wtorek, 7 stycznia 2014

Próchno w pełnej krasie

W końcu ukazał się protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu dotyczący kontroli kompleksowej gospodarki finansowej powiatu górowskiego. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 sierpnia do 22 października 2013 roku.

Lektura protokołu kontroli jest pasjonująca a 27 pokontrolnych wniosków dobitnie świadczy o tym, iż starostwem nic i nikt nie rządzi. Nawet przypadek. Burdel jest totalny i wszechogarniający.

Cały protokół pokontrolny datowany na 10 grudnia znajdą Państwo pod adresem: Protokół RIO


Przytoczę co bardziej smakowite kąski.

W zakresie „księgowości i sprawozdawczości” protokół stwierdza m.in.:

Przyjęta do kasy gotówka odprowadzana była do banku w terminie innym niż ustalony w § 5 „Instrukcji kasowej”, wprowadzonej zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty Górowskiego z 25 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości.”

Wg tejże instrukcji gotówkę z kasy należało odprowadzać do banku na koniec każdego dnia roboczego a nie na koniec tygodnia.

Kolejne jaja:

Spośród 84. objętych kontrolą, źródłowych dowodów księgowych tylko 18 było sprawdzone pod względem merytorycznym, a na tych. które było poleceniami wjazdu służbowego nie wskazano kont do ewidencji księgowej. (…) Osoby dokonujące kontroli pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, a także Główna księgowa zatwierdzająca dowody do wpłat. nie posiadali upoważnień do wykonywania tych czynności”.

Następne karygodne zaniedbania:

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia na bankową obsługę Powiatu Górowskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w latach 2012-2016 nie zawierał wielu istotnych informacji, wymienionych w § 2 ust. l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamów lenia publicznego W szczególności nie zawierał daty otwarcia oraz ilości złożonych ofert, zestawienia ofert, wskazania wybranej oferty, zatwierdzenia wyniku postępowania przez kierownika zamawiającego, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, informacji o udzieleniu zamówienia”.

Pogarda dla własnej instrukcji:

Inwentaryzacji środków pieniężnych wg stanu na koniec 2012 roku w formie spisu z natury dokonała komisja, w skład której wchodził kasjer. Prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych w kasie przez kasjera było sprzeczne z zasadą ustaloną w § 11 „Instrukcji kasowej”, zgodnie z którą podstawowym narzędziem kontroli prowadzonej gospodarki kasowej jest inwentaryzacja, a na podstawie jej wyników rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie”.

Przykład kolejny:

Wystąpiły liczne uchybienia formalne przy pełnej inwentaryzacji majątku przeprowadzonej w 2011 roku. W zarządzeniu Starosty nie wskazano według jakiego stanu należy dokonać inwentaryzacji. Nie zostały powołane zespoły spisowe do dokonania czynności inwentaryzacyjnych, co było niezgodne z § 4 ust. 4 pkt l „Instrukcji inwentaryzacyjnej”, wprowadzonej zarządzeniem Nr 6/2011 Starosty z 25 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości”.

I jeszcze jeden przykład:

Zapłacone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 486.242,60 zł na 31 grudnia 2012 roku oraz 188.760,50 zł na 30 czerwca 2013 roku ujmowano na stronie Wn konta 409. „Pozostałe koszty rodzajowe", co było niezgodne z zakładowym planem kont, wprowadzonym zarządzeniem Starosty Górowskiego Nr 6/2011 z 25 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości, według którego do ewidencji kosztów finansowych służy konto 751 „Koszty finansowe”.

A tu ciekawostka bardzo dużego kalibru:

Kontrola wynagrodzeń pracowników wykazała, że Wicestarosta. Skarbnik Powiatu oraz dwóch pracowników otrzymywali dodatki specjalne, które zostały przyznane na czas nieokreślony. Było to niezgodne z art. 36 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, z którego wynika, że dodatek ten ma charakter okresowy i może być przyznany tylko na czas zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

W trakcie kontroli Starosta usunął omówioną nieprawidłowość, przyznając wymienionym osobom dodatki specjalne w dotychczasowej wysokości na okres od l września 2013 roku do 31 sierpnia 2014 roku”.

