wtorek, 26 lipca 2011

Kosztowna amatorszczyzna - cz. III

W protokole NIK kontrolującej budowę strażnicy znajdują się zeznania ówcześnie pełniącego obowiązki dyrektora wydziału budownictwa – Andrzeja Samborskiego. Do obowiązków p.o. dyrektora wydziału budownictwa należało: „m.in. nadzorowanie przygotowania i prowadzenia inwestycji realizowanych przez powiat”.

Andrzej Samborski przesłuchany w charakterze świadka na pytanie: dlaczego roboty budowlane o wartości 125.234,86 zł brutto – za które inwestor zapłacił, nie zostały ujęte ani w umowie podstawowej, aneksach do tej umowy ani w protokołach konieczności?"

Odpowiedź Andrzeja Samborskiego:

Ja nie wiedziałem, na etapie przebiegu robót budowlanych, których wartość wyniosła 125.234,86 zł brutto, że te roboty budowlane znajdowały się poza umową podstawową, aneksami do tej umowy i protokołami konieczności. W sporządzaniu dokumentacji powykonawczej, począwszy od momentu, kiedy wyszły na jaw brak środków na realizację przedmiotowej inwestycji, moja rola sprowadzała się do sprawdzania zgodności kosztorysów powykonawczych z kwotą wystawionych przez wykonawcę faktur.”

Kolejne pytanie kontrolującego.

Dlaczego roboty budowlane o wartości 883.289,51 zł brutto, za które inwestor zapłacił, nie zostały ujęte ani w umowie podstawowej, aneksach do tej umowy lecz w protokołach konieczności nr 6, 7, 8, 9, które nie zostały zatwierdzone przez starostę?

Odpowiedź Andrzeja Samborskiego:

Podpisując wymienione w pytaniu protokoły konieczności, ja zakładałem, że środki na roboty budowlane na wskazaną w pytaniu kwotę starosta wyjedna.”

Następne pytanie: dlaczego roboty budowlane w kwocie 119.922,48 zł ujęte w protokole konieczności na 7 z dnia 8 stycznia 2009 r. oraz kwot: 47.984,63 zł., 26.481,77 zł., 14.839,76 zł. i 71.071,98 zł., ujęte w protokole konieczności nr 9 z dnia 4 maja 2009 r., zostały przedstawione do rozliczenia w dokumentacji powykonawczej, będącej podstawą do rozliczenia faktu wcześniej?

Odpowiedź Andrzeja Samborskiego: „Okoliczność, że wymienione w pytaniu roboty budowlane zostały przedstawione do rozliczenia w dokumentacji powykonawczej, będącej podstawą do rozliczenia faktur wystawionych wcześniej, nie była mi znana. Stało się tak w wyniku uzgodnień pomiędzy przedstawicielem wykonawcy, tj., kierownikiem budowy i inspektorami nadzoru inwestorskiego.”

Następne pytanie: „Dlaczego roboty budowlane objęte aneksem nr 4/08/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r., zostały przedstawione do rozliczenia w dokumentacji powykonawczej, będącej podstawą do rozliczenia faktur wystawionych wcześniej?”

Odpowiedź Andrzeja Samborskiego: „(…) ponieważ aneks nr 4/08/09 został zawarty w celu zalegalizowania wydatków poniesionych na podstawie wskazanych faktur za wykonane bez podstawy prawnej na czas wystawienia faktury.”

Kolejnym świadkiem przesłuchanym przez inspektora NIK był Dariusz Downar, który: „w okresie od dnia 11 sierpnia 2008 r. do dnia 18 lutego 2010 r. był inspektorem nadzoru inwestorskiego, przy budowie strażnicy (…).

Pytanie: „Dlaczego nie podpisał pan wymienionych kosztorysów powykonawczych?

Przesłuchany w charakterze świadka Dariusz Downar zeznał:

Nie podpisałem tych kosztorysów ze względu na to, iż na koncie budowy nie było środków płatniczych; nie mogłem puszczać dokumentów, na które nie było pokrycia finansowego. Od pani Beaty Pony, byłej starosty, otrzymałem ustne polecenie nie podpisywania wymienionych w pytaniu protokołów koniczności.

W protokole zawarte jest wyjaśnienie. Dotyczy ono pisma byłej starosty z 15 marca 2010, które wystosowała ona do wykonawcy (Dudkowiak). Poinformowała ona wykonawcę, iż: „(…) Starostwo Powiatowe w Górze wstrzymuje się od realizacji zobowiązań z niej wynikających do czasu:
- wskazania przez wykonawcę szczegółowego zakresu prac objętych wartością wykazaną na fakturze nr 6/2010, przy czym opis faktury w pozycji Nazwa jest nieprawidłowy, bowiem wartość z umowy nr 5/08 z dnia 22.07.2008 r. została w całości zapłacona,
- przekazania przez wykonawcę kosztorysu powykonawczego prac objętych faktura nr 6/2010,
- przekazania przez wykonawcę potwierdzonych przez zamawiającego dokumentów wskazujących na konieczność wykonania prac objętych fakturą nr 6/2010 oraz zlecenia zamawiającego do ich wykonania.”

C.d.n.