wtorek, 1 października 2013

Pracowało się

Podczas sesji Rady Miejskiej 30 września burmistrz Irena Krzyszkiewicz przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności. Przypomnieć należy, iż okres sprawozdawczy objął okres od 4 lipca do 27 września. 

ZARZĄDZENIA

W tym długim okresie burmistrz wydała 80 zarządzeń dotyczących różnych aspektów funkcjonowania gminy. Zarządzenie szefowej gminy dotyczyły m.in. zbycia w drodze przetargu nieruchomości należących do gminy, zmian w budżecie, powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli, którzy ubiegali się o awans zawodowy, powoływano komisję przetargową, powołania komisji konkursowych, których celem było wyłonienie w drodze konkursu dyrektorów placówek oświatowych, wydzierżawienia nieruchomości należących do gminy. Jednym słowem – proza życia.

PRZETARGI

W okresie sprawozdawczym otwarto otrzymano w urzędzie i otwarto wiele kopert. Zawierały one oferty w związku z ogłoszonymi przez gminę przetargami.

I tak po otwarciu 6 ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której planowano wykonać odbudowę fragmentów dawnych murów obronnych przy ulicy Staromiejskiej, okazało się, iż oferowana cena najwyższa wyniosła 49.800 zł a najniższa 14.760 zł. Gmina natomiast przeznaczyła na ten cel 5000 zł. W tej paskudnej sytuacji postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Nie na długo jednak, bo 26 lipca powtórzono przetarg na tę niezwykle pilną inwestycję. Tym razem było 4 oferentów, którzy zaproponowali cenę od 4.551 zł do 19.065 zł. W zaistni8ałej sytuacji wygrała gliwicka firma Anna i Bartosz Michalscy s.c. ABM Wycena Nieruchomości i Projektowanie Architektoniczne.

Wiadomo już kto opracuje dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę nawierzchni placu Chrobrego. Na ten przetarg wpłynęło 5 ofert. Rzpiętość oferowanych cen od 11.439 zł do 76.432 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła 30.000 zł. Wykonawcą dokumentacji będzie „Forma” – Pracownia Projektowa z Wilkowic.

Rozstrzygnięto też postępowanie przetargowe na dokumentację, na podstawie której wybudowana zostanie droga przy ul. Madalińskiego w Górze. Na pierwszy przetarg wpłynęła 1 oferta z ceną 31.625 zł. Doszło do unieważnienia przetargu, gdyż gmina przeznaczyła na ten cel 15.000 zł. Drugie podejście miało miejsce 15 lipca. Wpłynęły 2 oferty. Cena najniższa wyniosła 25.830 zł a najwyższa 47.970. Procedura rozstrzygająca trwa.

Problem jest ze znalezieniem wykonawcy, by dokończyć III etap procesu scalań w Witoszycach. Na to zadanie zamierzano przeznaczyć  263.000 zł. Na mecie zgłosiło się 4 chętnych, ale proponowane przez nich ceny plasowały się w przedziale od 355.003,83 zł do 413.535,84 zł. Wobec powyższego postępowanie zostało unieważnione. Wsącz eto kolejne, którego finał ma mieć miejsce 7 października.

Niepomyślnie zakończył się również przetarg na wykonanie dróg dojazdowych do scalonych pól w Chróścinie. Co prawda wpłynęły 2 oferty, ale żadna z nich nie zawierała kwoty niższej niż zakładał zamawiający, czyli 2.340.000 zł. Najniższa oferta to 2.671.703,28 zł a najwyższa 3.810.578,77 zł. Postępowanie to zostało unieważnione.

Będą utwardzane górowskie place znajdujące się przy ulicach: Poznańskiej 6 – 6a, Piłsudskiego, Poznańskiej 15 oraz przy garażach na Wierzbowej. Odbył się przetarg na opracowanie programów funkcjonalno – użytkowych dla tych miejsc. Wpłynęła 1 oferta od Pracowni Projektowej „Archidrog” z Poznania, która wykona to zadanie za 14.760 zł

Bieżącym utrzymaniem dróg gminnych do końca br. zajmowała będzie się firma PPHU Marcin Twardy z Rawicza. Dwoje usługi wyceniła ona na 35.226,22 zł. Była to najnizsza oferta spośród 3, które wpłynęły. Oferta najwyższa wyniosła 50.004,42 zł a gmina planowała przeznaczyć na ten cel 54.490,01 zł.