W tym miejscu pragnę zauważyć, iż RIO najwyraźniej się czepia biednych niczym myszy kościelne wicestarostę i skarbnika. Jak widać z protokołu RIO oraz tego co dzieje się w starostwie obu specjalnym i wyjątkowym panom dodatki specjalne się należą. I to bez dwóch zdań! Biednego powiatu nie stać na oszczędzanie na tak wybitnych fachowcach! Sobie od ust odejmiemy a panów wykarmimy!

I podobna sprawa:

Starosta nie określił w drodze zarządzenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla Dyrektora Powiatowego Ośrodka. Sportu i Rekreacji w Górze, do czego był zobligowany przez art. 39 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych”.

Ma najwyraźniej kłopoty z pamięcią Wielce Czcigodna Pomyłka. Może zróbmy składkę na lecytynę?

Zamówienia publiczne:

Umowa z 9 sierpnia 2012 roku o dostarczenie sprzętu komputerowego na kwotę 20.000 zł została podpisana jedynie przez Starostę, co naruszało art. 48 ust. l ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym według którego oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd. Ponadto umowa nie zawierała kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, niezgodnie z art. 48 ust. 3 powołanej ustawy, według którego jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej”.

Kolejny przykład:

Zlecenie kancelarii brokerskiej Supra Brokers Sp. z o.o. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na „Kompleksowe ubezpieczenie Starostwa Powiatowego w Górze wraz z jednostkami organizacyjnymi” nie było kontrasygnowane przez Skarbnika Powiatu, mimo wymogu art. 48 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Nie potwierdzono też czy zawiadomienie o wyborze oferty zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz daty jego publikacji na stronie internetowej Powiatu Górowskiego, co jest wymagane przez art. 92 ust. 2 ustawy. Umowy z wybranym wykonawcą zostały zawarte 29 grudnia 2012 roku, natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dopiero 19 kwietnia 2013 roku. tymczasem w myśl art. 95 ust. l ustawy należało to uczynić niezwłocznie po zawarciu umowy”.

Tu wytłumaczę wielce Czcigodną Pomyłkę. Chciał wywiesić na tablicy ogłoszeń w starostwie, ale pinezki mu się gdzieś zapodziały.

W zakresie dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego protokół stwierdza, że:

(…) umowy dotacji nie zawierały kontrasygnaty Skarbnika Powiatu, lub osoby przez niego upoważnionej, wbrew takiemu obowiązkowi, określonemu w art. 48 ust. 3 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Zaciągniecie zobowiązań z tytułu ww. umów nastąpiło przed zaplanowaniem w budżecie Powiatu wydatków na wymienione dotacje (…).

Konkluzja:

Odpowiedzialność za dokonanie wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia ponosi Starosta i Skarbnik Powiatu”.

Wyrok:

Przyczynami opisanych powyżej nieprawidłowości było nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i jego błędna interpretacja, a także brak należytej kontroli wewnętrznej, przejawiający się brakiem nadzoru przełożonych nad pracą podległych im pracowników. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Starosta i Skarbnik Powiatu”.

Pięknie rządzi Wielce Czcigodna Pomyłka! Bez dwóch zdań pięknie! Tak jak potrafi najlepiej, a że potrafi niewiele, zgoła nic, to tę tajemnicę, która dla ludzi rozumnych tajemnicą nie była RIO odkrywa przed naszymi oczami. Ja o takim bajzlu w starostwie dotąd nie czytałem, ale widziałem, że jest.

Teraz chyba adoratorzy górowskiej Platformy, rzekomo Obywatelskiej, obrońcy wielce Czcigodnej Pomyłki zamkną mordy i zadadzą sobie pytanie: po chuj ta obrona bastionu z próchna, medialnego picu i intelektualnej nicości?!