poniedziałek, 4 lipca 2011

Okruszki ze stołu obrad

20 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. Dostojne gremium obradowało w pełnym składzie: starosta Piotr Wołowicz, wicestarosta – Paweł Niedźwiedź, członkowie ciała – Piotr First oraz Marek Hołtra.
W obradach uczestniczyli również: sekretarz powiatu – Elżbieta Kwiatkowska, skarbnik – Wiesław Pospiech, przewodniczący Rady Powiatu – Zbigniew Józefiak.

W punkcie 6 - „sprawy różne” omawiano wniosek Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego w Górze. Instytucja ta w związku z brakami lokalowymi zwróciła się jakiś czas temu do Zarządu Powiatu o wydzierżawienie pomieszczeń w „starej przychodni” w związku zamiarem prowadzenie tam działalności diagnostyczno –terapeutycznej. Dyskusja na ten temat wyglądała następująco.

Dyrektor PCDN i PP-P w Górze zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na remont 3 pomieszczeń w budynku położonym w Górze przy ul. Armii Polskiej, w których ma być prowadzona działalność diagnostyczno-terapeutyczna.


Dyrektor zwrócił się również z prośbą o obciążanie kosztami za media z tytułu użyczenia pomieszczeń od 1 września br. Koszty remontu mają zostać pokryte ze środków wygospodarowanych w ramach realizacji usług edukacyjnych.


Pan M. Hołtra zwrócił uwagę iż na ostatnim posiedzeniu Zarządu podjęta została decyzja o wstrzymaniu wydatków w Zespole Szkół w Górze, dlatego też należałoby się zastanowić nad wydatkami w pozostałych jednostkach. Sprawozdanie za 5 m - cy br. wykazało znaczne przekroczenie wydatków tylko w Zespole Szkól, więc z jednej strony nie można wstrzymać wydatków dla innych jednostek i ograniczać w ten sposób poprawę ich funkcjonowania, ale z drugiej strony, w celu właściwej gospodarki finansowej całego budżetu, należy podjąć decyzję o wstrzymaniu większych wydatków we wszystkich jednostkach. Ustalono, iż decyzja o remoncie pomieszczeń zostanie podjęta do połowy lipca br. po przeanalizowaniu budżetu za I półrocze br. W zakresie naliczania opłat za media od września br. nie wniesiono uwag”.
Przeprowadzono głosowanie w omawianej sprawie. Za - padły 4 głosy, przeciw – 0, wstrzymał się 1 członek Zarządu.


W tymże samym punkcie obrad powróciła sprawa asfaltowego boiska mieszczącego się na terenie LO.

Dyrektor LO w Górze złożyła wyjaśnienia dotyczące remontu boiska asfaltowego. Zadanie to zostało ujęte w planie budżetu na 2008 rok i było uwzględniane w kolejnych latach, lecz bez pozytywnego rezultatu. Starosta poinformował, iż należy podjąć próby przesunięcia terminu wykonania remontu boiska o rok.


Uzyskanie pozytywnej decyzji ( Sanepidu – przyp. moje) pozwoliłoby na podjęcie decyzji do końca br. w zakresie docelowego miejsca korzystania przez młodzież z boiska, tzn. albo boisko zostanie wyłączone albo podejmie się decyzję o remoncie. Starosta poinformował również że gmina Góra zamierza wybudować kolejne boisko w ramach programu „Orlik” na stadionie i z tego boiska młodzież z LO mogłaby korzystać.


Przewodniczący Rady Zbigniew Józefiak stwierdził, iż taka propozycja nie jest dobrym rozwiązaniem dla młodzieży.


Starosta zaproponował podjęcie decyzji w zakresie dalszego funkcjonowania boiska do końca br. Być może znajdą się środki w budżecie powiatu na przeprowadzenie remontu. W przypadku braku środków w budżecie powiatu, Zarząd zobliguje Dyrektora szkoły do znalezienia środków w budżecie szkoły. Zarząd Powiatu po przeprowadzeniu głosowania: 4 głosy „za” przyjął powyższe rozwiązanie”.

