wtorek, 21 stycznia 2014

Fatalny koniec roku

Ostatni kwartał 2013 r. był okresem wzrostu poziomu bezrobocia we wszystkich gminach naszego powiatu. Na koniec grudnia ur. Liczba bezrobotnych w naszym powiecie wyniosła 3415 osób. Dane dotyczące naszego województwa, które publikowane są na stronie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, dotyczą stanu na koniec listopada 2013 r.
Nasz powiat jest trzech powiatach: wałbrzyskim (31,4%) oraz złotoryjskim (27,3%) pod względem stopy bezrobocia w województwie dolnośląskim. Na koniec listopada 2013 r. mieliśmy 27,2% bezrobotnych. W stosunku do końca listopada 2012 r. jest to wzrost o 0,7%.
Natomiast w stosunku do grudnia 2012 r. wzrost bezrobocia na terenie powiatu jest wyraźny. Na koniec 2012 r. mieliśmy 3369 bezrobotnych a w grudniu 2013 r. 3415.

Na 3415 bezrobotnych 1775 stanowią kobiety (52%). Pozostający bez pracy mieszkańcy miejscowości wiejskich przeważają w statystyce, gdyż w rejestrach PUP jest ich na koniec grudnia 2013 r. aż 2080 (61%). Spośród 3415 bezrobotnych tylko 547 (16%) przysługiwało prawo do „kuroniówki”. 
W grudniu górowski PUP zarejestrował 383 bezrobotnych, w tym 357 po raz kolejny. W tej liczbie mieszczą się zarejestrowani bezrobotni którzy poprzednio pracowali (321), zwolnieni z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy (14) oraz 62 osoby dotąd niepracujące.

W tym samym okresie z rejestrów bezrobotnych ubyło 238 osób. Powodem skreślenia z ewidencji PUP było m.in.: podjęcie pracy (132 osoby), niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (73 osoby), rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (9 osób), dobrowolna rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej (8 osób).

Osoby do 25 roku życia stanowią na terenie powiatu 18,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Drugą, liczniejszą niestety grupą z małymi szansami na znalezienie pracy, są bezrobotni, którzy ukończyli 50 lat. W tej grupie mamy aż 665 bezrobotnych, czyli 19,5% ogółu osób poszukujących pracy. Aż 1900 bezrobotnych (56%) zaliczana jest przez PUP do kategorii osób „długotrwale bezrobotnych”. Oznacza to, iż osoby te przez ostatnie 24 miesiące pozostawały bez pracy. 


Gmina Góra
W stosunku do grudnia 2012 r. bezrobocie na koniec grudnia 2013 r. było niższe o 1 osobę (1943 na koniec grudnia 2012). Widać więc, że bezrobocie na terenie naszej gminy ma stały, bardzo wysoki poziom i jakoś nikt nie potrafi temu zaradzić. Widać wyraźnie, że brak jest na terenie inwestycji dających ludziom pracę. A przy tym nie widać jakoś widocznych efektów w poszukiwaniu inwestorów co w tej sytuacji winno być priorytetem dla władz.
Na 1492 bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia ubiegłego roku 997 stanowią kobiety. Tylko 15,6% (304) bezrobotnych ma prawa do zasiłku. Większość bezrobotnych (1100), bo aż 57% mieszka w Górze. PUP do zaliczył do kategorii „długotrwale bezrobotnych” 59% bezrobotnych z terenu naszej gminy.

W grudniu 2013 r. w PUP zarejestrowało się 212 bezrobotnych z terenu gminy Góra. 184 z tych osób poprzednio pracowało. W tym samym okresie 141 bezrobotnych z terenu naszej gminy wyłączono z ewidencji z różnych powodów: 79 podjęło pracę, 43 nie potwierdziły gotowości do jej podjęcia, 5 dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej a 1 odmówiła bez podania przekonywującego powodu przyjęcia zaoferowanej jej pracy. 

Gmina Wąsosz

W stosunku do końca grudnia 2012 r. bezrobocie jest wyższe o 38 osób. Z terenu gminy Wąsosz zarejestrowanych było w PUP na koniec grudnia ubiegłego roku w 633 bezrobotnych. Kobiety stanowią 54% ogółu bezrobotnych w tej gminie. Z prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzysta 125 (19,7%) bezrobotnych. Aż 49% (313) bezrobotnych ma status „długotrwale bezrobotnych”. Ciekawe jest to, iż 63% bezrobotnych z gminy Wąsosz nie ma wykształcenia średniego a 31% n(198) jest bez kwalifikacji zawodowych.

W grudniu PUP zarejestrował 83 bezrobotnych, spośród których 75 pracowało poprzednio, 16 dotąd nie pracowało a 4 utraciło pracę z winy leżącej po stronie zakładu pracy. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji PUP 45 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz. W tej liczbie jest: 27 osób, które podjęły pracę, 14 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia a 1 odmówiła podjęcia pracy proponowanej jej przez PUP.


Gmina Jemielno

Bezrobotnych z terenu tej gminy było9 na koniec grudnia 2013 r. więcej niż w grudniu 2012 r. Wówczas w statystyce PUP odnotowano 335 bezrobotnych a na koniec ubiegłego roku było ich 342.

Na 342 bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2013 r. 164 (48%) stanowiły kobiety. Zasiłek dla bezrobotnych przysługiwał 50 osobom (14,6%) ogółu bezrobotnych. Do kategorii „długotrwale bezrobotnych” PUP zaliczył 210 osób (61%) z tej gminy. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez wykształcenia średniego – 68% (235 osób). Aż 118 bezrobotnych (34,3%) jest bez kwalifikacji zawodowych.

Na koniec grudnia 2013 r. górowski PUP zarejestrował 43 bezrobotnych z tej gminy. W tej liczbie znajduje się 35 osób, które pracowały poprzednio oraz 8 dotąd nie pracujących. W tym samym miesiącu 20 bezrobotnych mieszkających w gminie Jemielno zniknęło z rejestrów PUP na skutek: podjęcia pracy (11), nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (3 osoby), dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej (2 osoby) i przejścia na emeryturę (1 osoba).

Gmina Niechlów

W gminie Niechlów bezrobocie na koniec grudnia 2012 r. wynosiło 496 osób. Było więc niższe od stanu na koniec grudnia 2013 r. o dwie osoby. Na 498 bezrobotnych 274 (55%) to kobiety. Prawo do „kuroniówki” ma 68 osób, to jest 13,6% ogółu bezrobotnych.

Za osoby „długotrwale bezrobotne” PUP uznaje 314 osób (63%) z gminy Niechlów. Bez średniego wykształcenia jest 66,5% ogółu bezrobotnych a nie posiada kwalifikacji zawodowych 188 bezrobotnych (37,8%).

W grudniu 2013 r. PUP zarejestrował 45 bezrobotnych z terenu gminy, w Tm 41 po raz kolejny. 35 zarejestrowanych bezrobotnych poprzednio pracowało, 10 nie pracowało a 2 utraciło pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy.

W tym samym okresie 32 bezrobotnych z gminy Niechlów wyłączono z ewidencji PUP z powodów: podjęcia pracy (15 osób), nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (13 osób), nabycia praw przedemerytalnych (2 osoby).