środa, 16 listopada 2011

Woda = życie

Na sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 21 listopada, radni zapoznają się z „Informacją i stanie sanitarnym powiatu górowskiego za I półrocze 2011 r.”. Dokument ten przygotowany został przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Górze, którym kieruje dyrektor Jarosław Szypiłło. Inspektorat zasięgiem swojego działania obejmuje wszystkie cztery gminy naszego powiatu. Instytucja ta sprawuje nadzór nad warunkami: higieny środowiska, higieny pracy z zakładach, higieny procesów nauczania i wychowania, wypoczynku i rekreacji. W gestii inspektoratu znajduje się również higiena żywienia i przedmiotów użytku, zapobiegania chorób. W I półroczu 2011 r., PIS przeprowadził na terenie powiatu 662 kontrole.

W okresie od stycznia do końca czerwca 2011 r., na terenie naszego powiatu zarejestrowano:
- 110 przypadków ospy wietrznej,
- 37 przypadków wirusowego zakażenia jelitowego wywołane przez rotawirus (wszystkie przypadki były hospitalizowane a w 20 przypadkach wirus dopadł dzieci, które nie ukończyły 2 lat),
- 10 przypadków bakteryjnego zakażenia jelit wywołanych przez E. coli inną i BNO (wszystkie hospitalizowane),
- 7 przypadków innych bakteryjnych zakażeń jelitowych u dzieci do lat 2 (wszystkie wymagały hospitalizacji),
Z innych groźnych chorób, które odnotowano na terenie naszego powiatu wymienić wypada: 2 przypadki salmonelizy, 1 przypadek szczepienia przeciw wściekliźnie, 1 przypadek różyczki, 1 przypadek AIDS, 1 przypadek grypy wywołany wirusem AH1N1 (zakończony zgonem).

PIS zauważa, iż w I półroczu nastąpił wzrost zachorowań na różne bakteryjne zakażenia jelit w stosunku do analogicznego okresu 2010 roku.

Inspektorat zajmuje się również oceną stanu sanitarnego zakładów opieki zdrowotnej. Na terenie naszego powiatu jest 68 obiektów – placówek ochrony zdrowia. W omawianym okresie pracownicy inspektoratu przeprowadzili 40 kontroli w tych obiektach i stwierdzili, że „skontrolowane placówki na terenie powiatu utrzymane były we właściwym stanie higieniczno – porządkowym”.

Pod czujnym okiem PIS znajduje stan higieny komunalnej na terenie gmin. Inspektorat bacznie monitoruje zwłaszcza zaopatrzenie ludności w wodę. W naszym powicie są dwa miasta, które są całkowicie zwodociągowane. Tereny wiejskie naszego powiatu są natomiast zwodociągowane w 99%.

Gmina Góra


Góra i 7 okolicznych miejscowości wiejskich czerpią wodę z wodociągu sieciowego. W analizowanym okresie jakość wody dostarczanej ludności odpowiadała wymaganiom pod względem fizyko – chemicznym oraz bakteriologicznym. Wszystkie urządzenia na ujęciach wody, stacji uzdatniania i zbiorniki wody czystej, urządzenia przepompowni utrzymywane były we właściwym stanie sanitarno – technicznym.

Mieszkańcy terenów wiejskich gminy Góra zaopatrywani są w wodę z wodociągów w Ryczeniu (5 wsi), Czerniny (9 wsi) oraz wodociągów należących do gmin sąsiednich. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wodociągu w Miechowie (gmina Niechlów), który dostarcza wody dla 7 wsi należących do gminy Góra; z Rudnej Wielkiej Gmina Wąsosz) woda dostarczana jest dla 1 wsi z terenu gminy Góra oraz Giżyna (gmina Bojanowo), usług tamtejszego wodociągu korzysta 1 wieś z gminy Góra.
W gminie Góra wciąż niezwodociągowane są dwie miejscowości: Laskowa i Polanowiec, gdzie źródłem zaopatrzenia są studnie przydomowe.

Gmina Wąsosz

W tej gminie również woda dostarczana jest mieszkańcom przede wszystkim wodociągami sieciowymi. Miasto Wąsosz otrzymuje wodę z dwóch wodociągów: Wąsosz – Młynary oraz z Kamienia Górowskiego. Pierwszy wodociąg zaopatruje ok. 1/3 ludności miasta i 4 wsie a drugi 2/3 miasta i 16 wsi. Oba wodociągi – jak stwierdził PIS – dostarczały w I półroczu 2011 roku wodę dobrej jakości i spełniającą normy dotyczące jej jakości. Dobry był również stan techniczny i sanitarny urządzeń wodociągowych. Wodę dobrej jakości otrzymywali również mieszkańcy terenów wiejskich zaopatrywani z wodociągu Rudna Wielka (8 wsi) oraz wodociągu Jemielno (1 wieś).

Trzeba pamiętać o tym, że gmina Wąsosz zakupuje wodę z wodociągu sieciowego Rawicz. Woda ta dostarczana jest mieszkańcom miejscowości: Wodniki, Pobiel, Wiklina, Zbaków Górny, Zbaków Dolny, Czarnoborsko. W tej sieci również woda miała parametry spełniające wszelkie wymagania techniczne i chemiczne.

Ciekawa jest sytuacja w miejscowościach Świniary i Borowno. Nas podstawie ustaleń z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu pobierają oni wodę nieodpłatnie, bezpośrednio z rurociągu tłocznego z ujęć wodociągu Rawicz.

Jedyną pozbawioną wodociągu miejscowością w gminie Wąsosz jest miejscowość Ostrawa, której mieszkańcy czerpią wodę ze studzien przydomowych.

Gmina Niechlów

Wodociąg sieciowy Miechów pokrywa 100% zaopatrzenia w wodę mieszkańców tej gminy. Ciekawe jest to, że wg PIS: „na terenie gminy nie ma studni publicznych”. Woda z wodociągu sieciowego Miechów spełniała w I półroczu 2011 r., wszystkie wymagane parametry.

Gmina Jemielno

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są w tej gminie wodociągi sieciowe. Nieomal wszystkie wsie gminy (z wyjątkiem przysiółków Majówka i Chobienia) zaopatrywane były w wodę z wodociągów: Jemielno i Lubów oraz z Ryczenia (gmina Góra) – 1 wieś. Wodociagi w tej gminie również spełniały wszystkie normy.

Dla osób ciekawych zdrową ciekawością podaję namiar na przepisy dotyczące wymaganiom stawianym wodzie, by można było ją spożywać. Jest nią: Rozporządzenie Mi8nistra Zdrowia z 27 marca 2007 r., w sprawie wymagań dotyczących jakości wody potrzebnej do spożycia przez ludzi. Ów doniosły akt znajdziemy w Dzienniku Ustaw nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami.