czwartek, 10 listopada 2011

Efekty dumania

Poniżej mają Państwo fragmenty protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu, które odbyło się 24 października. Zarząd obradował w składzie: Piotr Wołowicz – starosta, Paweł Niedźwiedź – wicestarosta, Piotr First - członek Zarządu, Marek Hołtra - członek Zarządu

Ponadto w posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Zbigniew Józefiak - Przewodniczący Rady Powiatu - na zaproszenie starosty, Teresa Frączkiewicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Górze - na zaproszenie starosty, Anna Wawer - główna księgowa w Zespole Szkół w Górze, Wiesław Pospiech - skarbnik powiatu, Elżbieta Kwiatkowska - sekretarz powiatu

W porządku obrad znajdował się punkt „Omówienie sytuacji finansowej w Zespole Szkół w Górze”. Poniżej przebieg dyskusji dotyczącej tego punktu.

"Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Dyrektor Zespołu Szkół w Górze. W posiedzeniu uczestniczyła również główna księgowa jednostki - Anna Wawer. Starosta wyjaśnił, iż tematem w porządku obrad jest omówienie sytuacji finansowej w Zespole Szkół w Górze. Głównie jednak chodzi o omówienie perspektywy budżetu jednostki na 2012 rok, żeby zapobiec sytuacji, że brakuje środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i na utrzymanie szkoły. Czy jest to problem z planowaniem wydatków , czy jest problem z samym wydatkowaniem środków.
Głos zabrała Dyrektor szkoły, która poinformowała, że wykonanie budżetu za 2010 rok wyniosło 4.239.205 zł, a plan na 2011 rok wyniósł - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu – 3.819.000zł. Budżet został okrojony na wstępie i to mocno, i to dlatego brakuje środków.
Liczba uczniów na rok szkolny 2011/2012 wynosi 722, a liczba uczniów w poprzednim roku szkolnym wyniosła :706, czyli jest wzrost o kilkunastu uczniów. Liczba oddziałów jest taka sama: 32.
Na zastępstwa kieruje się nauczycieli tego samego przedmiotu, jeśli jest taka potrzeba to łączy się grupy, wprowadza się tez zastępstwa stałe. 3 nauczycieli odeszło na emeryturę , ale zostały zatrudnione na czas określony.

Pomimo wzrostu kosztów energii, udało nam się zaoszczędzić wydatki na ten cel. Do IX 2010r. koszt energii wyniósł 112.300zł., a do września tego roku:103 217zł.Powodem powyższego była wymiana świetlówek. Szkoła w piątki funkcjonuje do godz. 2030, wynajem jest również w soboty- dla potrzeb CKPiU w Górze.

Szkoła pozyskuje również dodatkowe środki. Zakupiono 2 tablice interaktywne z programu „Comenius” i z programu „Być przedsiębiorczym”. W ramach modernizacji dokształcania zawodowego szkoła otrzymała papier, pomoce dydaktyczne, tonery. W ramach tej modernizacji ma być utworzona i wyposażona pracownia mechaniczna oraz pracownia budowlana. Remonty na kwotę ok. 40 tys. zł szkoła uzyskała od Rady Rodziców.

Dyrektor wyjaśniła iż duża kwota w tzw. „rzeczówce”, to środki funduszu socjalnego.
Szkoła w 2010 roku wypracowała dochody na kwotę 73 tyś. zł. W roku bieżącym wykonanie będzie mniejsze - około 40 tyś. zł.

Budżet tegoroczny jest na poziomie roku 2007.Uczniów jest więcej, płace nauczycieli wzrastają. Będą pewne oszczędności po zmianie terminu wypłaty.

