wtorek, 19 marca 2013

Wredne małolaty w statystyce

W 2012 roku górowska policja ujawniła na terenie naszego powiatu 88 nieletnich, którzy dokonali czynów karalnych. Tym 88 nieletnim udowodniono popełnienie 165 czynów karalnych. Na pocieszenie należy stwierdzić, iż takich udowodnionych w trakcie postępowania przygotowawczego czynów karalnych było mniej niż w roku 2011 o 9,6% (w roku 2011 – 181).
Do najczęściej popełnianych przestępstw przez małolatów należą:
- przestępstwa z powodu łamania zapisów o przeciwdziałaniu narkomanii: 37,
- kradzieże cudzego mienia: 28,
- kradzieże z włamaniem: 25,
- zniszczenie mienia: 12,
- przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: 10,
- kradzieże rozbójnicze i wymuszenia: 2.

„Sprawcami są przede wszystkim uczniowie starszych klas gimnazjalnych z terenu Góry” – czytamy w „Sprawozdaniu” z działalności Komendy Powiatowej Policji w Górze za rok 2012”. Autor dokumentu – aspirant sztabowy Stanisław Borawski – zauważa, iż: „Niepokojące zjawisko to duża ilość przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”.

W „Sprawozdaniu” podane są również motywy, którymi kierują się małoletni sprawcy przestępstw. Do podstawowych zaliczono:
- pragnienie zaimponowanie innym, namowa kolegów,
- powielanie negatywnych wzorców zachowań mających swoje źródło w domy rodzinnym,
- poczucie bezkarności,
- chęć zdobycia pieniędzy lub innych korzyści materialnych.

Policja zauważa, iż jawnymi dowodami dokonującej się demoralizacji małoletnich jest opuszczanie zajęć szkolnych (wagary) oraz całkowite uchylanie się od wypełniania obowiązku szkolnego.

Przyczyn takiego stanu rzeczy policja upatruje w:
- kryzysie w rodzinie (zachwianie wartości moralnych i niewydolność wychowawcza rodziców),
- niezaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci, niewłaściwa sytuacja rodzinna,
- niekorzystne wzorce wychowawcze w rodzinie, ubożenie rodzin, konflikty z rodzicami,
- brak ze strony rodziców kontroli nad sposobem spędzanie wolnego czasu przez ich pociechy, niepowodzenia w nauce szkolonej,
- wpływ środowiska rówieśniczego.

Górowska policja nie odnotowała na terenie swojego działania formalnych i nieformalnych subkultur młodzieżowych. To stwierdzenie pozwala wysnuć w „sprawozdaniu” wniosek: „Brak jest również symptomów świadczących o ich aktywności (nieformalnych i formalnych grup – przyp. moje) mogącej mieć wpływ na poziom ładu i porządku publicznego, jak i demoralizacji nieletnich”. Jednocześnie w „sprawozdaniu” czytamy takie zastrzeżenie: „Dane przytoczone w analizie w zakresie rozmiarów i struktury przestępczości nieletnich nie odzwierciedlają pełnego i faktycznego rozmiaru tych zjawisk.”

W dokumencie pojawia się wątek przemocy wobec dzieci na terenie naszych placówek oświatowych. „Po ostatnich głośnych sprawach medialnych, stał się jednym z priorytetów w działaniach środowiska szkolnego i działań policji w zakresie nieletnich. Przytoczona statystyka odnosi się jedynie do czynów stwierdzonych, których sprawca został ustalony. Należałoby do tych liczbo dodać czyny nieujawnione lub nie zgłoszone oraz czyny, których sprawcy nie zostali ustalenie a mogli nimi być właśnie nieletni.”

W celu ograniczenia przestępczości wśród nieletnich górowska Policja współpracuje z sądami rodzinnymi, prokuraturą, dyrektorami i pedagogami placówek oświatowych, Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie oraz innymi organizacjami.