środa, 14 listopada 2012

Gminna statystyka oświatowaPodczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Górze radni otrzymali „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/12.
PRZEDSZKOLA
Na terenie naszej gminy funkcjonowało 9 oddziałów (grup) przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 17 oddziałów w dwóch przedszkolach publicznych. Łącznie uczyło się tam 616 uczniów. W porównaniu do roku ubiegłego ilość oddziałów zmniejszyła się o 1 oddział w Przedszkolu nr 1 a ilość uczących się w nich dzieci zmalała o 5. Średnio na jeden oddział przypada 23,69 dzieci, więcej o 0,69 w porównaniu do roku ubiegłego.
We wrześniu 2010 r. w Górze uruchomiono Niepubliczne Przedszkole „Puchatkowo” w którym uczy się 17 dzieci. 

Stan organizacji przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy  
                      szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
SZKOŁY PODSTAWOWE
W gminie funkcjonowało 6 szkół podstawowych w tym 4 z nich jako zespoły szkół. W 67 oddziałach (klasach) uczyło się 1343 uczniów, średnio 17,99 w oddziale. Porównując dane z rokiem ubiegłym ilość oddziałów zmniejszyła się o jeden (w Szkoła Podstawowa nr 3) a ilość uczniów o 43. Najwięcej w SP 3 (-25). 


Średnia ilość uczniów w klasie, to 17,99. Najmniej uczniów w klasie jest w ZSPiP w Glince 12,17, najwięcej w Szkole Podstawowej nr 1 - 23 uczniów. Zarządzenie burmistrza Góry w sprawie przygotowania arkuszy organizacji pracy szkoły na rok 2011/2012 zalecało tworzenie oddziałów od 25 - 30 osób w mieście i przynajmniej od 14 osób w szkołach na terenie wiejskim.
 


 GIMNAZJA

W trzech gimnazjach, w 31 klasach, uczyło się 747 uczniów. W porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił znaczny spadek oddziałów, bo o 4, po 2 w Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2, co wiąże się ze zmniejszeniem ilości uczniów o 71 osób. Średnia ilość uczniów w oddziale, to 22,58, najmniejsza liczebność jest w Czerninie - 17,75 przy zalecanej przez gminę liczbie uczniów - 26. Łącznie w gminie w roku szkolnym 2011/2012 uczyło się 2090 uczniów w 98 oddziałach. 


Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym   
     2011/2012We wszystkich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Góra w okresie sprawozdawczym łącznie przyznano 925 godzin nauczycielskich w tygodniu oraz
5 etatów administracyjnych i 32,44 etaty obsługowe. W szkołach podstawowych i gimnazjach godzin nauczycielskich było 4306,91 w tygodniu, 20,25 etatów administracyjnych i 60,25 etatów obsługowych. 

 Liczba godzin nauczycielskich i zatrudnienie w przedszkolach

 Liczba godzin nauczycielskich i zatrudnienie w szkołach podstawowych  i gimnazjach


 Analizując dane i wskaźniki oświatowe na przełomie ostatnich lat należy stwierdzić, że w prawie wszystkich placówkach nastąpił nieznaczny spadek liczby uczniów, a co za tym idzie spadek ilości oddziałów (w SP3, Gim1 i Gim2) i etatów nauczycielskich.

W porównaniu z rokiem szkolnym 2010/2011 ilość etatów administracyjnych i obsługowych utrzymuje się na stałym poziomie. 

Ilość uczniów w oddziale w większości szkół rośnie (PP1, PP3, SP1, ZSPiP w Glince, Gim1, Gim2). Najwięcej uczniów w klasie jest w Gimnazjum Nr 2 - 25,5 uczniów, w pozostałych placówkach nieznacznie maleje. Dotyczy to ZSPGiP w Czerninie, ZSPiP w Ślubowie i ZSPiP w Witoszycach.


Najwięcej uczniów na etat obsługi przypada w Gimnazjum Nr 2 - 71,4 osoby, najmniej w PP1 - 14,4 osoby, w PP3 - 16,9 i w ZSPiP w Witoszycach 18,74 osoby. Na etat administracji najwięcej uczniów przypada w SP 3 - 134 i w Gimnazjum Nr 2 - 119 osób. Najmniej w ZSPiP w Glince - 48,67 osoby i ZSPiP w Witoszycach 50,86 osoby.

Na 1 etat nauczycielski najwięcej uczniów przypada w SP1- 15,4 i w PP3-15,4 i PP1 14,7, najmniej w ZSPiP w Glince 6,52, ZSPiP w Witoszycach - 6,77 oraz w Gimnazjum Nr1 - 8,89 ucznia.
W okresie sprawozdawczym 16 nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia, a w roku ubiegłym 10.

C.d.n