wtorek, 7 stycznia 2014

Tajne/poufne

Najbardziej cenną wartością w działalności każdego samorządu jest otwartość władz samorządowych i dzielenie się wieściami zarówno dobrymi jak i złymi z wyborcami. Rzecz jasna, że łatwiej i przyjemniej jest chwalić się pochwałami i nagrodami niż uwagami krytycznymi. Życie jednak nie składa się z pasma sukcesów, bo jak to w życiu bywa są wzloty i upadki.

Internetowy portal naszej gminy dość obszernie informuje i ilustruje fotografiami ważniejsze wydarzenia. Na brak informacji narzekać nie możemy. A jednak…

A jednak coś niecoś ukrywa się przed opinią publiczną w biuletynie informacji publicznej na stronie gora.com.pl

Całkowicie przypadkowo trafiłem na bardzo interesujący protokół z kontroli przeprowadzonej 20 marca 2013 r. „Wystąpienie pokontrolne” datowane jest na 6 maja 2013 r. Tematem kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny z Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu było: „realizacja zadań z zakresu administracji rządowej polegających na wydawaniu, odmowie wydania, zmianie lub cofnięciu zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami”.

Okres objęty kontrolą obejmował czas od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli.

Zespół kontrolny oceniając realizację w/w zadań stwierdził:

Wykonywanie zadania przez organ udzielający zezwoleń – tj. Burmistrza Góry oceniam negatywnie”.

W dokumencie czytamy, iż:

„W toku kontroli poddano analizie 7 postępowań administracyjnych dotyczących udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że we wszystkich przypadkach wnioski przedsiębiorców w przedmiocie udzielenia zezwolenia zawierały braki formalne, tj. nie spełniały wymogów określonych w art. 8 ust. 1 bądź art. 8 ust. 1a ustawy u.c.p.g.

Braki formalne dotyczyły m.in.: braku informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług (dotyczyło to wszystkich wniosków), braku informacji o proponowanych zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowanych po zakończeniu działalności (wszystkie wnioski), braku określenia zamierzonego czasu prowadzenia działalności (w przypadku 4 wniosków), braku dołączonych do wniosku zaświadczeń o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (3 wnioski). 

Czytamy:

W sytuacji stwierdzenia przez organ w złożonym wniosku braków formalnych, organ powinien wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W wyniku kontroli ustalono, że w żadnym ze stwierdzonych przypadków Burmistrz Góry nie wezwał wnioskodawców o usunięcie stwierdzonych we wnioskach braków formalnych, w związku z tym decyzje o udzieleniu przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zostały wydane pomimo występowania braków formalnych w złożonych wnioskach”.

Kontrolujący stwierdzili ponadto, iż:

Przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była ponadto nierzetelna weryfikacja składanych przez przedsiębiorców wniosków oraz brak dostatecznej znajomości przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego”.

Dalej kontrolujący zauważyli:

W wyniku kontroli stwierdzono, iż 3 z 7 decyzji Burmistrza Góry wydanych w przedmiocie udzielenia przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nieprawidłowo określały termin podjęcia działalności przez przedsiębiorcę”.

Ciekawy jest i taki fragment z tego dokumentu:

W trzech ww. decyzjach określona data podjęcia działalności przez przedsiębiorcę była wcześniejsza niż data doręczenia decyzji”.

Inna ciekawostka:

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że w czterech wnioskach o wydanie przedmiotowego zezwolenia wnioskodawcy określili czas prowadzenia działalności jako nieoznaczony".

Powyższa ciekawostka dotyczy tego, iż ustawa nakazuje wydanie wniosku na czas oznaczony, który wynosi 10 lat.

Konkluzja kontrolujących:

Przyczyną nieprawidłowości i uchybień dotyczących decyzji administracyjnych udzielających zezwoleń była niedostateczna znajomość przepisów ustawy u.c.p.g., przepisów i zasad postępowania administracyjnego, a także nierzetelna weryfikacja treści wniosków złożonych przez przedsiębiorców”.

Lenin się kłania czyli: „o wszystkim decydują kadry”.

Jak więc Państwo widzą nie o wszystkim jesteśmy jako wyborcy informowani nawet przez UMiG. Na portalu gminy jest co prawda zakładka: „kontrole”, ale tego dokumentu Państwo tam nie uświadczycie.

Ciekawe dlaczego?