środa, 2 października 2013

Ruchy w budżecie

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 30 września, radni obradowali nad projektami 13 projektów uchwał.

Zmianie uległa uchwała, na mocy której dokonano korekty dotąd obowiązującej uchwały budżetowej. Po zmianach budżet na rok 2013 wygląda następująco:
- dochody budżetu razem: 71.248.969,48 zł,
- wydatki budżetu razem: 74.473.418,67 zł,
- deficyt budżetu: 3.224.449,19 zł.

Na mocy przyjętych przez radnych projektu uchwały zmieniającej budżet naszej gminy zwiększono budżet po stronie dochodów. I tak uzyskamy 150.000 zł dotacji od sejmiku dolnośląskiego na sfinansowanie budowy drogi przy ulicy Klonowej w Górze.

Dochody budżetu uległy zwiększeniu również na skutek zawarcia nowego porozumienia i aneksu do niego dotyczącego budowy ścieżki rowerowej Góra – Jastrzębia. Dotacja, którą Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała gminie Góra, uległa zwiększeniu o 28.737,79 zł.

Wojewoda dolnośląski dofinansuje nas kwotą 2459,30 zł. Dotacja ta ma związek z dofinansowaniem przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. W ramach tego programu wykonany został II etap budowy drogi przy ulicy Dąbrówki. To droga przy której są te słupy ze śmigiełkami i solarami. XXI wiek!

Ministerstwo Finansów również dołożyło się do zwiększenia budżetu naszej gminy. Kwota skromna, bo tylko 5000 zł, ale za te pieniądze można będzie dofinansować likwidację barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Glince.

Nieco wirtualnie wygląda jednoczesne zwiększenie i zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków na kwotę 170.000 zł. Pieniądze te przeznaczone miały być na wykonanie dróg dojazdowych w miejscowości Witoszyce. Realizacja zadania została przełożona do czasu kolejnego przetargu. Patrz post: „Pracowało się”.

W tej samej sytuacji musiał ulec zmniejszeniu budżet gminy (po stronie wydatków i dochodów) na kwotę 2.340.000 zł. W tym przypadku idzie o drogi dojazdowe, które mają zostać wykonane po scaleniu w miejscowości Chróścina.

Władze gminne zwiększyły również planowane na rok 2013 wydatki.

O 4.000 zł trzeba było zwiększyć kwotę przewidzianą na wykonanie dokumentacji projektowej, by moc wybudować ulicę Madalińskiego w Górze. O 5000 zł zwiększono wydatki w związku z koniecznością wykonania podziałów geodezyjnych, które są niezbędne w celu realizacji inwestycji: „Budowa dróg w rejonie ul. Wrocławska – Cicha w Górze”.

Aby Osetno Małe miało drogę należało zwiększyć wydatki z budżetu gminy o kwotę 257.000 zł.

Zwiększono wydatki budżetu gminnego o 35.000 zł, by zabezpieczyć: „wydatki na pokrycie opłat za eksploatację wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych przez Administrację Lokali Komunalnych”. Idzie tu o to, że od 1 lipca obowiązuje nowa ustawa śmieciowa a w związku  tym zmieniły się przepisy i sposób rozliczania opłat za gospodarowanie śmieciami. Znaczenie wzrosły zaliczki na eksploatację, wnoszone przez ALK na rzecz wspólnot mieszkaniowych, gdyż wliczone w nie zostały opłaty za śmieci wytwarzane przez lokatorów, których mieszkania są w zasobie gminy.

Zwiększono budżet o 1000 zł, które przeznaczone zostaną na utwardzenie placu i wykonanie zabezpieczenia przed wilgocią szkoły i przedszkola w Ślubowie.

Kolejne 1000 zł, o które zwiększono budżet gminy przeznaczono na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu. Ta inwestycja otrzyma dofinansowanie z unijnego programu „Odnowa i rozwój wsi”.

Nie tylko powiększono wydatki, ale również je zmniejszono. I tak o 100.000 zmniejszyły się koszty obsługi długów naszej gminy. Wiąże się to z mniejszymi niż zakładano odsetkami od zaciągniętych kredytów.

Nastąpiło również przeniesienie środków finansowych. ALK otrzyma 22.400 zł na remonty pieców kaflowych i wymianę okien. Środki te pochodzą z różnicy pomiędzy zakładaną ceną przetargowa a oferowaną przez zwycięzców przetargu.

Planowane zadanie „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Górowskim” zostało rozłożone na okres 2013 2014. Na rok 2014 przeznaczono 60.000 zł, za które to wykonane zostaną prace budowlane.

Rozłożeniu w czasie uległo również zadanie polegające na wybudowaniu zjazdu z ulicy Paderewskiego do drogi Góra – Jastrzębie. W roku 2014 zaplanowano wydać 240.000 zł na wykonanie prac budowlanych.

C.d.n.