poniedziałek, 5 sierpnia 2013

W obronie konsumentów

W marcu 2013 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przedstawił staroście (niestety!) Piotrowi Wołowiczowi sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2012. Sprawozdanie owo radni powiatowi otrzymali do przeczytania 3 miesiące później, podczas czerwcowej sesji Rady Powiatu.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów, którym jest Aldona Strzelczak ma siedzibę w budynku starostwa, przy ul. Mickiewicza 1 (II piętro). Zatrudniona jest na ½ etatu i sama prowadzi wszystkie zgłaszane jej przez konsumentów sprawy. Rzecznik przyjmuje w następujących dniach:
- poniedziałki (8.00 – 16.00),
- środy (8.00 – 15.00),
- czwartki (8.00 – 13.00).

W roku 2012 Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjął 456 mieszkańców powiatu górowskiego, którzy skorzystali z bezpłatnego poradnictwa oraz informacji prawnej.

Najczęściej konsumenci prosili o poradę prawną zakresu różnego rodzaju usług, do których świadczenia mieli obiekcje. Z zakresu usług komunikacyjnego (telefony i TV), odnotowano udzielenie 46 porad prawnych. Z zakresu usług ubezpieczeniowych RPK udzielił 46 porad prawnych, 36 porad prawnych dotyczyło usług finansowych, 32 – windykacyjnych a 31 remontowo – budowlanych.

Konsumenci szukali również porad prawnych dotyczących zakupionych towarów. Najwięcej skarg było na zakup obuwia i odzieży – 91 (sprzedawcy nie chcieli uwzględnić reklamacji) oraz na zakupione komputery i akcesoria komputerowe (33 porady prawne). Kolejna grupa to porady prawne w sprawie wad sprzętu RTG, RTV i sprzęt telekomunikacyjny (30 porad prawnych).

Powiatowy Rzecznik konsumentów w 2012 r. w 119 przypadkach wystąpił pisemnie do pracodawców w sprawie ochrony praw i interesów konsumentów. Do końca 2012 r. zakończono postępowanie w 90 sprawach. W tej liczbie mieści się 32 sprawy rozpoczęte w 2011 r. oraz 58 spraw z 2012 r. W toku rozpatrywania pozostaje 31 spraw z 2012 r.

Ciekawa jest statystyka dotycząca skuteczności wystąpień do przedsiębiorców sprawie łamania przez nich praw konsumenckich. Najwięcej takich wystąpień PRK wystosował w sprawie usług ubezpieczeniowych – 18. Pozytywnie dla konsumentów zakończyło się 7 z nich, 5 negatywnie a 6 pozostaje nadal w toku. Na 11 spraw z zakresu usług budowlano – remontowych 5 zakończyło się pozytywnie dla konsumentów, 1 negatywnie a 5 spraw trwa nadal. W zakresie windykacji na 17 spraw 8 zakończyło się korzystnie dla konsumentów, 3 negatywnie i 6 wciąż trwa.

W 2012 r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów korzystając z przysługującemu mu prawa wytoczył na rzecz skarżących się konsumentów 12 powództw sądowych. Należy podkreślić, iż w 10 przypadkach to PRK przygotował konsumentom pozy w zakresie niezgodności towaru z umową lub gwarancją towaru.

Z inicjatywy rzecznika toczyło się również 17 postępowań procesowych. Z tej liczby finał znalazło już 7 spraw a w toku rozpatrywania pozostaje 10 spraw. Powództwa dotyczyły reklamacji w kwestii niezgodności nabytego przez konsumenta towaru z zawarta umowa lub gwarancją. Na 7 zakończonych spraw 4 zakończyły się pozytywnie dla konsumentów, 1 negatywnie a 2 pozostają w toku.

Łącznie w postępowaniu sądowym znalazło się 17 spraw, z których po myśli konsumenta zakończyło się 12, 1 negatywnie a 4 są nadal rozpatrywane.

Oprócz tego PRK udzielił w 2012 r. wielu bezpłatnych porad dla konsumentów. I tak np. 22 porady udzielone przez PRK – Aldonę Strzelczak dotyczyły „niedozwolonych postanowień umownych”, 12 porad dotyczyło „nieuczciwych praktyk rynkowych”, 46 stanowiły wystąpienia w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów a w jednym przypadku sąd zwrócił się do PRK w sprawie „wyrażenia istotnego poglądu dla sprawy”.

PRK w trakcie roku 2012 stwierdził: „jeszcze większy wzrost postępowań windykacyjnych wobec konsumentów, co w efekcie generuje wzrost zadłużenia. Zjawisko takie ma miejsce wśród operatorów telefonii stacjonarnej oraz wśród firm ubezpieczeniowych”.