środa, 9 października 2013

Cisza przed katastrofą?

Na szczęście bezrobocie nie poszybowało we wrześniu do jeszcze straszniejszych rozmiarów niż ma to miejsce obecnie. W porównaniu do września 2012 r. jest ono wyższe obecnie o 135 osób (4,3%).

Ten rok jest dla wszystkich gmin zły pod względem bezrobocia. W październiku 2012 roku w gminie Góra było 1777 bezrobotnych a obecnie jest ich 1848. Wzrost o 3,9%. W gminie Wąsosz było rok temu 571 bezrobotnych a obecnie jest ich 578 (wzrost – 1,2%). W gminie Jemielno rok temu było 286 bezrobotnych a obecnie jest ich 324 (wzrost o 11,3%). W gminie Niechlów bezrobocie z 444 osób na koniec września 2012 r., wzrosło do 463 bezrobotnych obecnie (wzrost o 4,2%).

We wrześniu 2012 r. na 3078 bezrobotnych 516 przysługiwało prawo do zasiłku (16,8%). Na koniec września 2013 r., z tego przywileju może korzystać tylko 499 bezrobotnych (15,5%).

We wrześniu 2013 r. PUP w Górze zarejestrował 384 bezrobotnych z terenu naszego powiatu. Aż 283 z nich zrobiło to po raz kolejny. 288 bezrobotnych pracowało poprzednio, 13 straciło prace z winy firmy a 96 dotąd nie pracowało. Aż 3031 bezrobotnych określanych jest w statystykach PUP jako „osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. W tej grupie znajdują się osoby do 25. roku życia, które są bezrobotne. A mamy ich zarejestrowanych w naszym PUP – 664. Bezrobotnych długotrwale na stanie PUP jest 1852, tj. 57,6% ogółu bezrobotnych na terenie powiatu.

W tym samym okresie odpłynęło z rejestrów PUP 381 bezrobotnych. Podjęło pracę 172, 123 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 9 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.


We wrześniu PUP dysponował 115 ofertami pracy i miejscami aktywizacji zawodowej. Statystycznie wychodzi, iż na 1 ofertę pracy przypadało 27,9 bezrobotnych.

Gmina Góra

Z terenu gminy Góra PUP we wrześniu zarejestrował 213 bezrobotnych. W tej liczbie znajduje się 161 bezrobotnych, którzy poprzednio pracowali i 52 osoby wcześniej nie pracujące. 7 bezrobotnych straciło zatrudnienie z winy firmy. Aż 1729 bezrobotnych zakwalifikowanych jest przez PUP jako: „znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Jest to aż 93,5% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy Góra. 360 bezrobotnych stanowią młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 25 roku życia. Aż 1082 bezrobotnych ma status osób „długotrwale bezrobotnych (59%). Bez kwalifikacji zawodowych jest 519 bezrobotnych (28% wszystkich bezrobotnych z terenu gminy Góra) a 413 bezrobotnych (22%) nie ma żadnego doświadczenia zawodowego.

We wrześniu PUP wyrejestrował 216 bezrobotnych z terenu gminy Góra. 100 bezrobotnych podjęło pracę a 70 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia.

Na 1848 bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 280 osób, czyli 15,1% ogółu bezrobotnych.

Gmina Wąsosz

We wrześniu z terenu gminy Wąsosz PUP zarejestrował 70 bezrobotnych z których 52 pracowało poprzednio a 18 osób nie pracowało i po raz pierwszy otrzymało status osoby bezrobotnej. Tych 18 nowych bezrobotnych nie kończyło 25 roku życia. Na 578 bezrobotnych z tej gminy aż 549 ma status osoby będącej w „szczególnej sytuacji na rynku pracy” (95%). 126 zarejestrowanych bezrobotnych nie ma ukończonych 25 lat, co stanowi 21,8% wszystkich bezrobotnych. Status osoby „długotrwale bezrobotnej” posiada 303 bezrobotnych (52,4%). Bez kwalifikacji zawodowych jest 184 bezrobotnych (31%) a bez doświadczenia zawodowego 126 (21,8%) ogółu bezrobotnych.

We wrześniu PUP wyłączył z rejestrów 63 bezrobotnych. Przyczyny: 30 osób podjęło pracę, 20 nie stawiło się w pośredniaku na wezwanie, 3 odrzuciło oferowana im pracę a 2 dobrowolnie zrezygnowały ze statusu osoby bezrobotnej.

Na 578 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz 105 ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych (18,1%).

Gmina Jemielno

Z tej gminy PUP zarejestrował we wrześniu 46 bezrobotnych. 33 pracowało poprzednio a 13 znalazło się w ewidencji po raz pierwszy. Aż 17 z zarejestrowanych bezrobotnych (36,9%) nie ukończyło 25. roku życia. Wypłynęło we wrześniu z rejestrów PUP 38 bezrobotnych. Podjęło pracę 8, 15 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia, 4 dobrowolnie zrezygnowało z bycia osobom bezrobotną a 2 bezrobotnych nabyło przywileje przedemerytalne. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 311 bezrobotnych (95,9%). W tym 74 osoby, które nie ukończyły 25. roku życia. Długotrwale bezrobotnych jest w gminie Jemielno 189 (60,77%). Bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowanych jest 112 bezrobotnych (34,5%) a bez doświadczenia zawodowego – 84 (25,9%).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 57 bezrobotnych (17,6%).

Gmina Niechlów

Z terenu gminy Niechlów PUP zarejestrował we wrześniu 55 bezrobotnych. 42 z nich poprzednio pracowało a 13 po raz pierwszy nabyło status bezrobotnego. W szczególnej sytuacji na rynku pracy znajduje się 442 bezrobotnych z terenu tej gminy (95,4%) spośród 463 bezrobotnych. W tej liczbie znajduje się 104 bezrobotnych, którzy nie ukończyli 25 lat (22,4%). 278 osób (60%) zakwalifikowana jest do grupy „długotrwale bezrobotnych”. Bez doświadczenia zawodowego jest 146 bezrobotnych (31,5%) a bez kwalifikacji zawodowych 178 osób (38,4%).
We wrześniu PUP wyłączył z ewidencji 64 bezrobotnych. 34 osobom udało się podjąć pracę, 3 osoby bez uzasadnionej przyczyny odmówiły przyjęcia oferowanej im pracy, 18 nie pojawiło się w określonym czasie w PUP, 2 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej a 3 nabyły prawa przedemerytalne.

Tylko 12,3% (57) bezrobotnych z terenu tej gminy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych.