piątek, 3 sierpnia 2012

Konkursy od "kuchni"


Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu 18 lipca wysłuchał naczelnika wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji – Sławomira Byczewskiego. Naczelnik poinformował członków Zarządu o przebiegu dwóch konkursów na dyrektorów placówek oświatowych podlegających starostwu.

„W celu przekazania informacji z przebiegu konkursu, zarówno na stanowisko Dyrektora PCDNiPP-P w Górze, jak i Dyrektora Zespołu Szkół w Górze na posiedzenie Zarządu został zaproszony Pan S. Byczewski - Przewodniczący Komisji Konkursowej .

Pan S. Bączewski poinformował, iż w celu przeprowadzenia konkursów zostały powołane 2 komisje konkursowe. Komisja w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora PCDNiPP-P w Górze była 8-o osobowa, bowiem w tej jednostce nie ma Rady Pedagogicznej,  natomiast Komisja Konkursowa  do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górze była 9-o osobowa.

Pan S. Bączewski jako Przewodniczący Komisji wyznaczył termin i miejsce przeprowadzenia konkursu. Miejscem przeprowadzenia konkursu była sala konferencyjna nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze. Sala konferencyjna nr 1 została zarezerwowana przez Urząd Miasta i Gminy w Górze pod obrady sesji, ale sala nr 33 jest zbyt mała w celu zapewnienia dogodnych warunków do przeprowadzenia konkursu. O zapewnienie możliwości skorzystania z prezentacji multimedialnej podczas konkursu zwracali się kandydaci składający ofertę konkursową. O  umożliwienie prezentacji zwracała się Pani T. Frączkiewicz oraz Pan B. Bazylewicz.

Podczas konkursu na stanowisko Dyrektora PCDNiPP-P w Górze obecni byli wszyscy członkowie Komisji. Na konkurs wpłynęła 1 oferta  Pana B. Bazylewicza- złożona w wyznaczonym terminie. Komisja dokonała sprawdzenia złożonych dokumentów- złożony został komplet wymaganych dokumentów, tak więc kandydat spełniał wymagania określone w konkursie. Komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu kandydata do postępowania konkursowego. Następnie w celu dokonania oceny merytorycznej kandydata Komisja przeprowadziła rozmowę z kandydatem. Kandydat otrzymał 20 min. na przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju jednostki, którą przedstawił w formie multimedialnej. W dalszej części postępowania konkursowego członkowie komisji zadawali pytania dla kandydata, na które udzielone były odpowiedzi.

Następnie przeprowadzono tajne głosowanie za pomocą indywidualnych kart do głosowania. Każdy z członków Komisji dysponuje 1 głosem. W głosowaniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. B. Bazylewicz otrzymał 8 głosów „za”, co stanowi bezwzględną większość głosów obecnych członków Komisji. Nikt z członków Komisji nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania konkursowego. Komisja w drodze głosowania tajnego wyłoniła jako kandydata na stanowisko dyrektora PCDNiPP-P w Górze Pana Bernarda Bazylewicza. Pan S. Bączewski poinformował, iż jako Przewodniczący Komisji był zobowiązany do niezwłocznego przekazania dokumentacji z konkursu Zarządowi Powiatu co zostało wykonane. W przedmiotowej sprawie została przygotowana uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora PCDNiPP-P zgodnie z wynikiem postępowania konkursowego.

Pan S. Bączewski przekazał również informacje z przebiegu postępowania konkursowego w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górze. Komisja Konkursowa wykonywała swoje obowiązki w pełnym składzie. W wyznaczonym terminie wpłynęły do konkursu 2 oferty. Pierwsza oferta, biorąc pod uwagę termin dostarczenia, została złożona przez Pana Karola Rutkowskiego a druga przez Panią Teresę Frączkiewicz. Obie oferty zostały złożone w wyznaczonym terminie.

Komisja dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów pierwszej oferty. Komisja stwierdziła iż kandydat nie złożył dwóch wymaganych dokumentów. W związku z powyższym Komisja podjęła uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. O powyższym fakcie został poinformowany Pan K. Rutkowski. Ponadto Przewodniczący Komisji poinformował o przysługującym prawie złożenia wniosku w terminie 3 dni o podanie przyczyny odmowy.

Komisja Konkursowa dokonała sprawdzenia kompletności dokumentów 2 oferty. W ofercie został złożony komplet dokumentów, tak więc kandydat Pani T. Frączkiewicz spełniła wymagania określone w konkursie. W celu dokonania oceny merytorycznej kandydata, Komisja przeprowadziła rozmowę z kandydatem. Kandydat otrzymał 20 min. na przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, którą przedstawił w formie prezentacji multimedialnej. W dalszej części postępowania konkursowego  członkowie Komisji zadawali pytania dla kandydata.

Pani T. Frączkiewicz udzieliła częściowych odpowiedzi na zadawane pytania. Następnie  przeprowadzono tajne głosowanie za pomocą indywidualnych kart do głosowania. Każdy z członków Komisji dysponował 1 głosem. W głosowaniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Pani T. Frączkiewicz otrzymała 4 głosy „za”, 3 głosy przeciwne oraz 2 głosy wstrzymujące się. Bezwzględna większość głosów obecnych członków Komisji wynosi 5, których Pani T. Frączkiewicz nie otrzymała. Komisja w drodze głosowania tajnego nie wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Górze. Nikt z członków Komisji nie wniósł żadnych zastrzeżeń do przeprowadzonego postępowania konkursowego.

Pan S. Bączewski poinformował iż jako Przewodniczący  Komisji był zobowiązany do niezwłocznego przekazania dokumentacji z konkursu Zarządowi Powiatu co zostało wykonane. W przedmiotowej sprawie została przygotowana uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora  Zespołu Szkół w Górze zgodnie z wynikiem postępowania konkursowego. Pan S. Bączewski opuścił posiedzenie Zarządu.”