wtorek, 12 marca 2013

PUP - słów kilka


Słów kilka na temat PUP. Na koniec roku 2012 mieliśmy 3369 bezrobotnych. Tę armię ludzi pozbawionych pracy obsługuje 29 pracowników. Budżet PUP wyniósł na rok 2012 – 1.245.885 zł. Wynagrodzenia i pochodne od nich pochłaniają 1.081.605 zł (86,8%). W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy w kwocie 217.800 zł. Na funkcjonowanie PUP pozostaje 164.280 zł rocznie.

W strukturze PUP jest kilka jednostek organizacyjnych. W Centrum Aktywizacji Zawodowej zatrudnionych jest 12 osób, w Pionie Działań Informacyjno – Ewidencyjnych – 7 osób, Pion Działań Wspomagających – 9 pracowników, dyrektor – 1 osoba.

Na 29 pracowników PUP 19 osób ma wykształcenie wyższe (65,5%), 1 osoba policealne, 8 – średnie, 1 – podstawowe.

W 2012 roku średnie wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych w PUP wyniosło 2254 zł. Średnia ta wyliczona jest z kadrą kierowniczą. Średnie wynagrodzenie pracowników PUP bez kadry kierowniczej wyniosło w 2012 r – 1921 zł brutto. Środki na wynagrodzenia dla pracowników PUP pochodzą w części z budżetu powiatu oraz Funduszu Pracy.

Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym z Funduszu Pracy 7% kwoty limitu Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników powiatowych urzędów pracy.

Wydatki PUP na aktywne formy formy przeciwdziałania bezrobociu w 2012 r.