z pobliskiego centrum konferencyjnego. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległa kabina ciągnika.”

Komendant Arkadiusz Szuper w związku z powyższym przekazuje Państwu następującą informację:

„W związku popularyzacją stosowania podczas okolicznościowych imprez (wesel, komunii, konferencji itp.) ,,lampionów szczęścia” przekazuję w załączeniu stanowisko KG PSP w Warszawie w powyższej sprawie, jednocześnie proszę o zamieszczenie poniższego tekstu na Państwa portalach internetowych..
Lampiony należy traktować jak otwarte źródła ognia, które w zależności od warunków atmosferycznych mogą przemieszczać się na wysokość kilkuset metrów oraz na odległość kilku kilometrów. Dodatkowym zagrożeniem jest możliwość zapalenia  się materiału tworzącego powłokę lampionu.

Osoba podpalająca materiał palny przeznaczony do podgrzewania powietrza w lampionie nie jest w stanie przewidzieć jakim torem będzie przemieszczał się lampion oraz w jakim czasie wypali się paliwo w lampionie. W instrukcjach obsługi lampionów umieszczane są zapisy m. in. o nie stosowaniu ich na terenach, które mogą łatwo ulec zapaleniu tj. łąki i lasy, co ze względu na nieprzewidywalność toru lotu wynikająca ze zmiennych warunków atmosferycznych szczególnie w rozkładzie pionowym jest niewykonalne.

Z formalnego punktu widzenia na podstawie § 4 pkt. 1. ust. 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) zabronione jest m. in. rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.

Z kolei zgodnie z § 41 ust. 3. ww. rozporządzenia zabronione jest używanie otwartego ognia w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych a w świetle z § 40 ust. 1 wymienionego rozporządzenia w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu oraz palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Powyższe przepisy powinny być uwzględnione w kontekście używania rozpatrywanych lampionów, co w zasadzie biorąc pod uwagę to co powiedziano dotychczas, także w kontekście zaistniałych pożarów, powoduje niedopuszczeni ich stosowania.

Odnosząc się do możliwych sankcji niewłaściwego posługiwania się z otwartym ogniem wyjaśniamy, że zgodnie z art. 82 § 1. ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Chińskie lampiony latające, które ostatnio stały się bardzo popularne na terenie UE, stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób. Wiele krajów członkowskich Wspólnoty zakazało wprowadzania na rynek tych produktów z uwagi na zagrożenie pożarowe, jakie powodują dla ludzi i mienia, a także zagrożenia jako obiekty latające dla ruchu lotniczego.

W Wielkiej Brytanii zarówno straż pożarna jak i związki rolnicze wnioskowały o zakazanie wprowadzania na rynek chińskich lampionów latających. Na terenie Austrii i w kilku landach w Niemczech prawnie zabrania się sprzedaży, dystrybucji i stosowania lampionów. Także w Polsce podejmowanie są działania o wprowadzenie formalnego zakazu ich użytkowania."