Pan P. First zadał pytanie: Ilu pracowników jest na urlopie dla poratowania zdrowia?
Dyrektor wyjaśniła, iż 1 osoba.
Pan P. First zadał pytanie: „Ilu emerytów jest zatrudnionych w szkole”?
Dyrektor liczby zatrudnionych nie znała, wymieniła kilka nazwisk i na ilu godzinach są zatrudnieni. Dyrektor wyjaśniła, iż etaty w szkole wynoszą 62,8.
Pan P. Niedźwiedź poinformował, że w szkole jest zatrudnionych ok. 12 emerytów. Ich godziny łącznie tygodniowo wynoszą 80 godzin.
Dyrektor wyjaśniła, iż zatrudniła polonistę emeryta i ma stażystkę uczącą języka polskiego. Uczniowie maja zdawać matury i do tego musi ich przygotować dobry nauczyciel, stad zatrudnienie emerytów. Uczniowie zdobywają nagrody w konkursach ekonomicznych, statystycznych, bo przygotowują ich do tego nauczyciele z dużym stażem pracy.
Pan P. Niedźwiedź wyjaśnił, iż z informacji uzyskanych od Dyrektora PUP w Górze wynika, że Zespół Szkół w Górze 2 razy w miesiącu sierpniu tego roku i raz we wrześniu tego roku składał zapytanie o zarejestrowanych nauczycielach.
Dyrektor wyjaśniła, że problem taki jest we wszystkich jednostkach, nie tylko w Zespole Szkół. Dyrektor wyjaśniła, iż zależy jej na jakości pracy. Najważniejsze jest dobro ucznia. W kategorii zdanych matur przez uczniów z technikum w woj. dolnośląskim, szkoła zajęła VIII miejsce, jest to dobry wynik.
Pan M. Hołtra wyjaśnił, iż w budżecie szkoły brakuje środków na wynagrodzenia, więc należy ograniczać zatrudnianie nauczycieli dyplomowanych czy mianowanych, bo ich stawka za godzinę jest wysoka, a zatrudniać stażystów. Dyrektor wyjaśniła, iż w pierwszych klasach jest 267 uczniów.
Godzina pracy nauczyciela dyplomowanego wynosi 39,93zł, a nauczyciela mianowanego 34 zł.
Pan A. Wawer wyjaśniła iż z roku na rok wzrasta liczba awansów nauczycieli. W roku 2005 nauczycieli dyplomowanych i mianowanych było bardzo mało. Obecnie nauczyciele mianowani stanowią 53%.

Pani A. Wawer poinformowała, iż do końca roku na wynagrodzenia będzie brakować 425 tys. zł., zakładając zmianę terminu wypłaty wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i za godziny nadliczbowe. Obecnie brak jest środków na delegacje, mamy zaległości w ich zapłaceniu.
Od kilku miesięcy szkoła nie zatrudnia woźnego, w księgowości również jest mniej o 1 pracownika.
Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Józefiak - plan na 2011 rok jest podobny do planu z roku 2007. Plan na rok 2010 wynosił 4 mln 240.000zl. Co jest powodem wzrostu wydatków o 500.000 zł.?
Główna księgowa jednostki - głównym powodem są podwyżki płac dla nauczycieli oraz awanse nauczycieli.
Przewodniczący Rady Powiatu: „Jaki procent ogółu budżetu szkoły stanowią wynagrodzenia”?
Skarbnik Powiatu – 85%.
Pani A. Wawer poinformowała, iż kwota 228 tyś zł. stanowi fundusz socjalny.
Pan Z. Józefiak wyjaśnił, iż nie jest przekonany o fakcie, że tylko nauczyciel emeryt wpływa korzystnie na poziom nauczania. Młode pokolenie dobrze sobie radzi i trzeba wykorzystywać młody potencjał.
Pani Dyrektor poinformowała, iż szuka nauczyciela do nauki fizyki oraz do zawodów mechanicznych i ma kłopoty ze znalezieniem. Podobnie jest z nauczycielem do zawodów budowlanych.
Przewodniczący Rady Powiatu zadał pytanie: „Czy Pani dyrektor szukała nauczycieli w Lesznie”?
Dyrektor wyjaśniła, iż nie szukała nauczycieli w Lesznie, bowiem z Leszna nie szukają nauczycieli u nas. Dyrektor wyjaśniła, iż obecnie w szkole jest 3 stażystów nauczycieli.

