środa, 17 grudnia 2014

RIO przestrzega

11 grudnia br. V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał 3 opinie dotyczące szeroko pojętego budżetu naszej gminy.

Pierwsza z wydanych opinii dotyczy przedłożonego przez burmistrza gminy Góra projektu uchwały budżetowej naszej gminy na rok 2015.

Przypomnieć trzeba, że w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 przewidziano:
1. Dochody budżetu w kwocie 64.306.355,92 zł.,
w tym:
a) dochody bieżące w kwocie 61.388.627,92 zł.,
b)dochody majątkowe w kwocie 2.917.728 zł.
2.Wydatki budżetu w kwocie 65.059.963,00 zł.,
w tym:
a) wydatki bieżące w kwocie 58.096.574,00 zł.,
b) wydatki majątkowe w kwocie 6.963.390,00 zł.,
3. Deficyt budżetu w kwocie 753.608,08 zł.,
4. Przychody budżetu w kwocie 2.983.608,08 zł.,
w tym:
a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.909.233,96 zł.,
b) wolnych środków w kwocie 1.074.374,12 zł.,
5. Rozchody budżetu z tytułu spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.230.000 zł.
Występujący w budżecie deficyt (753.608,08 zł) będzie pokryty zaciągniętymi w roku 2015 kredytami i pożyczkami.
Dochody bieżące gminy szacuje się w projekcie budżetu na kwotę 61.338.627,92 zł. Wydatki bieżące oszacowano na kwotę 58.096.574 zł. Oznacza to, że projekt uchwały budżetowej spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych, który powiada, że:

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.”

Skład Orzekający RIO zaważył jednak, że:

W projekcie uchwały zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży majątku w wysokości 2.100.000 zł. W uzasadnieniu do projektu nie odniesiono się do realności pozyskania dochodów z ww. tytułu (wskazano jedynie kategorie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży).

I dalej:

Skład Orzekający zwraca uwagę, że w przypadku braku realizacji na planowanym poziomie dochodów ze sprzedaży majątku w 2015 roku konieczne będzie zabezpieczenie innych źródeł finansowania wydatków lub ograniczenie ich poziomu. Za realność planowanego budżetu oraz sytuację finansową gminy odpowiedzialność ponoszą jej organy – Burmistrz i Rada Miejska. Skład Orzekający zwraca uwagę, że poziom dochodów z tytułu sprzedaży majątku ma wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zdolności spłaty zadłużenia jednostki (…) w kolejnych latach budżetowych."

Teraz następuje przestroga Składu Orzekającego RIO:

W przypadku niezrealizowania dochodów z ww. tytułu na planowanym poziomie konieczne będzie podjęcie działań mających na celu pozyskanie dochodów bieżących przy jednoczesnej racjonalizacji wydatków bieżących, tak aby zapewnić spełnienie w kolejnych latach budżetowych relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.”

RIO idzie o to, by budżet naszej gminy nie przekroczył obowiązujących na mocy art. 243 ustawy o finansach publicznych relacji spłat zobowiązań finansowych gminy i kosztów ich obsługi w stosunku do planowanych dochodów ogółem.

Opinia Składu Orzekającego w sprawie projektu budżetu gminy Góra na rok 2015 – pomimo uwag – jest pozytywna.

Kolejna opinia Składu Orzekającego dotyczy „możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej” naszej gminy. Opinia wydana przez Skład Orzekający jest również pozytywna.

Z tego dokumentu dowiadujemy się, że na koniec 2015 r., zadłużenie naszej gminy wyniesie 27.872.133,96 zł.

W opinii Składu Orzekającego: „(…) relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi w stosunku do planowanych dochodów ogółem, określona w art. 243 u.f,p. nie przekroczy dopuszczalnego poziomu.” Skład Orzekający swoją prognozę odnosi do lat 2015 – 2025.

Trzecia opinia Składu Orzekającego RIO we Wrocławiu odnosi się do wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy, która obejmuje lata 2015 do 2025 r. Opinia jest: „pozytywna z uwagami

Z tego dokumentu dowiadujemy się, min. że:

W okresie objętym prognozą dług będzie stopniowo się zmniejszał” a także: „Prognozowane na lata 2015 - -2025 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących”. Czytamy również: „W 2015 roku relacja spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem (…) wyniesie 5,18%, natomiast indywidualny wskaźnik zdolności spłaty zadłużenia jednostki 6,26%.

W tej opinii skład Orzekający również zwraca uwagę na planowane przez gminę wpływy z tytułu sprzedaży majątku.

Skład Orzekający zwraca uwagę, że dochody z tytułu sprzedaży majątku na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.100.000 zł., a następnie w latach od 2016 do 2025 w wysokości od 2.500.000 zł do 500.000 zł. W objaśnieniach nie odniesiono się do realności pozyskania dochodów z ww. tytułu, wskazano natomiast,  że (cytat z objaśnień przesłanych wraz wieloletnią prognozą finansową) >Mimo usilnych prób i wykonania wszelkich czynności w celu sprzedaży majątku gminy nie udało się wykonać wcześniej zakładanego planu<, a ponadto, że:<zainteresowanie zakupem tego typu majątku spadło, co ma odzwierciedlenie w wykonaniu planu sprzedaży w budżecie gminy Góra<”


Tak pokrótce wygląda budżet naszej gminy i uwagi wniesione przez wrocławskie RIO.