wtorek, 13 sierpnia 2013

Bezrobocie w lipcu

Powiat
Liczba bezrobotnych na terenie naszego powiatu w czerwcu zmniejszyła się o 122 osoby. W lipcu liczba bezrobotnych na terenie naszego powiatu zmniejszyła się, ale jedynie o 29 osób. Spadek bezrobocia na terenie powiatu uległ widocznemu wyhamowaniu, co bardzo źle rokuje na przyszłość.

W lipcu Powiatowy Urząd Pracy w Górze zarejestrował 355 bezrobotnych, w tym 201 kobiet. Wśród zarejestrowanych w PUP bezrobotnych znalazło się 271 osób, które poprzednio pracowały, 84 zarejestrowane osoby poprzednio nie pracowało a 45 uzyskało status bezrobotnego po raz pierwszy. Z winy leżącej po stronie zakładu pracy bezrobotnymi zostało 5 osób.

W tym samym okresie czasu z rejestrów PUP skreślono 384 osoby. Powody były różne: 167 osób podjęło pracę, 15 otrzymało pożyczki i rozpoczęło działalność gospodarcza na własne ryzyko, 3 osoby odmówiły podjęcia oferowanej im przez PUP pracy, 9 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej a 133 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.

Spośród 167 osób, które podjęły pracę w 144 przypadkach była to praca niesubsydiowana. 17 byłych bezrobotnych podjęło prace sezonową a 28 subsydiowaną.

Na 3181 bezrobotnych 1711 osób stanowią kobiety (53,8%). Prawo do zasiłku na koniec lipca miał co szósty bezrobotny (552).
Aż 60% (1923 osoby), które posiadają status bezrobotnego zamieszkuje w miejscowościach wiejskich.Gmina Góra
Z terenu gminy Góra, która jest najludniejsza, pochodzi aż 58,4% (1859) bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Prawo do zasiłku posiada 316 bezrobotnych (16,9%). W lipcu z terenu naszej gminy zarejestrowano 218 bezrobotnych, z których 166 wcześniej pracowało. Z ewidencji PUP wyłączono w lipcu 219 osób, z których 100 podjęło pracę. 77 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 3 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej a 3 bezrobotnych nie chciało podjąć się pracy oferowanej im przez PUP. Aż 1076 bezrobotnych z terenu naszej gminy kwalifikuje się do grupy „długotrwale bezrobotnych”. W mieście Góra mieszka aż 56,8% bezrobotnych z terenu naszej gminy.
Gmina Wąsosz
W lipcu PUP zarejestrował 65 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz. 51 zarejestrowanych w lipcu bezrobotnych pracowało wcześniej a 14 nie pracowało. Na 550 bezrobotnych zamieszkujących gminą Wąsosz tylko 115 ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czyli co piąty (20,9%). Aż 284 osoby (51,6%) uznawana jest za osoby długotrwale bezrobotne. W lipcu PUP wyłączył 64 osoby bezrobotne z ewidencji z następujących powodów: 30 podjęło pracę, 4 osoby rozpoczęły działalność gospodarczą, 22 nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy. Warto zauważyć, iż nikt z bezrobotnych z terenu tej gminy nie odmówił podjęcia oferowanej mu przez PUP pracy. W mieście Wąsosz zamieszkuje 36,7% wszystkich bezrobotnych z terenu tej gminy.
Gmina Niechlów
Na 467 bezrobotnych z terenu gminy Niechlów 257 stanowią kobiet. Tylko 65 bezrobotnych ma prawo do zasiłku, czyli co siódmy bezrobotny. W lipcu PUP zarejestrował 46 bezrobotnych zamieszkujących tę gminę. W tej liczbie znajduje się 32 bezrobotnych, którzy poprzednio pracowali, 1 osoba zwolniona została z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, 14 osób dotąd nie pracowało. W gminie Niechlów na koniec lipca 2013 r. było 289 osób uznanych z długotrwale bezrobotnych, co stanowi 61,8% ogółu bezrobotnych z terenu tej gminy. W lipcu PUP skreślił z ewidencji 67 bezrobotnych z następujących powodów: 24 osoby podjęły pracę, 26 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 1 dobrowolnie zrezygnowała ze statusu osoby bezrobotnej. Nikt z terenu gminy Niechlów nie odmówił podjęcia pracy oferowanej przez PUP.
Gmina Jemielno
W gminie Jemielno na 305 bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 156 stanowiły kobiety (51%). Zasiłek dla bezrobotnych otrzymywało w lipcu 56 bezrobotnych, czyli 18,3% zarejestrowanych bezrobotnych. W lipcu z terenu gminy Jemielno zarejestrowano 26 bezrobotnych. 22 z nich poprzednio pracowało a 4 dotąd nie pracowało. W tym samym okresie wyrejestrowano 34 bezrobotnych z następujących powodów: 13 podjęło pracę, 8 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia, 3 dobrowolnie zrezygnowało z posiadania statusu osoby bezrobotnej. Na 305 bezrobotnych z tej gminy aż 186 (61%) uznawane jest za długotrwale bezrobotnych.