czwartek, 30 czerwca 2011

Rok 2010 oczami policji

Policja górowska przedstawiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2010. To co prawda już historia, ale warto poznać skalę i rodzaj przestępczości występującej na terenie naszego powiatu.

Miejscowościami najbardziej zagrożonymi przestępczością są miasta Góra i Wąsosz. Najmniejsze zagrożenie przestępczością policja odnotowała w roku ubiegłym na terenie gmin Jemielno i Niechlów.
W 2010 roku stwierdzono na terenie naszego powiatu 969 przestępstw. W porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wzrost przestępczości o 6,1%.

Największa ilość przestępstw – 620 (64%)miało charakter kryminalny. W tej kategorii odnotowano wzrost o 75 przestępstw więcej niż w roku 2009.
W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym policja odnotowała ich 29 w roku 2010, podczas gdy w roku poprzedzającym sprawozdanie było ich 30.
Wzrósł wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw. Jeżeli w roku 2009 wynosił on 81%, to w roku sprawozdawczym wzrósł o 2,2% i wyniósł 83,2%.

W swoim sprawozdaniu nasza policja zastrzega, że wzrost poziomu wykrywalności przestępstw nastąpił w prawie wszystkich kategoriach.
W kategorii przestępstw kryminalnych wykrywalność wyniosła 75,4%, gospodarczych – 96,6%, kradzieże z włamaniem – 48,8%, rozbojach – 60% a w kradzieżach cudzej rzeczy – 50%.
W 2010 roku policja wszczęła 17 postępowań związanych z przestępczością narkotykową. W trakcie tych postępowań ujawniono 43 czyny karalne. Nastąpił tu wzrost o 14 czynów.
Charakteryzując przestępczość na terenie powiatu w 2010 roku policja informuje, iż:

Ujawniona przestępczość, to w zdecydowanej większości czyny pospolite, poza kradzieżami pojazdów, o stosunkowo niewielkim ciężarze gatunkowym, ale dotkliwe dla osób nimi dotkniętych. Największą ilość stanowią przestępstwa przeciwko mieniu, w tym zwłaszcza kradzieże i kradzieże z włamaniami. Wymieniona struktura przestępczości przeciwko mieniu charakteryzuje się przede wszystkim swoja nagminnością i stosunkowo niewielkimi stratami dotkliwymi często dla osób poszkodowanych”.

Najczęściej okradane są: garaże, pomieszczenia gospodarcze, piwnice, warsztaty, obiekty handlowe, samochody. W roku 2010 policja odnotowała plagę włamań do gier zręcznościowych. Spory procent w tej kategorii przestępstw stanowiły włamania do zbiorników z olejem napędowym. Kradziono olej napędowy z baków samochodów ciężarowych, autobusów, które stały na terenie zakładów pracy bądź na placach budów bez dozoru.

Kradziono również elektronarzędzia, sprzęt gospodarczy, metale kolorowe, pieniądze, akcesoria samochodowe, artykuły spożywcze, alkohole, papierosy oraz różny sprzęt techniczny.
Pełne ręce roboty mieli w roku 2010 policjanci z „drogówki”. Wg analizy przedstawionych danych stan bezpieczeństwa na drogach powiatu górowskiego w roku 2010 poprawił się w stosunku do roku poprzedniego.

W roku 2010 nastąpił wyraźny spadek wypadków i zdarzeń drogowych. W roku 2009 policjanci z „drogówki” zanotowali 297 zdarzeń drogowych a w całym roku 2010 – 285 (spadek o 10%). Policja odnotowała w roku 2010 - 17 wypadków drogowych (2009 – 22 wypadki). W ich wyniku rannych zostało rannych 21 osób. Śmierć w ich wyniku wypadków drogowych poniosły w 2009 roku 4 osoby a 34 zostały ranne. Nastąpił również spadek ilości odnotowanych kolizji drogowych z 275 w roku 2009 do 208 w roku 2010 (spadek o 24%).
Można tu mówić o dużym sukcesie naszej „drogówki”, pomimo tego, iż w roku 2010 pracowała w zmniejszonej obsadzie.

W 2010 roku zatrzymano 254 kierowców – moczymordów. Uprawnienia do kierowania pojazdami zabrano 80 osobom i zatrzymano 406 dowodów rejestracyjnych.