I to już jest klasyka w wykonaniu starosty Piotra Wołowicza. Podyskutować, poględzić a decyzję odłożyć w czasie. Może krasnoludki problem boiska rozwiążą?! A może Sanepid się zgodzi dopuścić zdezelowane boisko do użytkowania i przez kolejny rok uda się jeszcze bez wypadku przeżyć?

Państwo tu widzą jakieś rozwiązanie problemu?

Ale najbardziej genialne rozwiązanie znajduje się w zdaniu: „Starosta poinformował również że gmina Góra zamierza wybudować kolejne boisko w ramach programu „Orlik” na stadionie i z tego boiska młodzież z LO mogłaby korzystać”.

To może tak niech burmistrz Irena Krzyszkiewicz zostanie również starostą a starosta jej zastępcą? Jak burmistrz ma rozwiązywać nasze problemy za starostę Piotra Wołowicza, to po jaką cholerę nam starosta, który nie potrafi ich rozwiązać?! Dla obciążania budżetu – ubogiego! – pensją?!

Piotra Wołowicza nikt nie zmuszał do zostania starostą. Sam bardzo chciał nim zostać i został. Tylko po co? Dla tytułu i funkcji?! To trochę zbyt mało by być starostą, ale wystarczająco duzo by zostać jego ersatzem. A mówią, że czas wyrobów czekoladopodbnych minął bezpowrotnie.

Kolejny punkt w sprawach różnych.

Komitet Organizacyjny VI Zjazdu Absolwentów oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Górze złożyli wniosek w sprawie przekazania środków w kwocie 10 tyś. zł na zorganizowanie VI Zjazdu Absolwentów oraz 50-lecia jubileuszu szkoły. Środki mają być m. in. przeznaczone na monografię szkoły.

W zakresie wydatków na zorganizowanie zjazdu Zarząd podjął decyzję negatywną, bowiem koszty zjazdu ponoszą absolwenci w ramach wpisowego".

Decyzja w sprawie dofinansowania druku monografii zostanie podjęta po uzyskaniu wyjaśnień od Dyrektora szkoły w zakresie: etapu przygotowania monografii, treści monografii, jej autora, nakładu, formy itp". Głosowanie za powyższym ustaleniem- wszyscy za.

Decyzja słuszna, albowiem oczy moje widziały już tyle tzw. „monografii”, które były nimi tylko z nazwy, że na tę rzecz należy spoglądać z wyostrzoną czujnością. Doświadczenie uczy, że okolicznościowa „monografia” staje się zazwyczaj laurką poświęconą głównie tym, którzy ją obecnie wydają. I drukuje się lanie wody w krystalicznej postaci. Później żadnego pożytku z tego nie ma.

W kolejnym punkcie samorządowe ciało zajęło się bardzo ciekawą sprawą.

"P.o. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Górze (Andrzej Łaszewski) złożył wniosek w sprawie ujęcia w planie finansowym jednostki kwoty 60 tys. zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła c.o. oraz wymianę komina w obiekcie Obwodu Drogowego w Niechlowie. Sposób funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg zostanie określony do końca sierpnia br, więc w obecnej chwili wstrzymane muszą być wszelkie prace remontowe".
Glosowanie za wstrzymaniem prac remontowych: cztery głosy za”.

Proszę zwrócić uwagę na zwrot: „Sposób funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg zostanie określony do końca sierpnia br, więc w obecnej chwili wstrzymane muszą być wszelkie prace remontowe”.

Niezorientowanym Czytelnikom wyjaśniam, iż enigmatyczne wyrażenie: „sposób funkcjonowania” może w praktyce oznaczać likwidację Powiatowego Zarządu Dróg. PZD włączony może zostać do Wydziału komunikacji, ale bez zatrudniania tam ok. 80% ludzi dotąd w PZD pracujących. „Cząstkowe naprawy dróg” wykonywane mogą być przez firmy wyłonione w drodze przetargu. Nie znane są wyliczenia, które pozwoliłyby stwierdzić czy pomysł ów przyniesie poprawę stanu naszych dróg.