Górowska firma „Drogomel” wybuduje ulicę Klonową w Górze. Koszt inwestycji 296.077,01 zł. Była to najtańsza spośród 3 ofert. Najdroższa oferta opiewała na kwotę 354.954,85 zł. Gmina przeznaczyła na budowę ulicy Klonowej 315.000 zł.

Nie udało się niestety wyłonić wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która stałaby się podstawą do rozbudowy obiektu lekkoatletycznego na naszym stadionie. Złożono co prawda 10 ofert, ale najniższa oferta zawierała cenę 14.514 zł a najwyższa 39.000 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 5000 zł. Z tego też powodu przetarg unieważniono.

Nie rozstrzygnięto również przetargu na wykonanie operatów szacunkowych, na podstawie których oszacowuje się wartość nieruchomości w celu ustalenia renty planistycznej. Były 2 oferty, ale znacznie przewyższające oczekiwania gminy (960 zł). Najniższa oferta wynosiła 3.963 zł; najwyższa – 4.674 zł.

Wiadomym juz jest, iż nadzór inwestorski nad budowa ul. Klonowej w Górze zajmował się będzie Zakład Projektowo – Usługowy „Titan” z Leszna. Złożył on najtańszą spośród 10 ofert jakie wpłynęły na przetarg – 1230 zł. Oferta najwyższa wyniosła 9840 zł.

ULGI PODATKOWE

Od 28 czerwca do 25 września burmistrz umorzyła zaległości podatkowe dla 12 osób na łączną kwotę 7185,98 zł. Najwyższa umorzona kwota 3743 zł a najniższa 92 zł.
W tym samym przedziale czasowym burmistrz odroczyła i rozłożyła na raty zobowiązania podatkowe dla 5 osób na łączną kwotę 3678,68 zł. W ramach pomocy dla „Cukro – Transu” firma ta otrzymała zgodę na rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty na kwotę 22.958 zł.
Opłatę adiacencką burmistrz umorzyła dla 8 osób na łączna kwotę 2894 zł. Opłatę rozłożono na raty dla 2 osób na sumę 536 zł.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Od 27 czerwca do 25 września nasza gmina sprzedała nieruchomości będące własnością gminy na 252.912,98 zł netto. Kwota ta stanowi czysty dochód naszej gminy. Sprzedano 19 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na kwotę 140.756,80 zł. 

Nabywcę znalazła działka budowlana przy ul. Mickiewicza o powierzchni 0,1193 ha, która poszła za 61.500 zł brutto (50.000 zł netto).

Na ulicy Tylnej działka zabudowana garażem (wybudowany ze środków własnych) oraz grunt oddano w użytkowanie wieczyste. Do kasy gminy wpłynęła opłata z tytułu opłaty użytkowania wieczystego w wysokości 1028,50 zł brutto (836,18 zł netto).

Sprzedano też 2 działki rolne niezabudowane o łącznej wartości 22.220 zł. Za 32.500 zł znalazła nabywcę nieruchomość w Wierzowicach Wielkich (pow. 0,12 ha). W Czerninie sprzedano jedną nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. 0,0222 ha. Cena – 6600 zł netto.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska od 28 czerwca a 20 września 45 razy pouczyła osoby nie przestrzegające prawa, wystawiła 275 mandatów. W tej liczbie mieści się 266 mandatów wystawionych na skutek czujności fotoradaru. Czujność fotoradaru wzbogaciła kasę gminną o kwotę 32.150 zł. Pozostałe mandaty wystawione przez strażników miejskich to kwota 1350 zł.

PARKOMATY

Parkomaty od 1 stycznia do 25 września przyniosły gminie dochód w wysokości 100.123,82 zł. W tej kwocie z biletów i abonamentu wpłynęło do budżetu gminy 97.313,30 zł a z wezwań do zapłaty 2811,52 zł.


Mandaty karne od 1 stycznia do 31 sierpnia wzbogaciły budżet naszej gminy kwotą 144.238,39 zł.