W roku 2010 nastąpiła wzmożona działalność prewencyjna policji. Stało się tak dzięki przekazania przez samorządy lokalne naszych gmin dodatkowych środków finansowych w wysokości 38 tys. zł. Dzięki tym środkom policjanci wykonali dodatkowo 231 służb a to z pewnością pozytywnie wpłynęło na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Podczas pełnienia służby prewencyjnej policjanci zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa lub na skutek pościgu 195 sprawców, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2009 o 17 zatrzymań.
Policjanci zajmujący się prewencją w roku 2010 przeprowadzili łącznie 2087 interwencji. Było to o 498 mniej niż w roku poprzedzającym okres sprawozdawczy. Z tej liczby 1664 interwencje przeprowadzono w miejscach publicznych a 423 w mieszkaniach.

Interwencje w mieszkaniach spowodowały, że w przypadku 150 osób policja wszczęła procedurę Niebieskiej Karty (przemoc w rodzinie). 65 takich przypadków miało miejsce na terenie naszych dwóch miast a 85 w miejscowościach wiejskich. Na podstawie przeprowadzonej procedury związanej z „Niebieską Kartą” policja wszczęła procedurą na podstawie art. 207 k.k., - znęcanie się nad rodziną.

Policja w całym roku 2010 zatrzymała 500 osób. W związku z popełnionymi przestępstwami zatrzymano – 211 osób, wykroczeniami – 4. Na polecenie sądu lub prokuratury zatrzymano 93 osoby. Aż 147 osób zostało zatrzymanych przez policję do czasu wytrzeźwienia.

W tym samym czasie policja ujawniła 174 wykroczenia podlegajże karze na zasadach określonych w kodeksie postępowania o wykroczenia. Sprawy te skierowane zostały do Sądu Grodzkiego.

Od 2010 roku funkcjonuje przy KPP w Górze Zespół ds. wykroczeń, nieletnich i patologii, którego działalność jest wysoko oceniana przez KWP we Wrocławiu.
W wyniku działań tego zespołu, w roku 2010 ujawniono 74 nieletnich, którzy popełnili udowodnione im 128 czynów karalnych. Policja w sprawozdaniu nie ukrywa, iż liczba popełnianych przez nieletnich czynów karalnych wzrosła w stosunku do roku 2009 o 30. Nieletni najczęściej dopuszczają się:
- kradzieży z włamaniem: 9 przestępstw,
- kradzieży cudzego mienia: 11 przestępstw,
- przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu: 3 przestępstwa,
- zniszczenia mienia: 5 przestępstw,
- z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 2 przestępstwa.

Elementami zachowań nieletnich, które wskazują na zachodzącą w nich demoralizację są wagary oraz trwałe uchylanie się od wypełniania obowiązku szkolnego. W środowisku nieletnich ujawniono 1 przypadek nieletniego znajdującego się pod wpływem alkoholu. W 2 przypadkach policja ujawniła nieletnich jako sprawców czynu karalnego popełnionego pod wpływem narkotyku. Na szczęście nie ujawniono na terenie naszego powiatu przypadków prostytucji nieletnich, hazardu, samobójstw, żebractwa. Policja nie stwierdziła również, by na terenie naszego powiatu nieletni stworzyli formalną bądź nieformalną subkulturę młodzieżową.
W sprawozdaniu naszej policji jest jednak zapisane zastrzeżenie:

Dane przedstawione w analizie w zakresie rozmiarów i struktury przestępczości nieletnich nie odzwierciedlają pełnego i faktycznego rozmiaru tych zjawisk”.

Każdy z Państwa ma swoje zdanie na temat skuteczności działań naszej górowskiej policji. Zaprezentowane przez KPP w Górze dane statystyczne s a liczbami, za którymi kryje się i pewien statystyczny obraz przestępczości na terenie naszego powiatu, ale też i praca policji, która nie zawsze jest widowiskowa, efektowna i tak skuteczna, jak moglibyśmy sobie życzyć. Nie mniej praca i działania policji w dużej mierze przyczyniają się do tego, iż tak naprawdę czujemy się w tak wielu miejscach bezpiecznie. To jednak policji zawdzięczmy pewien poziom bezpieczeństwa, bez którego żylibyśmy w stresie i ciągłym niepokoju. Policji nie trzeba kochać. Od policji należy wymagać, ale trzeba jej też pomagać, bo bez pomocy nas wszystkich statystyki mogą wyglądać bardzo rozpaczliwie. I takież może stać się nasze poczucie bezpieczeństwa. Kruche, jak bańka mydlana.