czwartek, 18 grudnia 2014

Pieniądze jak obłoki Dyzia Marzyciela

Dzisiaj o godzinie 8.00 odbyło się posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej w Górze. Na wspólne posiedzenie stawiło się 20 z 21 radnych. Porządek obrad połączonych komisji miał 3 punkty.

Pierwszym z nich był budżet naszej gminy na rok 2015. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz odniosła się w swoim wystąpieniu do opinii RIO we Wrocławiu w sprawie budżetu. Swoje uwagi burmistrz Irena Krzyszkiewicz skierowała wobec wnoszonych przez wrocławskie RIO (o czym informowałem w poście „RIO ostrzega”) zastrzeżeń dotyczących realności sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2.100.000 zł w roku 2015.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz przedstawiła radnym swój pomysł dotyczący sprzedaży działek budowlanych na terenie naszej gminy. Plan przedstawiony przez burmistrz Irenę Krzyszkiewicz wygląda następująco.

Gmina dążyła będzie do zwiększenia sprzedaży majątku gminnego. Główny nacisk ma pójść na sprzedaż działek budowlanych. Gmina jest właścicielem wielu hektarów ziemi, która w obecnym stanie prawnym ma przeznaczenie rolnicze a nie odbywa się tam produkcja rolna. W związku z tym już w listopadzie przystąpiono do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ten sposób by umożliwić przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane.

Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że – jak poinformowała burmistrz Irena Krzyszkiewicz gmina jest właścicielem wielu hektarów tego typu gruntów. Jako przykład podała jedną z dzierżaw, której łączna powierzchnia w mieście Góra wynosi obecnie 34 ha.

Wg burmistrz Ireny Krzyszkiewicz 1 ha działki o przeznaczeniu rolniczym w obrocie gospodarczym sprzedawane jest na naszym terenie za kwotę od 12 do 15 tys. zł. „Nie będziemy tak spieniężać tych działek” – stwierdziła burmistrz Irena Krzyszkiewicz. Dlatego też gmina przystąpiła do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Cena jednego przekształcenia działki rolnej w budowlaną to – wg. Burmistrz Ireny Krzyszkiewicz – kwota od 5 do 6 tys. zł., a okres oczekiwania na decyzję o przekształceniu wynosi od 4 do 5 lat. Przystępując do zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania okres ten skraca się do 1 roku, bo rzecz cała ujęta jest kompleksowo. Gminą zmiana planu przestrzennego planu zagospodarowania będzie kosztowała ok. 80 tys. zł.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała, że w chwili obecnej nie przedłuża się dzierżaw działek rolnych dotychczasowym dzierżawcą, jeżeli gmina zamierza dzierżawione działki przekształcić z rolnych na budowlane.

Plan kierownictwa gminy polega na tym, by z 1 ha takiej działki, która z działki o charakterze rolnym zostanie przekształcona na działkę budowlaną, wykroić 10 działek 10 arowych, które zostaną sprzedane w trybie przetargowym. Władze gminy spodziewają się, że cena 1 działki . sprzedawanej przez gminę będzie wynosiła od 50 do 60 tys. zł. Wg burmistrz Ireny Krzyszkiewicz cena ta będzie atrakcyjna w stosunku do cen, które są w obrocie prywatnym. Te – wg burmistrz Ireny Krzyszkiewicz – wahają się w granicach od 90 do 100 tys. zł za 10 arów.


Jednocześnie burmistrz Irena Krzyszkiewicz stwierdziła, że efektów nowej polityki zbywania działek budowlanych należy oczekiwać nie wcześniej niż w roku 2016, bo zainicjowane w listopadzie 2014 roku zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy potrwają rok. Nie mniej – wg burmistrz Ireny Krzyszkiewicz – zysk gminy z tytułu nowego podejścia do sprzedaży działek budowlanych może wynieść od 500 do 6000 tys. z 1 ha przekształconych gruntów.