poniedziałek, 27 stycznia 2014

Dojenie chudej krowy - cz. I

„Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej starostwa powiatowego” liczy sobie 91 stron. Kontrolę przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Wrocławiu w okresie od sierpnia do października 2013 r. Inspektorzy RIO zbadali system organizacji i gospodarkę powiatu w okresie od 2010 r. do I kwartału 2013 r. W niektórych przypadkach inspektorzy badali również okresy późniejsze.

„Wnioski” z tej kontroli, które liczą 13 stron umieszczone są na stronach internetowych starostwa. Same one już są interesujące, ale pełnię rzeczywistości poznać można tylko na podstawie pełnego „Protokołu.”

Inspektorzy kontrolując organizację i gospodarkę finansową powiatu dopatrzyli się licznych nieprawidłowości. Dodać należy, iż „Protokół” jest prawdziwą kopalnią informacji, z których sięgać można pełnymi garściami.

Dzisiaj weźmy na tapetę dodatek, który – ku zaskoczeniu wszystkich – otrzymuje wicestarosta Paweł Niedźwiedź.

Muszą Państwo wiedzieć, iż wynagrodzenie wicestarosty ustalił starosta Wielce Czcigodna Pomyłka. Wicestarosta Paweł Niedźwiedź ma 4800 zł wynagrodzenia zasadniczego + dodatek funkcyjny w wysokości 1760 zł + dodatek specjalny w wysokości 1500 zł + dodatek za wysługę lat w wysokości 576 zł. Inspektorzy obliczyli, iż wicestarosta Paweł Niedźwiedź na dzień 31 marca 2013 r. zarabiał brutto 8732 zł.

Wątpliwości inspektorów wzbudził dodatek specjalny, który wynosił 22,86% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 1500 zł.

W „Protokole” czytamy:

„Odnośnie dodatku specjalnego (…) stwierdzono, że przyznany on został na czas nieokreślony, nie uzasadniono też potrzeby jego poznania.” Kontrolujący stwierdzili, że: „Pismo o przyznaniu dodatku specjalnego powinno wskazywać przyczyny jego przyznania, pomimo że nie jest to wymóg ustawowy. Przede wszystkim dlatego, że pracownik powinien wiedzieć za co otrzymuje dodatek, a w konsekwencji, kiedy może zostać go pozbawiony. Ponadto dodatek przyznawany jest z pieniędzy publicznych, a okoliczności, które upoważniają pracodawcę do jego przyznania są określone prawem. Powinna wić istnieć możliwość kontroli prawidłowości jego poznania.”

Jak Państwo widzą okresowy dodatek specjalny, który starosta przyznał swojemu zastępcy wzbudził prawne wątpliwości inspektorów RIO. Dwa główne zarzuty kontrolujących dotyczyły:
- nieokreślenie przez starostę terminu zakończenia wypłacania 1500 zł wicestaroście Pawłowi Niedźwiedziowi,
- braku uzasadnienia dla decyzji starosty w piśmie o przyznaniu dodatku specjalnego wicestaroście Pawłowi Niedźwiedziowi.

Inspektorzy badali również drugi, identyczny przypadek, gdy pracownik starostwa również otrzymał okresowy dodatek specjalny bez określenia terminu zakończenia jego wypłacania.

Inspektorzy wzięli na spytki starostę, który udzielił takich oto wyjaśnień:

„(…) wicestarosta i skarbnik otrzymają pismo informujące o podstawie prawnej przyznania dodatku specjalnego z równoczesnym wskazaniem dodatkowych obowiązków służbowych i zadań, za które przyznano dodatek specjalny oraz norm czasowych przyznanego dodatku specjalnego.”

W „Protokole” czytamy, iż nastąpiło to 6 września, gdy to starosta i wicestarosta zawarli „porozumienie stron”. Na jego mocy wicestarosta Paweł Niedźwiedź otrzymuje dodatek specjalny od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Kontrolerzy z wrocławskiego RIO pomimo tego nadal mieli wątpliwości dotyczące zasadności przyznania wicestaroście Pawłowi Niedźwiedziowi dodatku specjalnego. Ocenę tego stanu rzeczy wyrazili tak:

„(…) należy stwierdzić, że podane przyczyny przyznania dodatku specjalnego nie wyczerpują dyspozycji art. 36, ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych, ponieważ dotyczą obowiązków o charakterze stałym. Świadczy o tym m.in. zapis § 10 Regulaminu Organizacyjnego starostwa z 28 kwietnia 2011 r., wg którego do zadań wicestarosty należy sprawowanie kontroli nad działalnością wydziałów starostwa zgodnie ze strukturą organizacyjną.”

Dla pełnego obrazu tej chorej sytuacji dodać należy, iż starosta jako podstawę do przyznania dodatku specjalnego dla wicestarosty wymienił: „pełnienie nadzoru nad wydziałem komunikacji, wydziałem geodezji, katastru i gospodarki nieruchomościami, wydziałem budownictwa, architektury i ochrony środowiska oraz określonymi jednostkami organizacyjnymi powiatu.”

C.d.n.