piątek, 19 października 2012

Fakty II


PLANOWANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 
ORAZ DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Wydatki majątkowe, ich wielkość w poszczególnych latach, kreują wielkość dochodów majątkowych z wyłączeniem oczywiście dochodów ze sprzedaży majątku. Przyjęto założenie, że im większe wydatki majątkowe tym stosunkowo większe dochody majątkowe.

Wielkość wydatków majątkowych w poszczególnych latach stanowi wypadkową wielkości deficytu (bądź nadwyżki danego roku) i wielkości spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
Jak widać z WPF w ostatnich latach, pomimo zaplanowanych kwot na przedsięwzięcia pozostaje spora kwota środków wolnych do dyspozycji na inwestycje. Bardzo trudno jest zaplanować zadania inwestycyjne o mniejszej wadze i znaczeniu na 6 lat do przodu. Zaplanowano główne, wiodące przedsięwzięcia do wykonania na najbliższe lata.

            W przypadku gminy Góra plan inwestycyjny jest ambitny. Potwierdza ten fakt wykonanie wydatków inwestycyjnych w latach 2008 - 2011. Lata te charakteryzują się tym, iż wydatkom majątkowym towarzyszyło spore dofinansowanie z zewnątrz. Należy przyjąć, że również na sfinansowanie nowych zadań inwestycyjnych nasza gmina otrzyma dofinansowanie z zewnątrz, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

            Prawdą jest, że obecny okres programowania kończy się, ale już wiadomo, że zostanie wprowadzony nowy na okres 2013 -2020. W związku z tym władze gminy liczą - niebezpodstawnie - na np. dofinansowanie z funduszy unijnych do zadania pn:
- „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Witosa w miejscowości Góra - etap II”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków aglomeracja Czernina Dolna”
- „Sanitacja gminy Góra w części nieobjętej aglomeracjami”,
Dofinansowanie tych przykładowych inwestycji szacowane jest przez władze gminy na poziomie 60%. Podobna sytuacja jest w przypadku zadań pn:.
- „Budowa basenu krytego w m. Góra” (dofinansowanie 30% z Totalizatora Sportowego),
- „Przebudowa drogi w m. Grabowno” (ok. 30% z Urzędu Marszałkowskiego - środki po byłym Terenowym Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych).
Zadnie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach” ma zostać zrealizowane poprzez dofinasowanie  dofinansowanie na łączną kwotę 200.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Są to, rzecz jasna, wielkości zakładane, ponieważ trudno w tym momencie oszacować je precyzyjnie zważywszy na to, że nie znamy jeszcze założeń programów w nowym okresie programowania.

Druga grupa dochodów majątkowych to wpływy ze sprzedaży majątku. Tutaj założenia wielkości sprzedaży opierały się głównie na sprzedaży gruntów pod inwestycje w utworzonej w 2009 r. Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Podstrefa Góra. Władze gminne pokładają duże nadzieje na powstanie wielu różnych zakładów w jej obrębie, czego dowodem są inwestycje zmierzające do wybudowania pełnej infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej na tym terenie.

PRZYCHODY, ROZCHODY 
I PROGNOZA DŁUGU

Na tym etapie tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Góra, przyjęta metodologia nie ma tak naprawdę już większego znaczenia. Stan zadłużenia, a co za tym idzie wielkości spłat i kwoty zaciąganych kolejnych kredytów, czy też wysokość osiąganych nadwyżek, stanowią tylko konsekwencję wszystkich wcześniejszych działań, czyli prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz planowania dochodów i wydatków majątkowych.

Wielkość tych elementów wpływają na wynik finansowy danego roku, a w konsekwencji na zadłużenie na jego koniec. Władze gminy dysponowały dwoma narzędziami, które zostały wykorzystane.

Po pierwsze: wydłużono okres na jaki została stworzona WPF do roku 2018, co pozwoliło na rozłożenie spłaty rat kredytów i pożyczek na okres dłuższy, a to z kolei przyczyniło się do obniżenia ich wielkości w każdym kolejnym roku.

Po drugie zdecydowano się na zróżnicowanie rat niektórych kredytów w poszczególnych latach w celu przede wszystkim obniżenia obsługi długu w danym roku. Różnicując raty kredytów w kolejnych latach kierowano przede wszystkim spełnieniem wymogu (od roku 2014) zapisanego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zapis tego artykułu wyznacza indywidualny limit zadłużenia każdego samorządu, który od roku 2014 musi zostać spełniony. W przypadku naszej gminy, gminy Góra został on spełniony. Również w każdym kolejnym roku tj. 2015-2018 wymóg ten został spełniony przez naszą gminę. Warte podkreślenia jest i to, że zostaje nam  jeszcze spory zapas wielkości spłat wraz z odsetkami do dochodu w stosunku do indywidualnego limitu wyznaczonego przez przytoczony artykuł ustawy o finansach publicznych.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wydłużono okres spłat kredytów i pożyczek do roku 2018, ponieważ konsekwentnie założono rozwój gminy. I warto pamiętać o tym, że O rozwoju gminy nie mówimy w kategorii jej działalności bieżącej, statutowej, ale o jej zdolnościach i możliwościach inwestycyjnych. Tylko jak najszerszy rozwój infrastruktury drogowej, szkolnictwa, zaplecza technicznego, sportowego itd. stwarza przesłanki i daje nadzieję na lepszą przyszłość mieszkańców naszej gminy.
W tym samym celu nie zakładano już w 2012 roku nadwyżki budżetowej, ale deficyt. Taka decyzja spowodowana była koniecznością kontynuacji wysokich wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój infrastruktury w naszej gminie.

Wbrew słowom krytyki i faktom nie da się z roku na rok zahamować rozwoju, który tak przecież jest przez wszystkich oczekiwany i pożądany. Niemal zrolowano w ten sposób dług (przy założeniu zmniejszenia deficytu w wyniku zmniejszenia kwot po postępowaniach przetargowych), by już od 2013 roku zacząć go spłacać (kredyt – 3.024.329 zł przy spłatach kredytów z lat poprzednich – 6.276.000 zł). W następnym roku tj. 2014 konsekwentnie rozchody sfinansowano z nadwyżki budżetowej powiększonej o kredyt (135.327 zł). W kolejnych latach spłatę rat kredytów i pożyczek finansowano z nadwyżki budżetowej. Ostatecznie – przypomnieć należy - zadłużenie zostanie spłacone na koniec 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest doskonałym narzędziem finansowym dostarczającym szereg informacji, i to  nie tylko władzom gminy, ale również wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. Jest swoistym kompendium wiedzy na temat kondycji finansowej naszego samorządu na kilka lat do przodu. Widać w niej, jak w lusterku  zamierzenia inwestycyjne gminy oraz jej działalność bieżącą.

           Podstawową funkcja WPF jest monitoring zagrożeń stabilności finansowej. Zapisy art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, wymuszają na samorządzie pewne działania i zachowania zakresie finansów i zakładanych inwestycji. Spełnienie wymogów zapisanych w obydwu tych artykułach nie pozwala gminie zadłużać się na działalność bieżącą i wyznacza limit tego zadłużenia do jakiego może się zbliżyć samorząd. Ważne jest to, że nasza gmina jest grubo poniżej tego wyśrubowanego progu.