czwartek, 13 czerwca 2013

OPS - ostatnia deska ratunku

Niewiele osób wie, jak bardzo ważną instytucją jest w naszej gminie Ośrodek Pomocy Społecznej. W roku 2012 z pomocy społecznej skorzystało 3240 mieszkańców z 1226 rodzin mieszkających w naszej gminy. Stanowi to 15,61% mieszkańców gminy Góra.

Liczba rodzin zmuszonych do korzystania z pomocy OPS jest od lat bardzo wysoka. W okresie od 2007 do 2012 r. zawsze przekraczała 1000. Najniższa była w 2008 r. (1133) a najwyższa w 2010 – 1256 rodzin.

W latach 2007 – 2012 różna była też liczba osób korzystających z pomocy społecznej. W 2007 r. było ich najwięcej – 3910, rok później 3315. W roku 2012 liczba osób korzystających z pomocy jest najniższa od 2007 roku – 3240 mieszkańców gminy.

Najczęstszym powodem zwrócenia się o pomoc do OPS – u jest ubóstwo, które dotyka 947 rodzin. W rodzinach tych żyje 2627 osób. „Dominującym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej jest bezrobocie, długotrwała i ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo rozumiane, jako uzyskiwanie dochodów poniżej ustawowego kryterium dochodowego, które oscyluje na granicy egzystencji” – czytamy w sprawozdaniu z działalności OPS sporządzonym przez kierowniczkę – Edytę Lisiecką.

Przypomnieć należy, że kryteria dochodowe przewidują pomoc dla osoby samotnie gospodarującej w kwocie 542 zł miesięcznie, dla osoby w rodzinie 456 zł miesięcznie. Maksymalna kwota zasiłku stałego może wynosić 529 zł.

Zadaniem własnym gminy jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy w ubiegłym roku skorzystało 829 osób. Łącznie wypłacono im 2.118.984 zł.

Zasiłki stałe przyznano w 2012 r. 129 osobom, co kosztowało 467.000 zł. Za osoby pobierające zasiłek stały opłacana jest składka zdrowotna.

Na różnego rodzaju świadczenie pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy wyasygnowano w roku 2012 ponad 4.372.000 zł. Pieniądze te pochodziły z dotacji budżetu państwa.

W 2012 roku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało ogółem 711 osób. Program realizowany był w szkołach. Ponadto w ramach tego programu z dożywiania skorzystały 142 rodziny. Koszt dożywiania wyniósł 525.000 zł, w tym środki własne gminy 210.000 zł.

Podczas wakacji, w ramach wypoczynku letniego, OPS skierował na wypoczynek do Międzygórza 10 dzieci a do Pobierowa 12. Środki na ten cel pochodziły z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

OPS wypłaca także alimenty. W ubiegłym roku tych świadczeń wypłacono 4203 na kwotę ponad 1,3 mln zł. Udało się ściągnąć zaledwie 165 tys. zł.

To jednak nie wszystko na ten temat. W 2012 r. OPS w Górze skierował 83 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy, by aktywizować zawodowo dłużnika alimentacyjnego. W 28 skierowano wnioski do prokuratury o ściganie dłużnika z urzędu. W 6 przypadkach zwrócono się do starostwa o zatrzymanie prawa jazdy. Do sądu skierowano 36 wniosków o ustanowienie przedstawiciela, dla osoby, której miejsce pobytu jest nieznane. W 705 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne i w efekcie dłużników alimentacyjnych będzie ścigał Urząd Skarbowy.


C.d.n.