poniedziałek, 11 lipca 2011

Kasztany przekwitły

Wśród materiałów na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 15 lipca o godzinie 14, znajduje się: „Informacja wstępna o wynikach egzaminu maturalnego w powiecie górowskim”.
Materiał, który zaprezentowany zostanie radnym powiatowym przygotował dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Sławomir Bączewski.

We wszystkich szkołach średnich na terenie naszego powiatu do egzaminu maturalnego wystartowało 284 uczniów. Świadectwo dojrzałości uzyskało 188 uczniów. Ogólny wynik zdawalności egzaminu dla naszego województwa wyniósł 72,4% a dla naszego powiatu – 66,2%. Dla Polski średnia wyniosła 75,5%.

Liceum Ogólnokształcące

W górowskim LO do egzaminu maturalnego przystąpiło 145 uczniów. Świadectwo dojrzałości za pierwszym podejściem zdobyło 126 uczniów. Średnia zdawalność w naszym województwie w licach ogólnokształcących wniosła 84,3%. Nasze górowskie liceum uzyskało średnią w wysokości 86,9% zdawalności. Odsetek sukcesu dla liceów ogólnokształcących w skali kraju wyniósł 86%.

Spośród 19 osób, które w naszym LO nie zdało egzaminu maturalnego 17 oblało matematykę. Z tej liczby 16 uczniów ma prawo do poprawienia swojego wyniku.

Do poprawki w LO przystąpiło 2 uczniów. Jeden wcześniej nie zdał egzaminu z języka polskiego a drugi nie pojawił się na egzaminie z języka niemieckiego.

Warto też dodać, iż tylko jednemu uczniowi LO nie przysługuje prawo do poprawki, gdyż nie zdał on matury równocześnie z języka polskiego matematyki.

Maturę w tej szkole usiłowało zdobyć 91 osób a sukces odniosło 57. Ten wynik daje Zespołowi Szkół zdawalność na poziomie 62,2%, przy średniej zdawalności w naszym województwie dla tego typu placówek wynoszącej – 57,6%.

Zespół Szkół

Na 91 uczniów zdających w ZS maturę aż 90 stanowili uczniowie techników. Spośród tych 90 uczniów techników maturę zdało 57 uczniów. Średnia zdawalność matury w technikach wyniosła w ZS – 63,3%. Dla dolnego Śląska wyniosła ona 57,6% a dla Polski 63%.

W liceum profilowanym na przystąpienie do matury zdobyła się tylko 1 osoba, która temu nie podołała. W naszym województwie w liceach profilowanych średnia zdawalność wyniosła 33% a w skali kraju – 50%.

34 osoby, które nie zdały matury w ZS nie podołały następującym przedmiotom: 27 nie zdało z matematyki, ale jeszcze 22 z nich ma prawo do egzaminu poprawkowego; 3 uczniów nie zdało z języka angielskiego, ale zachowało prawo do poprawki a 1 uczeń będzie poprawiał język niemiecki.

Na 91 uczniów zdających egzamin maturalny 8 nie ma prawa do poprawki, co stanowi 8,8% wszystkich zdających maturę.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Górze

W tej specyficznej placówce oświatowej, gdzie naukę pobierają ludzie dorośli, którzy swoja edukację zakończyli często na etapie ukończenia gimnazjum Lu zasadniczej szkoły zawodowej, do egzaminu maturalnego przystąpiło 37 słuchaczy, bo taki tytuł noszą osoby pobierające w tej szkole naukę.

Świadectwo dojrzałości uzyskało - wg stanu na 30 czerwca – 2 słuchaczy, co stanowi 5,4% zdawalności.

W LO dla Dorosłych świadectwo dojrzałości uzyskało 2 słuchaczy (12,5% zdawalności).

W uzupełniającym LO do matury przystąpiło 20 słuchaczy i nikt jej nie zdał. Średnia dla Dolnego Śląska wynosi 14,2% a dla kraju – 23%.

W technikum uzupełniającym dla dorosłych do matury przystąpił tylko 1 słuchacz, ale jej nie zdał. Średnia dla naszego województwa wyniosła 13,6% a dla Polski – 19%.

W CKUiP do egzaminu maturalnego przystąpiło 7 osób, którym nie udało się uzyskać sukcesu w roku poprzednim. W obecnym podejściu 5 z nich odniosło sukces (71,4% zdawalności).

Spośród 37 słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w CKUiP 25 zachowało prawo do poprawki. 21 z nich nie zdało egzaminu z matematyki a 4 z języka angielskiego.

Na koniec czerwca średnia zdawalność w CKUiP wyniosła 16%. Bardzo wysoka jest zdawalność z języka polskiego – 98%, języków obcych – 75%. Bardzo słabo wypadła zdawalność z matematyki, która wyniosła w tej placówce 15%.

Dokładne dane wraz z analizą egzaminów maturalnych w szkołach podległych powiatowi zostaną opracowane i przedstawione Radzie Powiatu do 31 października 2011 roku.