poniedziałek, 4 marca 2013

Rok w policyjnej statystyce

Pierwszy kwartał 2012, to czas sprawozdań. Kolejne sprawozdanie dotyczy działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2012. W sprawozdaniu KPP zawarta jest informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu.

Rok 2012 przyniósł na terenie naszego powiatu 840 przestępstw. Policja jednak z ubolewaniem zauważa, iż wskaźnik wykrywalności sprawców tych 840 przestępstw uległ pogorszeniu w stosunku do roku 2011. Dla roku 2012 wynosił on 79,5% a dla 2011 wynosił 81,7%.

Poziom wykrywalności był różny dla poszczególnej kategorii przestępstw. I tak dla przestępstw kryminalnych kształtował się na poziomie 72,4%; w kategorii „kradzieże z włamaniem” – 52,7%, „kradzieże cudzej rzeczy” – 50,6%, „rozboje” – 75%. W sprawozdaniu czytamy, iż: „Liczby te świadczą o dużej skuteczności policji w zakresie wykrywania sprawców przestępstw.”. Warto dodać, że w wszczęto w 2012 roku 23 postępowania przygotowawcza w związku z przestępczością narkotykową.

W 2013 roku policjanci KPP w Górze zatrzymali 238 kierowców, którzy prowadzili swoje pojazdy w stanie nietrzeźwym. W związku z tym wszyto wobec tych idiotów postępowanie karne z art. 178 k.k.

W krajobrazie naszej rodzimej, powiatowej przestępczości dominują – na nasze szczęście - „czyny pospolite”. Wyjątkiem od tej błogosławionej reguły są kradzieże pojazdów. Największą ilość popełnianych przestępstw stanowią kradzieże z włamaniem. „Tendencja ta jest niezmienna od kilku lat, chociaż zauważono, że w ostatnich dwóch latach zdecydowanie więcej notuje się kradzieży niż kradzieży z włamaniem” – czytamy w sprawozdaniu. Taka struktura dokonywanych przestępstw ma ten plus, iż powoduje stosunkowo niewielkie straty materialne - poza skradzionymi samochodami – i dotyczy głównie osób prywatnych.

Ofiarom złodziei padają najczęściej garaże, piwnice, pomieszczenia gospodarcze, obiekty handlowe, warsztaty, samochody, napowietrzne linie telefoniczne. Te ostatnie miały w roku 2012 bardzo ciężkie czasy. Oczywiście włamywano się też do zbiorników z ON w samochodach ciężarowych i autobusach. Idealnym miejscem do takich kradzieży były parkingi zakładowe i place budów. Obowiązuje tam zasada, że to złodzieje pilnują stróża a nie stróż samochodów. Kradziono najczęściej elektronarzędzia, sprzęt gospodarczy, metale kolorowe, pieniądze, akcesoria samochodowe, artykuły spożywcze, alkohole, papierosy i różny sprzęt techniczny.

Do najbardziej zagrożonych miejscowości tego typem przestępczością na terenie naszego powiatu należą Góra i Wąsosz.

Analiza zdarzeń odnotowanych przez Ogniwo Ruchu Drogowego przy KPP w Górze dowodzi, iż: „stan bezpieczeństwa na drogach powiatu górowskiego, w porównaniu do roku 2011 kształtuje się na zbliżonym poziomie.” Dotyczy to zarówno ilości stwierdzonych wypadków i zdarzeń drogowych, jak też – co bardzo istotne – ofiar śmiertelnych.

W 2012 roku Ogniowo Ruchu Drogowego KPP w Górze odnotowało ogółem 270 zdarzeń drogowych (w roku 2011 – 307 zdarzeń drogowych). Na naszych drogach miało miejsce 18 wypadków drogowych (rok wcześniej – 16), w których śmierć poniosły 4 osoby (2011 – 2 osoby). Do tego należy doliczyć 252 kolizje drogowe (2011 – 291). W wyniku wypadków rannych zostało 47 osób (rok wcześniej rannych było 22).

Przyczyn zdarzeń drogowych nasza drogówka upatruje w:
- niedostosowaniu prędkości do warunków ruchu,
- nieprzestrzegania prawa pierwszeństwa pojazdu,
- nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie i omijanie,
- nietrzeźwość kierowców lub stan po spożyciu.

Policjanci zatrzymali w 2012 roku 94 uprawnienia do kierowania pojazdem. W większości wobec kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwym oraz 670 ndowodów rejestracyjnych.

Te liczby stawiają nasz powiat w grupie najbezpieczniejszych powiatów województwa dolnośląskiego.

Ogniwo Patrolowo – Interwencyjne oraz rewirowi z Góry i Wąsosza również pracowali na nasz wysoki poziom bezpieczeństwa w roku 2012. W 2012 roku policjanci wykonali 3468 służb patrolowych i obchodowych. Do tej dużej liczby patroli przyczyniła się gmina Góra, która wsparła 5000 zł KPP, co dało dodatkowo 31 służb ponadnormatywnych. W ubiegłym roku 12 dni przebywali u nas policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy. Decyzję o skierowaniu policjantów z tej jednostki podjął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu. Koszty zakwaterowania i wyżywienia wzięły na swoje barki władze samorządowe gminy Jemielno.

W czasie tych 3468 służb patrolowych i i obchodowych policjanci przeprowadzili łącznie 2378 interwencji. 691 z nich miało charakter publiczny, 243 – domowe, 1444 – inne.

Policjanci KPP w Górze ujawnili w roku 2012 łącznie 4786 wykroczeń a wobec 136 sprawców tych wykroczeń skierowano wnioski o ukaranie sprawców przez sąd grodzki. Mandatami ukarano 3267 osób a wobec 1184 osób zastosowano słowną perswazję, czyli pouczenie.

Spośród 136 osób, których przewinienia skierowano pod rozwagę sądu grodzkiego najwięcej wykroczeń dotyczyło:
- wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach: 73,
- wykroczenia przeciwko mieniu: 26,
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 9,
- wykroczenia przeciwko wychowaniu w trzeźwości: 3,
- pozostałe wykroczenia: 25.

Analiza postępowań, które zakończyły się mandatem wskazuje, iż najczęściej powodem ukarania było wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach.

Na barach policjantów pionu prewencji – Rewirów Dzielnicowych spoczywał też obowiązek przeprowadzania wywiadów. Łącznie policjanci przeprowadzili 1475 wywiadów działając na zlecenie sądów i prokuratur (852), na zlecenie innych jednostek policji (412), zlecenie komorników sądowych (102) i zlecenie innych uprawnionych do tego organów (109).

Pamiętać należy, iż policjanci Wydziału Prewencji maja na celu przede wszystkim zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym. W tym zakresie policjanci tego wydziału współpracują z naszymi samorządami i organizacjami społecznymi. W 2012 roku policjanci tego wydziału zrealizowali trzy programy prewencyjne: „Dzielnicowy bliżej Ciebie” (propagowanie sylwetek dzielnicowych i zwiększenie do nich zaufanie społeczeństwa), „Bezpieczna Młodzież” (ograniczenie działalności dealerów narkotykowych wśród dzieci i młodzieży), „Bezpieczny Senior” (ograniczenie przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych).

C.d.n.