środa, 8 stycznia 2014

Order Buraka - przepustka do nieśmiertelności

W tym roku po raz pierwszy Wielka Kapituła Orderu Buraka przyznała swoje diamentowe, złote, srebrne i brązowe wyróżnienia za działalność na niwie samorządowej. W skład Wielkiej Kapituły wchodzą – Kanclerz Orderu Buraka – Kanalia, sekretarz Wielkiej Kapituły – Kanalia, członek Wielkiej Kapituły – też Kanalia.

W kategorii Diamentowego Buraka Wielka Kapituła Orderu Buraka postanowiła – po burzliwej dyskusji! – przyznać ex aequo:

Diamentowy Order Buraka za rok 2013 koalicji rządzącej w powiecie w składzie: Paweł Niedźwiedź, Marek „Bananowy Uśmiech” Biernacki, starosta Piotr Wołowicz, Piotr First, Edward Szndryk, Jerzy Pala, Piotr Iskra, Marek Hołtra, Dariusz Wołowicz, Danuta „Mózg Koalicji” Rzepiela, Jan Bondzior za uchwałę pozbawiającą mieszkańców powiatu górowskiego dostępu do aptek w nocy.
Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka dostrzegając nowatorstwo tego przedsięwzięcia, które w pełni oddawało troskę rządzącej koalicji o zdrowie i życie ich wyborców, mając na uwadze walkę rządzącej koalicji z głupimi ustawami sejmowymi nakazującymi obligatoryjnie pełnienie nocnych dyżurów aptek oraz troskę o aptekarzy postanowiła tak, jak postanowiła.
Wielka Kapituła Orderu Buraka szczególnie wzięła pod uwagę fakt, iż nikt rządzącej koalicji podskakiwał nie będzie, bo każda wola koalicji jest prawem. Wielka Kapituła z uznaniem przyjmuje do wiadomości fakt, iż koalicja pokazała, że szcza na ustawy sejmowe, czytać i przestrzegać ich nie zamierza.

Drugiego Diamentowego Buraka roku 2013 otrzymuje nasza ukochana pani burmistrz Irena Krzyszkiewicz za pełną pasji i poświęcenia walkę o przejęcie przez gminę Góra udziałów w Powiatowym Centrum Opieki Zdrowotnej w Górze.
Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka z uwagą i najwyższą koncentracją śledziła poczynania burmistrz Ireny Krzyszkiewicz w jej nieustającej walce o przejęcie szpitala przez gminę. Z wielkim podziwem Kapituła przyjmowała publicznie rzucane zapewnienia, iż gmina jest zainteresowana nabyciem udziałów w górowskim szpitalu. Z najwyższym wzruszeniem Kapituła przyjmowała publicznie rzucane obietnice i mistrzowska grę pijarowską. W wyniku tego okazało się, iż nikt pracownikom szpitala nie da więcej niż pani burmistrz obieca. W tej sytuacji Kapituła postanowiła tak, jak postanowiła.

Order Złotego Buraka za rok 2013 otrzymuje starosta górowski Piotr Wołowicz. Tym razem indywidualnie.
Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka z wielkim podziwem i fascynacją przyglądała się rządom starosty górowskiego w roku 2013. Doceniając niekonwencjonalność i nieszablonowość sposobu sprawowania władzy przez starostę, wysoko oceniając jego wysiłki, by powiat się rozwijał, drogi były coraz lepsze, oświata kwitła, bezrobocie malało a kierowany przez niego urząd pracował bezbłędnie i zgodnie z przepisami prawa, Kapituła postanowiła tak, jak postanowiła. 

Członkowie Wielkiej Kapituły wyrażają jednak swoje najgłębsze oburzenie tendencyjnym wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która w najgłębszym przekonaniu członków Wielkiej Kapituły Orderu Buraka nie dostrzegła nowatorstwa w sposobie zarządzania wdrażanym przez starostę górowskiego. Członkowie Wielkiej Kapituły wyrażają swoje oburzenie na tendencyjną wymowę wniosków pokontrolnych wrocławskiego RIO. Członkowie Wielkiej Kapituły wskazują przy tym, iż nie raz w historii ludzkości geniusze cierpieli, gdyż ich geniusz nie został rozpoznany przez maluczkich.

Drugi Order Złotego Buraka Wielka Kapituła postanowiła przyznać wicestaroście Pawłowi Niedźwiedziowi za całokształt jego działalności samorządowej w roku 2013.
Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka wnikliwie obserwowała działalność wicestarosty górowskiego Pawła Niedźwiedzia. Na szczególną uwagę, a więc i nagrodę, zasługuje aktywność wicestarosty podczas posiedzeń Zarządu Powiatu, które podziwiać można czytając protokoły z posiedzeń tego dostojnego gremium. Głęboka analiza tych protokołów bardzo dobrze świadczy o wicestaroście, który najwyraźniej jest wyznawcą sentencji „Milczenie jest złotem a mowa srebrem”. 

Wielka Kapituła doceniła też bezkompromisowość wicestarosty w kwestii pobierania dodatku okresowego, którego okres wypłacania nie został ustalony. Jest to przejaw wielkiej odwagi cywilnej, mądrości i przenikliwości wicestarosty, który – jak wiadomo – zasługuje na więcej z racji pełnionej funkcji i ogromu włożonej pracy w widoczny gołym okiem rozwój samorządu powiatowego w okresie ostatnich 3 lat. Dlatego Wielka Kapituła postanowiła, jak postanowiła.

