piątek, 12 października 2012

Losy absolwentów


Od wielu lat nikt nie wiedział, co działo się z absolwentami naszych szkół średnich. W tym roku udało się szefowi wydziału oświaty w starostwie – Sławomirowi Bączewskiemu zdobyć taką informację, która dotyczy absolwentów kończących naukę w szkole średniej w 2011 roku.

W LO sporządzono ankietę, którą rozesłano do wszystkich absolwentów kończących szkołę średnią w 2011 roku. Uzyskano odpowiedź tylko 37 absolwentów. Najwięcej ankiet spłynęło z klasy IIIe, bo aż 13. Byli uczniowie LO z pozostałych klas raczej się nie kwapili, by ankiety wypełnić i odesłać do szkoły.

Na 37 ankietowanych aż 27 kontynuuje naukę we Wrocławiu. Na Uniwersytecie Wrocławskim studiuje 9 absolwentów naszego LO. Kierunki studiów, to: ekonomia – 2 osoby, chemia ogólna – 3 osoby, chemia biologiczna – 1 osoba, administracja – 1 osoba, filologia polska – 1 osoba, filologia francuska – 1 osoba.

Na Politechnice Wrocławskiej studia podjęło 4 absolwentów naszego ogólniaka. Architekturę i urbanistykę studiuje 1 osoba, energetykę -1, inżynierię środowiskową – 1, ochronę środowiska – 1.

Trójka absolwentów LO podjęła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie na kierunku biologicznym naukę pobiera 2 absolwentów a kierunek ekonomiczny wybrała 1 osoba.

Absolwenci LO studiują również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Znajduje się ich tam 4. Studiuja na następujących kierunkach: finanse i rachunkowość – 1, zarządzanie – 1, zarządzanie i inżynieria produkcji – 1, finanse i rachunkowość – 1.

W Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych studiuje 1 osoba i jest to dziewczyna, która wybrała kierunek: bezpieczeństwo narodowe. Również 1 osoba studiuje na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie naukę podjęło 2 absolwentów z LO. Nie znamy jednak kierunków, które obrali. Jeden absolwent podjął studia również w Lesznie i studiuje w Wyższej Szkole Humanistycznej.

Na Uniwersytecie Łódzkim biologie studiuje 1 absolwent a w Poznaniu na Wyższej Szkole Zdrowia, Edukacji i Urody studiuje fizjoterapię również 1 osoba. Fizjoterapii w Opolu na Politechnice Opolskiej uczy się 1 absolwent.

Dwójka absolwentów studiuje w Warszawie. Jedna osoba na Politechnice Warszawskiej (fizyka techniczna) a druga polonistykę na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego.

Mamy też absolwenta, który podjął studia u ojca dyrektora w Toruniu na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Dyrektorka LO – Małgorzata Patrzykąt w analizie losów absolwentów trafnie zauważa, iż: „Zwraca uwagę niska pozycja pobliskiego Leszna (jeszcze w poprzednim roku studiował tam co piąty student, a dwa lata wstecz co czwarty), a także Poznania i Legnicy. Utrzymuje się tendencja, odnotowana już w roku poprzednim, polegająca na preferowaniu przez absolwentów, kierunków technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Nauki społeczne i pedagogika są w odwrocie, co świadczy o racjonalnej ocenie rynku pracy dokonanej przez absolwentów.”
W Zespole Szkół badanie losów absolwentów przeprowadzono na przełomie września i października 2012 roku. W roku 2012 szkołę ukończyło 98 uczniów Technikum w zawodach:
- 3 techników agrobiznesu,
- 12 techników mechaników,
- 23 techników ekonomistów,
- 16 techników informatyków,
- 20 techników logistyki,
- 24 techników handlowców,
- 19 uczniów Liceum Profilowanego.

Wychowawcy absolwentów zebrali informacje o ich dalszych losach pod kątem: kontynuacji nauki, podjęcia pracy lub stażu oraz w kategorii inne informacje.

