wtorek, 30 grudnia 2014

Ciemna strona życia

Centrum Profilaktyki Antyalkoholowej przedłożyło Radzie Miejskiej "Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla gminy Góra na rok 2015." W dokumencie tym znajduje się wiele bardzo interesujących informacji dotyczących m.in. spożycia alkoholu, przemocy w rodzinie, dzieci żyjących poza biologiczną rodziną.

3 grudnia kończącego się roku, na terenie gminy Góra zamieszkiwało 20.417 mieszkańców zameldowanych na pobyt stały. W 2014 roku funkcjonowały na terenie naszej gminy 54 punkty sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy) oraz 15 zakładów gastronomicznych. (dane na dzień 3.12.2014 r.).

Wg przedstawionych w „Programie …” danych w roku 2009 mieszkańcy naszej gminy wydali na zakup alkoholu 13.904.612 zł. Rok później suma pieniędzy wydanych na alkohol wzrosła do 14.374.753 zł., by w roku 2011 poszybować do kwoty 15.062.553 zł. Rok 2012 przyniósł spadek spożycia alkoholu, gdyż ogólna jego sprzedaż na terenie gminy Góra zamknęła się kwotą 13.743.403 zł. Dane z roku 2013 wyraźnie wskazuję, że ponownie spożycie alkoholu wzrosło. W roku tym mieszkańcy naszej gminy wydali na alkohol 15.409.074,99 zł.

W 2013 roku - wg oświadczeń przedsiębiorców - sprzedano najwięcej piwa, bo za kwotę 7.963.913,34 zł. Mieszkańcy naszej gminy zakupili wódkę na kwotę 6.398.326 zł., a amatorzy win wydali na swój ulubiony trunek 1.046.835.65 zł.

W „Programie …” czytamy: „Depresyjne zachowanie części społeczeństwa, wynikające z braku pracy lub braku satysfakcjonującej pracy i związane z tym nieporozumienia rodzinne są przyczyną sięgania po środki uzależniające.

W „Programie …” odnajdujemy też dane dotyczące liczby osób zmuszonych do korzystania ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze.

Czytamy:

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy wydając 1913 decyzji w tym dla rodzin - 1226 i dla 3240 osób będących w rodzinach.
W 2013 roku wydano 2028 decyzji, w tym dla rodzin - 1347 i dla 3481 osób będących w rodzinach. W 2014 roku - I półrocze - wydano 1619 decyzji w tym dla rodzin - 1085 i dla 2685 osób będących w rodzinach.
Z powodu trudnej sytuacji życiowej z pomocy społecznej z dożywiania w formie posiłku w przedszkolu i szkole, zasiłku celowego na dożywianie oraz świadczenia w postaci produktów żywnościowych skorzystało w 2013 r – 1350 osób, a w I półroczu 2014 r. – 636 osób.

Pomoc w rozwiązywaniu trudnych spraw rodzinnych ma nieść funkcjonujący Zespół Interdyscyplinarny, którego pracę koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele sądu, Centrum Profilaktyki Alkoholowej, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, policji i szkół. Do 30 listopada 2014 r. odbyły się 54 posiedzenia Grup Roboczych z powodu wpłynięcia Niebieskich Kart (przemoc w rodzinie). Od stycznia do 30 listopada 2014 r. wpłynęło - 10 kart, czynnych kart biorąc pod uwagę rok poprzedni jest obecnie 19, spraw zakończonych – 13.

Kolejny bolesny problem omówiony w „Programie …” to dzieci, które z różnych przyczyn, zmuszone są do życia poza swoją biologiczną rodziną.

Wg danych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od stycznia do końca listopada 2014 r., w rodzinach zastępczych zawodowych (rodziny zastępcze zawodowe, rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, Rodzinny Dom Dziecka w Sobczycach), przebywały 23 dzieciaki z terenu naszej gminy. Z terenu całego powiatu górowskiego w takich rodzinach znajdowało się 32 dzieci.

W rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych było 25 dzieciaków z terenu gminy Góra na ogólną liczbę 42 przebywających tam dzieci z terenu całego powiatu.
Rodziny zastępcze niezawodowe przyjęły 8 dzieci z naszej gminy na 18 dzieciaków z terenu całego powiatu.

W pieczy zastępczej instytucjonalnej (placówki opiekuńczo - wychowawcze, dom dziecka, pogotowie opiekuńcze) swoje miejsce znalazło 9 dzieci. Z terenu naszego powiatu łącznie w pieczy zastępczej umieszczono 16 dzieci.

12 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu. W tej liczbie jest 12 dzieciaków z terenu naszej gminy i 9 z terenu naszego powiatu.

Dzieci, które ukończyły 18 roku życia dofinansowano celem ich usamodzielnienia i kontynuacji nauki. Dotyczy to 10 dorosłych już osób z terenu gminy Góra. Łącznie 20 dzieci z terenu powiatu górowskiego skorzystało w roku 2014 z tej formy wsparcia.