piątek, 1 marca 2013

Przeciwdziałają


Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na terenie naszej gminy w roku 2012.

Realizacją tego programu zajmuje się Centrum Profilaktyki Antyalkoholowej, które ma siedzibę przy ul. Sportowej (budynek przy stadionie). Kierownikiem jednostki jest Danuta Tołłoczko – Smolarska. CPA dysponuje budżetem, który w roku 2012 wyniósł 530.900,87 zł. W tej kwocie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydać 525.900,87 zł a narkomanii – 5000 zł. Z budżetem obchodzono się bardzo strasznie, gdyż jak czytamy w sprawozdaniu: „z ogólnej kwoty 530.900,87 zł wydatkowano 395.897,87 zł, tj. 74,57%”.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano 391.097,87 zł (74,36% planu) a zapobiegania narkomanii 4800 zł (96% planu).

CPA w roku 2012 przekazało w formie dotacji 45.000 zł na potrzeby świetlicy dla dzieci w Kłodzie Górowskiej, która prowadzona jest przez Parafialny Zespół Caritas (10.000 zł).
Wspomożony został także Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Katarzyny w Górze, który prowadzi świetlicę dla dzieci (5000 zł).
Największe dofinansowanie otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze, które organizowało letni wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (30.000 zł).

Ważną pozycję w wydatkach CPA stanowi zakup artykułów spożywczych, które wydawane są dla dzieci przychodzących na zajęcia w świetlicy na stadionie. Na ten cel CPA wydało w roku 2012 kwotę 5679,93 zł. Pracownicy CPA zorganizowali również dla dzieci zaliczonych do wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych Andrzejki. Dzień Dziecka, Mikołajki. Przy okazji tych ostatnich dzieci otrzymały paczki świąteczne.

Z budżetu CPA wykonano w roku 2012 modernizację brodzika na basenie. Na ten cel CPA wydatkowało w 2012 r. - 145.703,99 zł.

W CPA działał – i działa – Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, który był obsługiwany przez pracowników CPA. W sprawozdaniu czytamy: „Do punktu zgłaszały się osoby z problemami społecznymi i rodzinnymi nie tylko z terenu gminy Góra, ale też z gmin sąsiednich.”
W przypadku występowania takich problemów pracownicy CPA służą pomocą w zakresie sporządzenia pisma do sadu, policji, prokuratury oraz nawiązania kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. CPA współpracuje również z OPS w Górze w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przy CPA działa Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych, która w ubiegłym roku zebrała się na 17 posiedzeniach, na których podjęła 41 postanowień. Postanowienia te dotyczyły wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie naszej gminy. Wg ustawy gminę Góra obowiązuje limit na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Ów limit narzuca nam górną granicę ilości lokali gastronomicznych, w których serwowany jest alkohol. Takich punktów gastronomicznych może być na terenie całej naszej gminy 25. Punktów, gdzie sprzedaje się alkohol systemem detalicznym (sklepy) nie może być na terenie naszej gminy więcej niż 70.