Widać, że wychowawcy absolwentów w Zespole Szkół solidnie przyłożyli się do badania losów absolwentów. W efekcie udało im się zebrać informacje od 96,6% absolwentów Technikum i 26% Liceum Profilowanego.

Na 24 absolwentów Technikum w zawodzie technik handlowiec aż 22 udzieliło odpowiedzi swojej byłej wychowawczyni mgr Katarzynie Cuże. Spośród tych 22 absolwentów 3 osoby (2 studia dzienne a 1 zaoczne) studiują: administracja, ekonomia, zarządzanie kadrami. Kolejnych 4 absolwentów podjęło pracę w wyuczonym zawodzie. Aż 13 osób nie uczy się i nie pracuje a 2 osoby przebywają poza Polską.

Absolwenci w zawodzie technik agrobiznesu, których wychowawcą był również mgr Ryszard Morżak – 3 osoby, nie podjęli nauki ani pracy.

Spośród 12 absolwentów technikum w zawodzie technik mechanik, 3 osoby podjęły naukę w szkołach policealnych (BHP, ratownik medyczny) i również 3 pracuje. Pozostali nie pracują i się nie uczą. Te fakty ustalił ich wychowawca mgr Ryszard Morżak.

Wśród 16 wychowanków mgr Pawła Kiniasza, którzy uzyskali tytuł technika informatyka znaleziono 6 pracujących (1 pracuje i się uczy), 4 absolwentów kontynuuje naukę.

W tym roku mury Zespołu Szkół po raz pierwszy opuścili uczniowie w zawodzie technik logistyk. Było ich 20 a ich wychowawcą był Waldemar Połczyk. Z tej liczby 6 osób podjęło studia (Wyższa Szkoła Bankowości, Uniwersytet Adama Mickiewicza, WSL), 3 studiuje i pracuje, 9 pracuje, 1 nie uczy się i nie pracuje a 1 przebywa poza krajem.

Zawód technika ekonomisty zdobyło 23 uczniów ZS. Wychowawczyni tej klasy – mgr Teresie Witkowskiej, która dzisiaj w pełni zasłużenie odebrała nagrodę starosty górowskiego (szczere gratulacje!), udało się zebrać informację o losach 22 swoich wychowanków. 5 z nich podjęło studia dzienne (ekonomia – 3), ratownik medyczny, pedagogika resocjalizacyjna). Studia zaoczne podjęło 9 uczniów i w większości studiują oni na kierunkach ekonomicznych, 2 osoby uczą się w szkołach policealnych, 7 absolwentów pracuje, ale spośród nich aż 6 jednocześnie pracuje i studiuje, 1 absolwent nie pracuje i dalej się nie kształci, 1 wyjechał za granicę a 1 wychowuje dziecko.

Z 9 absolwentów, którzy ukończyli Liceum Profilowane o profilu socjalnym udało się mgr Małgorzacie Podoleckiej uzyskać informacje o losach 5 absolwentów. Czterech z nich kontynuuje naukę w szkołach policealnych (opiekun środowiskowy, technik masażysta) a jeden absolwent prowadzi własną działalność gospodarczą.

Na 95 absolwentów Technikum, których losy udało się prześledzić 13 studiuje na studiach dziennych (10,5%) a 20 na zaocznych 21%). 13 absolwentów uczy się w szkołach policealnych.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w ZS nie zawierają, niestety, danych dotyczących kierunków podjętych przez absolwentów studiów oraz nazw uczelni i miejscowości, w których podjęli oni naukę. Aby żadnej ze szkół nie krzywdzić, to trzeba sobie dopowiedzieć, że ankieta zawierająca dane o absolwentach LO ze względu na małą ilość udzielonych odpowiedzi niezbyt wiele wnosi do wiedzy na temat losów absolwentów tej szkoły. Szkoda też, ze zgromadzone w LO dane są z roku poprzedniego a więc nieco czerstwe.