Pan Z. Józefiak zadał pytanie: „Czy Pan W. Pluta jest zatrudniony w szkole”?
Dyrektor wyjaśniła, że tak, jest zatrudniony na 5 godzin, uczy elementów prawa.
Pan Z. Józefiak zadał pytanie: „Czy Pana W. Plutę również obowiązuje Karta Nauczyciela”?
Dyrektor wyjaśniła, że tak.
Pan Z. Józefiak poinformował, iż Pan W. Pluta prowadzi forum internetowe, na którym po ostatniej sesji były zamieszczone informacje o przedstawicielach samorządu terytorialnego. Pan Z. Józefiak zacytował część wpisu dotyczącą Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Starosty. Forma wpisu jest niedopuszczalna z uwagi na naruszanie powagi instytucji samorządowej. Osoba dokonująca wpis uczy młodzież i stąd pojawia się pytanie - jaki jest to przykład dla młodzieży i jak młodzież będzie funkcjonowała w przyszłości?

Przewodniczący Rady odczytał również część zapisów z Karty Nauczyciela i Kodeksu Etycznego Nauczyciela dotyczącą zachowania etyki przez nauczyciela. W odniesieniu do postawy,jaką nauczyciel powinien reprezentować forma wpisu jest również niedopuszczalna.
Przewodniczący Rady Powiatu liczy na to, że Dyrektor szkoły będzie wiedziała, jakie podjąć kroki odnośnie przedmiotowej sprawy. Są też komisje dyscyplinarne - odpowiednie do rozpatrzenia takiej sprawy. Jeśli nie będą podjęte działania przez Dyrektora szkoły, to wówczas Przewodniczący wystąpi do Starosty o podjęcie działań.

Starosta podziela zdanie Przewodniczącego Rady. Starosta wyjaśnił, iż uczestniczy w życiu szkoły, ale takie postępowanie daje dyskomfort współpracy. Przewodniczący Rady odczytał też zapisy z blogu zamieszczone w roku 2010, które wraz z zapisami cytowanymi wcześniej przekazał Pani Dyrektor szkoły celem zapoznania się. Dyrektor szkoły poinformowała, iż wyjaśni przedmiotową sprawę.
Starosta złożył wniosek w sprawie przerwy w obradach Zarządu do dnia 25.10.2011 r”.

W drugim dniu obrad Zarząd zajmował się m.in. projektem uchwały w sprawie zasad spółpracy z organizacjami pozarządowymi.

„Przedstawiony został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. Program współpracy jest dokumentem określającym zakres i zasady współdziałania Powiatu Górowskiego z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego. W projekcie uchwały nie ma określonej wysokości środków planowanych na realizację programu. Zaproponowano kwotę w wysokości 70.000zł. W ślad za uchwałą przygotowany zostanie regulamin określający szczegółowo zakres dofinansowania w oparciu o zaplanowane konkursy.
Konsultacje społeczne przedmiotowego programu zostaną przeprowadzone od dnia 26.10.2011r. przez okres dwóch tygodni”

Jednym z punktów obrad była sprawa zimowego utrzymania dróg.

„Przedstawiona została uchwała w sprawie uchwalenia zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2011/2012 na terenie powiatu górowskiego. Do zimowego utrzymania dróg Powiatowy zarząd Dróg w Górze posiada: pług i piaskarkę z wynajętym nośnikiem (2 szt.), pługi samochodowe z wynajętymi nośnikami (5 sztuk), pługi ciągnikowe z własnymi nośnikami 4 sztuki. Na okres zimy PZD wynajmuje: pługopiaskarki, równiarkę, ładowarki, zestaw niskopodwoziowy do transportu sprzętu. Wicestarosta zgłosił wniosek w sprawie zamontowania siatki przeciwśnieżnej na drodze Rudna Wielka- Wąsosz w okolicach Dochowej (obok gazowni). Pan M. Hołtra poinformował również o konieczności założenia siatki przed Szedźcem i przy drodze do Sławęcic”.

„Wójt gminy Jemielno zwrócił się pisemnie z prośbą w sprawie zakwalifikowania drogi Jemielno-Cieszyny –Psary do zimowego utrzymania. W tej sprawie opinię wydał PZD w Górze, który proponuje podpisanie porozumienia z gminą Jemielno na utrzymanie tego odcinka drogi przez Gminę Jemielno na
określonych szczegółowo zasadach i warunkach odpłatności. Wg propozycji PZD w Górze utrzymanie drogi w sezonie zimowym w zamian za zryczałtowaną kwotę roczną to koszt ok. 5500zł”.

Uchwałę w tej sprawie Zarząd przyjął jednomyślnie.

