piątek, 9 listopada 2012

Gminny miesiąc w pigułce

Zgodnie z tradycją podczas każdej sesji Rady Miejskiej burmistrz naszej gminy przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w okresie pomiędzy sesjami. Sprawozdanie ze swojej działalności, które dzisiaj przedstawiła burmistrz Irena Krzyszkiewicz obejmowało okres od 9 października do dzisiaj.

W okresie miesiąca burmistrz Irena Krzyszkiewicz wydała 31 zarządzeń, które dotyczyły: zbycia nieruchomości będących własnością gminy, powołania komisji przetargowej, zmian w budżecie gminy.
PRZETARGI
W tym czasie wyrażono zgodę na udzielenie zamówień publicznych w formie przetargu.
Rozstrzygnięto przetarg na zadanie: „Przebudowa budynku Szkoły podstawowej nr 3 przy ul. Podwale.” Wpłynęło 8 ofert, w których zaoferowano cenę najniższą 1.452.035,58 zł i najwyższą – 2.372.253,71 zł. Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Budowlane KONTRAKT z Wilkowic. woj. wielkopolskie. Wykonanie zadania ma nastąpić do 31 sierpnia 2013 roku. Wspomnieć należy, że projekt tej jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Gmina wystąpiła o dofinansowanie w kwocie 62,5% kosztów kwalifikowanych – 1.615.667,33 zł.

Rozstrzygnięto również przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „WITOSZYCE etap I: drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 ,,Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. Wpłynęły 3 oferty: cena najniższa: 388.818,99 zł. a cena najwyższa: 487.994,75 zł. Gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 320.000,00 zł. Wybrano ofertę na kwotę 388 818,99 zł
Inwestycję będzie realizowała firma „POL - DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o., Bonikowo k. Kościana. Termin realizacji inwestycji – 30.11.2012.

Wyłoniono firmę, która będzie odpowiadała za zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy. Na stole pojawiła się tylko jedna oferta złożona przez „DROGTRANZ” z Góry z ceną 160.000 zł. I ta oferta okazał się zwycięską.

Zakończono też przetarg na dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Było to zamówienie uzupełniające, które rozstrzygnięto w trakcie negocjacji. Negocjacje wygrał PKS w Lesznie i za kwotę 192.829 zł będzie do 31 grudnia br.

Nie rozstrzygnięto przetargu na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne naszej gminy. Pierwszy pakiet ubezpieczenia (ubezpieczenie mienia i od odpowiedzialności cywilnej), pozostał nierozstrzygnięty, gdyż gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel 60.000 zła a oferta, która wpłynęła opiewała na kwotę 70.522,47 zł. W przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego również wpłynęła jedna oferta na kwotę 11.719 zł a gmina zaplanowała wydatek na ten cel w kwocie 10.000 zł. Trwa badanie ofert.
Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformował również, iż obecnie w przygotowaniu znajdują się następujące postępowania przetargowe:
1. Opracowanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi ul. Klonow.
3. Zakup biletów miesięcznych na usługę dowozu dzieci z terenu gminy Góra do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w terminie do 30 czerwca 2013 r.

Na internetowej stronie gminy Góra zamieszczone są postępowania aktualne. I tak najdziemy tam:
1. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań pn:
część A: Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Kruszyńcu – Etap I
część B: Budowa chodnika przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Jastrzębiej
część C: Budowa chodnika przed świetlicą wiejską w Chróścinie.

Przekazany został teren budowy dla realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Kalinówka – odbudowa i modernizacja koryta rzeki” i „Śląski Rów zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gmin Góra”. Całość zadania obejmowała będzie około 22 km cieku. Prace będą trwały do lipca 2014 roku. Inwestorem jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
UMORZENIA PODATKOWE
W okresie od 9 października do 9 listopada burmistrz Irena Krzyszkiewicz udzieliła 7 umorzeń podatków na łączna kwotę 1210,05 zł. Umorzenia dotyczyły 7 osób. Najniższe umorzenie stanowiła kwota 50 zł, a najwyższą kwotą umorzoną było 241 zł.
SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
W tym samym okresie czasu gmina sprzedała 4 lokale mieszkalne (bez przetargu – na rzecz dotychczasowych najemców) za łączną kwotę 31.208,35 zł. W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedany został lokal przy Placu B. Chrobrego 16/1 za kwotę 48.500 zł. Ogółem sprzedano mienie gminy na łączną kwotę 79.708,35 zł.
STRAŻ MIEJSKA
Straż Miejska w okresie od 9 października do 9 listopada wystawiła:
- jeden mandat za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób mienia za 200 zł.,
- 28 razy pouczyła w kwestii bezpieczeństwa i porządku w komunikacji,
- wystawiła 315 mandatów z tytułu załapania na fotoradar na łączną kwotę 43.900 zł.,
Dodatkowo strażnicy wykonali:
- 16 konwojów na potrzeby UMiG w Górze,
- podjęli 9 interwencji publicznych,
- udzielili 4 asyst dla wydziałów UMiG w Górze,
- udzielili 2 asysty dla OPS,
- wystawili 13 wezwań do zapłaty z parkometrów na kwotę 620,00 zł. Straż Miejska w Górze prowadzi 1160 spraw ujawnionych przyrządem kontrolno - pomiarowym. Kwota uzyskana z mandatów od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.10.2012 r., wynosi: 56.107,84 zł. Ogólna kwota uzyskana z mandatów i parkomatów od 01.01.2012 r. do dnia 31.10.2012 wynosi: 169.925,63 zł.

Od 31.10.2012 do 04.11.2012 Straż Miejska uczestniczyła w Akcji Znicz 2012. Podczas, której wylegitymowano 17 osób, które zostały pouczone. Wykonano 55 zdjęć – Fotoradar.
Zgodnie z zadaniami do służby strażnicy miejscy codziennie podczas służby kontrolują miejsca nielegalnego wysypywania śmieci (ul. Dworcowa, Poznańska, Lipowa, oś K. Wielkiego)
17 października 2012 r. strażnicy miejscy, będąc już po służbie, zauważyli mężczyznę włamującego się do samochodu osobowego znajdującego się na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 3.  Mężczyznę wybijającego szybę w samochodzie zatrzymano i przekazano Policji. Złapany sprawca usłyszy zarzuty dokonania przestępstwa na podstawie art. 279§1 Kodeksu Karnego.
PARKOMETRY
Kwota uzyskana z parkomatów od dnia 01.01.2012r. do dnia 05.11.2012 r. wynosi: 113.817,79 zł.
1. Bilety, abonament – 107.156,63 zł.,
2.  Wezwania do zapłaty – 6.661,16 zł.
W DELEGACJI
Ponadto burmistrz Irena Krzyszkiewicz wzięła udział w konferencji miast partnerskich w Wolfsburgu. Przebywała tam wraz z sekretarzem UMiG Tadeuszem Ottem na zaproszenie burmistrza naszego partnerskiego miasta Herzberg am Harz. W konferencji wzięli udział przedstawiciele miast Dolnej Saksonii współpracujących z gminami w Polsce. Burmistrz Irena Krzyszkiewicz oświadczyła, że była to jej pierwsza wizyta w tej roli za granicą oraz, że budżet gminy nie wydatkował na wyjazd jej i sekretarza pieniędzy, gdyż wszystko fundował burmistrz Herzberg am Harz.