czwartek, 9 sierpnia 2012

Ocena? - pała!


W „Panoramie Leszczyńskiej” z 2 sierpnia 2012 roku, na pierwszej stronie widnieje artykuł: „Miliony za kopanie?” Artykuł dotyczy nielegalnego wydobycia żwiru w Sicinach i astronomicznej kary za to rażące naruszenie ustawy Prawa górnicze.  W artykule możemy przeczytać takie oto bolesne dla wszystkich mieszkańców powiatu górowskiego zdanie, wypowiedziane przez właściciela kopalni w Sicinach, a dotyczące odwołania od decyzji starosty górowskiego – Piotra Wołowicza: „Zdaniem naszych prawników szanse na jej uchylenie są ogromne, bo ze strony powiatu doszło do wielu zaniedbań. Zresztą, to starostwo słynie z dziwnych decyzji, które z biegiem czasu przynoszą mu więcej szkód niż pożytku.”


W poniedziałek 6 sierpnia ostatecznie zakończyła swoje prace Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, która przeprowadziła kontrolę obejmującą udzielanie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego oraz wykonywanie nadzoru i kontroli przez starostwo nad przyznanymi koncesjami.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie: Zbigniew Józefiak oraz Marek Zagrobelny. Członkowie Komisji przeprowadzili rozmowy z pracownikami starostwa, którzy uczestniczą w procesie przyznawania koncesji i mają sprawować nad nią kontrolę. By zdobyć pełna wiedzę na ten temat Komisja Rewizyjna poprosiła o wyjaśnienia: naczelnika Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska – Pawła Niewrzała, geologa powiatowego – Roberta Gelmudę oraz naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – Piotra Jankowskiego.


Wyniki przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione zostały w protokole z kontroli z dnia 2 lipca 2012 r., którego starosta Piotr Wołowicz nie podpisał. Starosta na piśmie wniósł zastrzeżenia, które jednak nie mogły być uwzględnione. Powodem ich nieuwzględnienia przez Komisję rewizyjną było to, że nie dotyczyły one treści zadanych pytań oraz udzielonych na nie odpowiedzi. Były po prostu nie na temat. Starosta zarzucał protokołowi, że nie ma w nim oceny kontrolowanej sprawy oraz, iż nie wykazano w nim nieprawidłowości i niedociągnięć, które ujrzały światło dzienne w czasie kontroli.

Zastrzeżenia starosty Piotra Wołowicza nie miały jednak najmniejszego uzasadnienia, gdyż § 43 ust. 2 Statutu Powiatu Górowskiego stwierdza, że wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości określa wystąpienie pokontrolne, które Komisja Rewizyjna przekazuje staroście. A właśnie 6 sierpnia Komisja Rewizyjna przyjmowała wystąpienie pokontrolne.

W wystąpieniu pokontrolnym czytamy:

„Komisja Rewizyjna negatywnie ocenia sposób prowadzenia postępowań w sprawie udzielania, koncesji na wydobywanie kopalin naturalnych oraz wykonywanie nadzoru i kontroli przez organ administracji geologicznej, dotyczący koncesji wydanych przez Starostę Górowskiego.”

W obszernym wystąpieniu pokontrolnym możemy przeczytać m.in.:

„(…) wykonywanie nadzoru i kontroli należy do obowiązków organu wydającego koncesję. Zwyczajowo bieżąca kontrola eksploatowanych złóż na terenie powiatu przeprowadzana jest raz do roku. Dotychczas na przełomie lat 2011 i 2012 przeprowadzono 5 kontroli terenowych na 10 koncesjonowanych złóż kopalin i 3 w trakcie załatwiania. Brak na wyposażeniu geologa powiatowego urządzenia pomiarowego GPS oraz aparatu fotograficznego uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie terenowej kontroli eksploatowanych obszarów.”

„(…) wydanie koncesji na wydobywanie kopalin naturalnych poprzedza uzgodnienie m. in. z właściwym wójtem lub burmistrzem. Uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmodyfikowana treść przepisu w 2011 r. w sposób jednoznaczny określa, że wykonywanie działalności wydobywczej jest dozwolone wówczas, jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w przypadku jego braku nie naruszy ona sposobu wykorzystywania nieruchomości ustalonego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w odrębnych przepisach. Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że gminy nie przestrzegają tego prawnego wymogu, a Starostwo nie wykazuje należytej dbałości przy wykonywaniu zadań publicznych oraz o środki publiczne, co nakazuje Art. 24 ustawy o pracownikach samorządowych.”

„Zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach orzekających o udzieleniu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego, przedsiębiorcy mają obowiązek wystąpienia do Starosty Górowskiego z wnioskiem o ustalenie kierunków rekultywacji w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wydania koncesji. W trakcie kontroli stwierdzono, że przedsiębiorcy nie wywiązują się z tego obowiązku, a wnioski składane są po wyznaczonym terminie. W 4 przypadkach na 10 takie wnioski nie wpłynęły do Starostwa.  Starosta Górowski wydał dotychczas 5 decyzji w/s ustalenia kierunków rekultywacji.”

„Stwierdzono również, że brak jest systemowego uregulowania przepływu informacji pomiędzy geologiem powiatowym, a inspektorem d/s rekultywacji gruntów, czego następstwem jest bezczynność urzędu w przypadkach naruszania warunku koncesji dot. wystąpienia z wnioskiem do Starosty  oraz wyłączania gruntów z produkcji rolnej – w tym naliczania należnych opłat - regulowanych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadkach wydobycia kopalin z obszarów nie objętych koncesją.”

C.d.n.