„Wicestarosta omówił projekt porozumienia w sprawie przeprowadzenia wycinki drzew w pasie drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Ostrawa - Lubiel. W księgach wieczystych jest zapis iż właścicielem działek jest gmina Wąsosz, stąd propozycja zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Wąsosz a powiatem górowskim. Wycinki drzew ma dokonać PZD w Górze na własny koszt. W zamian za wykonanie zadania gmina Wąsosz nieodpłatnie przekaże pozyskane drewno na rzecz PZD w Górze”.
Zarząd wyraził zgodę”.

Zarząd rozpatrywał prośby o dofinansowanie.

„Komendant Powiatowy Policji w Górze złożył wniosek w sprawie ujęcia w planie budżetu na 2012 rok partycypowanie w kosztach związanych z funkcjonowaniem Komendy na kwotę 40 tyś. zł (modernizacja i remont- 20 tyś. zł, dodatkowe służby - 10 tyś. zł, zakup sprzętu komputerowego- 10 tyś. zł).Pismo zostało przekazane Skarbnikowi, jako materiał w pracach planistycznych do projektu budżetu powiatu górowskiego na 2012 rok”.

„Pani J. Michułka złożyła wniosek w sprawie wynajęcia pomieszczenia w byłej przychodni na cele pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Przeprowadzenie głosowanie za wyrażeniem zgody na wynajęcie pomieszczenia. Zarząd nie wyraził zgody”.

„Rada Sołecka wsi Pobiel złożyła wniosek w sprawie wprowadzenia ograniczenia prędkości dla pojazdów ciężarowych przejeżdżających przez m. Pobiel do 40km/godz. W uzasadnieniu wniosku podano iż zachodzi „obawa o życie mieszkańców i zdrowie potencjalnie narażone wskutek przeprowadzania transportu ciężarowego drogami wewnątrz miejscowości”. W tej sprawie wniosek złożyła również Komisja Spraw Publicznych i Drogownictwa Rady Powiatu Górowskiego. Dodatkowo Komisja wnosiła o wprowadzenie ograniczenia tonażu dla samochodów ciężarowych. W tej sprawie wyjaśnień udzielił Powiatowy Zarząd Dróg w Górze. Ograniczenie prędkości zostanie wprowadzone po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu. Nie znajduje się podstaw do wprowadzenia ograniczenia dopuszczalnego tonażu”.

„Z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wpłynęło pismo jako odpowiedź na wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 324 w m. Wiewierz. Z pisma wynika, iż nie podstaw wyznaczenia przejścia dla pieszych. W celu poprawy bezpieczeństwa DSDiK we Wrocławiu przygotuje projekt zmiany docelowej organizacji ruchu dotyczący wprowadzenia znaków A-30 wraz z tabliczką „Piesi” w ciągu drogi wojewódzkiej 324 w m. Wiewierz. Projekt podlegać będzie zatwierdzeniu przez Marszałka Woj. Dolnośląskiego”.

„Przewodniczący Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Górowskiego zwrócił się z prośbą o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu w 2012 roku w wysokości 10 tyś. zł z przeznaczeniem na szkolenia dla rolników .Nie ma możliwości udzielenia dofinansowania z budżetu powiatu tego typu zadań. Głosowanie za wyrażeniem zgody na ujęcie środków w budżecie 2012 roku:
Zarząd nie wyraził zgody”.

„Dyrektor DPS we Wronińcu złożył pismo informujące, iż zadanie p.n. „Modernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynku pralni na pokoje oraz budynku garażowo- warsztatowego na pralnię” nie będzie mogła zostać zrealizowana z uwagi na brak środków finansowych w wysokości ok. 122 tyś. zł na jej realizację. Do przetargu zgłosił się tylko 1 wykonawca podając kwotę wyższą od posiadanych środków na ten cel, tj.340 tyś. zł (160 tyś.zł- dotacja z DUW, a 180 tyś. zł. – środki budżetu). W związku z powyższym przetarg zostanie unieważniony. Dyrektor winien wystąpić do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o przekazanie środków dotacji na bieżące funkcjonowanie jednostki. Modernizacja zostanie przeprowadzona w przyszłym roku”.

„Skarbnik poinformował, że środki z planu B w wysokości 22 mln. zł wpłynęły na konto Starostwa”.