Srebrny Order Buraka wielka Kapituła Orderu Buraka postanowiła przyznać przewodniczącemu Rady Powiatu – Edwardowi Szendrykowi.
Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka z wielkim podziwem i ogromnym entuzjazmem wytypowała przewodniczącego Edwarda Szendryka do nagrody. Członkowie Wielkiej Kapituły doceniają niewzruszone zasady moralne propagowane przez przewodniczącego Rady Powiatu w życiu publicznym i prywatnym. Osoba przewodniczącego w ocenie członków Wielkiej Kapituły stanowi wzór do naśladowania dla tych wszystkich, których ścieżki życiowe są kręte i zawiłe, dlatego Wielka Kapituła postanowiła, jak postanowiła.

Drugi Srebrny Order Buraka Wielka Kapituła Orderu Buraka postanowiła przyznać skarbnikowi powiatu – Wiesławowi Pospiechowi.  

Członkowie Wielkiej Kapituły mieli tu problem. Niektórzy z członków Wielkiej Kapituły optowali za przyznaniem Złotego Orderu Buraka. W toku zażartej, wielogodzinnej dyskusji udało się (z trudem!) przeforsować taka oto opinię. Nadanie obecnie Złotego Orderu Buraka skarbnikowi powiatu może stać się przyczyną utraty przez skarbnika motywacji do dalszej twórczej, niekonwencjonalnej i zaskakującej nawet wrocławskie RIO, podejścia do finansów publicznych a tego członkowie Wielkiej Kapituły pragnęli za wszelką cenę uniknąć.
Uzasadnienie
W tej sytuacji Wielka Kapituła Orderu Buraka przyznała skarbnikowi Wiesławowi Pospiechowi Srebrny Order Buraka za skrupulatność, trzymanie się przepisów ustawy o samorządzie oraz rzetelne stosowanie się do przepisów ustawy o finansach publicznych. Wkład skarbnika w stabilność finansów powiatu, ich przejrzystość, emisję obligacji komunalnych jest trudny do oszacowania i przeszacowania, dlatego też Wielka Kapituła postanowiła, jak postanowiła. 

Członkowie Wielkie Kapituły krytycznie oceniają wystąpienie pokontrolne RIO we Wrocławiu uważając, iż amatorzy z wrocławskiego RIO celowo przedstawili skarbnika powiatu w niekorzystnym świetle, by zająć jego miejsce.

Decyzją Wielkiej Kapituły Brązowy Order Buraka otrzymuje radny powiatowy Dariusz Wołowicz za „niestandardową wyrywność”.

 Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka przyznając Brązowy Order Buraka Dariuszowi Wołowiczowi wzięła pod uwagę jego zaangażowanie podczas głosowania nad sprzedażą szpitala. Członkowie Wielkiej Kapituły doceniają niekonwencjonalne zachowanie radnego Dariusza Wołowicza, który głosując zerwał się na równe nogi i zakomunikował, iż jest za sprzedażą. Taką postawę członkowie Wielkiej Kapituły ocenili jako „niestandardowo wyrywną” i w uznaniu za tę nieszablonowość postanowili, jak postanowili.

Kolejny Brązowy Order Buraka otrzymał radny Marek „Bananowy Uśmiech” Biernacki.
Uzasadnienie
Wielka Kapituła Orderu Buraka przyznając Brązowy Order Buraka radnemu Markowi „Bananowemu Uśmiechowi” Biernackiemu wzięła pod uwagę jego przywiązanie do wartości konserwatywnych. Podczas sprawowanie funkcji radnego swoje przywiązanie do wartości konserwatywnych prezentował radny konsekwentnie nie zważając, iż neoliberałowie usiłowali sprowadzić go z tej jedynej, słusznej drogi. Członkom Wielkiej Kapituły szczególnie zaimponował fakt, iż przedstawiając opinie komisji radny Marek „Bananowy Uśmiech” Biernacki niezmiennie powtarza jedno, wciąż takie samo zdanie „Komisja (taka a taka) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały”. 

Wielka Kapituła doceniła również rozległe niczym ocean milczenie radnego Marka „Bananowego Uśmiechu” Biernackiego podczas sesji, który nie złożył przez ponad 3 lata żadnej interpelacji czy zapytania. Wielka Kapituła rozumie, iż wstrzemięźliwość radnego jest wyrazem zrozumienia przez niego podstawowego faktu, iż pod rządami obecnej koalicji żadna interpelacja niczego nie zmieni i wobec tej głębokiej mądrości Wielka Kapituła postanowiła, jak postanowiła.

Nagrody rozdane. A więc musi być i Wielka Gala. Wielka Kapituła Orderu Buraka przewiduje takową, podczas której każdy z nagrodzonych otrzyma swój Order Buraka. Więcej! Weźmie ich ile dusza zapragnie. A stanie się to jesienią, po wyborach samorządowych, w których wyborcy nagrodzonych „docenią” i wówczas jedną z opcji na zarobienie na życie będzie praca przy zbiórce buraków.