piątek, 1 marca 2013

Galopem przez sesję

Z materiałów na sesję Rady Miejskiej można dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy. A oto niektóre z nich.

Budżet naszej gminy na rok 2013 zakłada dochody w wysokości 68 mln zł. Wydatki szacowane są na 71,4 mln zł. Planowany deficyt ma wynieść 3,4 mln zł.

W roku 2013 gmina Góra zamierza przeznaczyć na inwestycje kwotę 14.915.860 zł. Lista inwestycji obejmuje 45 pozycji o różnej wartości. Znajdziemy tam inwestycje, na które planuje się wydać 3500 zł, 5000 zł, ale i takie, których szacowana wartość ma wynieść znaczną wielokrotności tych kwot.

W roku 2012 w pieczy zastępczej znalazło się 20 dzieci z terenu naszej gminy. W tej liczbie 12 dzieci znalazło się w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 3 w Pogotowiu Opiekuńczym w Legnicy, 1 w Domu Dziecka w Legnicy, 1 w Rodzinnym domu Dziecka w Sobczycach i 3 w rodzinie zastępczej zawodowej w Starej Górze. Za utrzymanie tych dzieci gmina Góra zapłaciła w 2012 roku 13.619,76 zł.

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli nowe stawki opłat za wodę i ścieki. Wniosek o zwiększenie opłat za wodę i ścieki wniosła spółka „Tekom”, która uzasadniła go: „wzrostem poszczególnych pozycji kosztowych uwzględniających wskaźnik inflacji na optymalnie niskim poziomie”. Nowe stawki od 1 kwietnia będą następujące:
- płata za dostarczoną wodę: 3,82 zł/1 m sześć. (wzrost o 0,79%).
- ścieki bytowe: 4,65 zł/1 m sześc. (wzrost o 4,03%).
- ścieki przemysłowe: 5,99 zł/1 m sześc. (wzrost o 2,04%).
- wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych dróg i placów: 0,17 zł/1 m kw. (wzrost 0%).
- abonament: 6,96 zł na miesiąc (wzrost o 0,14%).

Rada Miejska uchwaliła również nowy regulamin przyznawania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra. Przydomowe oczyszczalnie ścieków można będzie budować tylko w miejscowościach, gdzie nie przewiduje się budowy kanalizacji. Takich miejscowości w naszej gminie mamy 12. Nalezą do nich: Rogów Górowski, Gola Górowska, Żarki, Wierzowice Małe, Wieruszowie, Ułanka, Polanowo, Polanowiec, Osetno Małe, Nowa Wioska, Laskowa, Kietlinek. W budżecie gminy zapisano 200.000 zł na ten cel.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Glince w miejsce funkcjonujących tam obecnie 2 placówek Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Glince. Ta uchwała spowodowana jest, jak czytamy w uzasadnieniu: „wciąż malejąca liczbą dzieci w szkołach wiejskich”, co wymaga od władz samorządowych: „zminimalizowania kosztów ponoszonych na oświatę”. I dalej: „Analiza wydatków poniesionych na utrzymanie tych placówek wskazuje, że nie ma racji bytu dalsze ich istnienie.” W związku z powyższym władze samorządowe postanowiły, iż nowo powołana placówka oświatowa będzie miała charakter integracyjny. Zakłada się, że w gminie Góra jest 94 uczniów niepełnoprawnych (3 w wieku przedszkolnym, 25 szkoła podstawowa, 10 gimnazjum). Z tej liczby 43 uczniów dojeżdża do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wąsoszu, który jest placówka powiatową. Gmina chce przechwycić te dzieci, by pieniądze zostały w jej kasie.

Radni zatwierdzili program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Zakłada się, że bezdomne zwierzęta będą wyłapywane i jednocześnie sprawdzać się będzie czy zwierzęta te są rzeczywiście bezdomne. Wyłapywał bezdomne zwierzęta będzie podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt. Specjalną uwagę poświęcono kotom. Zakłada się, iż ustali się miejsce pobytu wolno żyjących kotów i dokarmianie ich ze środków budżetu gminy a następnie będzie poszukiwało się dla nich miejsca schronienia. W gospodarstwie rolnym znajdującym się w Rogowie Górowskim nr 20 bezdomne zwierzęta będą miały zapewniony czasowy pobyt. Na rok 2013 przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami kwotę 27.500 zł (1500 zł opieka weterynaryjna i 26.000 zł koszty związane z umieszczeniem zwierzęcia w schronisku).

Radni ustalili też wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taką deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do 30 kwietnia 2013 roku. Składa się je w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze.

Radni zdecydowali też, że to burmistrz będzie ustalał poprzez zarządzenie stawki za wynajem świetlic wiejskich. Dotąd decydowały o tym Rady Sołeckie. Po zmianie dochody z wynajmu świetlic będą stanowiły dochód gminy a nie jak dotąd Rady Sołeckiej.

Radni podjęli też uchwałę o zmniejszeniu wysokości opłaty za parkowanie w strefie płatnej, dla osób które wykupiły abonament. Dotąd koszt abonamentu miesięcznego wynosił 80 zł. Po przyjętej zmianie wynosił będzie 40 zł miesięcznie.