piątek, 10 sierpnia 2012

Ocena? - pała! cz. II


„Na posiedzeniu Komisji Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 01.12.2011 r. poruszony został problem wydobywania kopalin na terenie powiatu górowskiego w następstwie skarg i petycji składanych od m-ca marca 2011 r. przez mieszkańców Sicin, Wronowa, Tarpna i Wioski w związku z eksploatacją złoża SICINY. W dniu 07.12.2011 r. geolog powiatowy przeprowadził wizję terenową na działce nr ew. 400/8 w miejscowości Siciny przed wydaniem koncesji na złoże SICINY 3, stwierdzając wydobycie piasku bez wymaganej prawem koncesji na obszarze objętym wnioskiem firmy Efekt Group Malepszy Sp. z o.o., który wpłynął do Starostwa w dniu 21.11.2011 r. Przeprowadzona wizja terenowa zakończona sporządzeniem zdjęć telefonem komórkowym, szkicu z lokalizacją wyrobiska powstałego bez wymaganej koncesji na działce nr ew. 400/8 oraz mało czytelną notatką służbową, nie objęła kontrolą eksploatowanych złóż SICINY i SICINY 2, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie na działce nr ew. 400/5.
Stwierdzenie wykonywania działalności wydobywczej bez wymaganej koncesji po przeprowadzonej wizji w dniu 7.12.2011 r., potwierdzonej stanem faktycznym ukształtowania terenu, zobrazowanego na wykonanych zdjęciach oraz na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych włączonych do zasobu geodezyjnego w dniu 5.12.2011 r. stanowiły wystarczającą podstawę do wszczęcia z urzędu przez Starostę Górowskiego postępowania w sprawie wstrzymania nielegalnej działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu zgodnie z Art. 104a ustawy Pgig z 1994 r. Prowadzenie działalności na działce nr 400/5 w miejscowości Siciny poza granicami obszaru górniczego przekraczającego dozwolony obszar wydobycia o 1,04 ha – 52%, jest rażącym naruszeniem warunków koncesji wydanej na złoże SICINY 2 o powierzchni 1,9980 ha.”

„Projekt koncesji na wydobycie kruszywa na działce nr ew. 400/8 w Sicinach sporządzony został przez Starostę Górowskiego przedwcześnie, dnia 29.11.2011 r., po złożeniu wniosku Efekt Group Malepszy Sp. z o.o ( data wpływu 21.11.2011 r,) gdyż nie zbadano jeszcze stanu faktycznego na działce, czyli jak się później okazało, nielegalnego wydobycia kruszywa.
Po powzięciu informacji o nieprawidłowościach przez Starostę w dniu 15.11.2011 r. podczas otwartego spotkania z mieszkańcami Sicin i okolic, należało niezwłocznie przeprowadzić wizję w terenie, a nie dopiero po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 1.12.2011 r.”

„W dniach 11-13.01.20012 r. pracownicy inspekcyjno-techniczni Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę doraźną w zakładach górniczych SICINY i SICINY 2 (…). Przeprowadzona kontrola potwierdziła wydobywanie kruszywa bez koncesji na działce nr 400/8 na obszarze ok. 4,1 ha, oraz wykazała szereg uchybień popełnionych przez przedsiębiorcę, w tym naruszenie istniejących obszarów górniczych  SICINY i SICINY 2 na obszarze ok. 1,05 ha, zlokalizowanych na działce nr 400/5 objętych koncesjami Starosty Górowskiego (…).
Decyzją (…) 09.02.20112 r. Starosta Górowski wstrzymał działalność Efekt Group Malepszy Sp. z o.o. na części działki nr 400/5 w obrębie Siciny, nakazując niezwłoczne zatrudnienie osób do kierowania i nadzoru ruchu zakładu górniczego posiadających odpowiednie do tego kwalifikacje. Decyzja została wydana z pominięciem wykazanego w protokole OUG we Wrocławiu faktu naruszenia granic istniejącego obszaru górniczego złoża SICINY2 oznaczonego na powierzchni 1,9980 ha i poszerzenie obszaru wydobycia o 1,04 ha, co stanowi naruszenie warunków koncesji.”

„Decyzją WRO/0231/3/2012/DP z dnia 22.02.2012 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał działalność polegającą na wydobywaniu kopaliny bez wymaganej koncesji na działce nr 400/8 w obrębie Siciny na obszarze 4,1 ha. Decyzją BD.652.61.2012 z dnia 14.03.20012 r. Starosta Górowski stwierdził wygaśnięcie decyzji z dnia 09.02.2012 r. Starosty Górowskiego wstrzymującej działalność Efekt Group Malepszy Sp. z o.o. na części działki nr 400/5 w obrębie Siciny.
W myśl Art. 22. ustawy Prawo górnicze i geologiczne przedsiębiorca, który otrzymał od starosty koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża przylegającego do złoża już objętego koncesją udzieloną temu samemu przedsiębiorcy na ten sam rodzaj działalności, może rozpocząć wydobywanie kopaliny nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja stwierdzająca wygaśnięcie koncesji wcześniejszej stanie się ostateczna, w związku z czym brak decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na złożu SICINY, nie zezwala na eksploatację złoża SICINY 2. Brak odniesienia do nieuprawnionej eksploatacji kruszywa na pow. 1,01 ha (wg stanu na dzień 11.13.01.2012 r.), w dotychczas wydanych decyzjach umożliwia dalszą eksploatację kruszywa na złożach SICINY i SICINY2 bez sankcji wobec przedsiębiorcy rażąco naruszającego przepisy ustawy Prawo górnicze i geologiczne, a w szczególności Art. 159.”

Postanowieniem (…)z dnia 09.02.2012 r. Starosta Górowski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o wstrzymaniu działalności Efekt Group Malepszy Sp. z o.o., polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego objętego koncesja z dnia 10.03.2008 r. nr BO-Oś-VIII-751/15/08/KF na części działki nr ewid. 400/5 obręb Siciny, o powierzchni 1,9576 ha, w związku z rażącym naruszeniem pkt 7 i 16 warunków koncesji. Do dnia zakończenia kontroli przeprowadzanej przez Zespół Kontrolny postępowanie nie zostało zakończone, co może stanowić naruszenie Art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z Art. 32 i 33 ustawy o samorządzie powiatowym, organem wykonującym zadania powiatu jest zarząd powiatu, w związku z czym zadaniem Zarządu Powiatu Górowskiego powinno być rozpoznanie ujawnionej sprawy i zobligowanie Starosty do podjęcia działań, zmierzających do zajęcia sprzętu – maszyn i urządzeń - na poczet kar i naprawienia szkód, wstępnie oszacowanych na kwotę ok. 15.000.000 zł., jako opłaty podwyższonej, dotyczących firmy Efekt Group Malepszy Sp. z o.o. wydobywającej kruszywa z naruszeniem warunków koncesji i bez koncesji na obszarze 6,14 ha. W ramach przeprowadzonej kontroli oraz w związku z brakiem oczekiwanej w tym zakresie informacji od Starosty ustalono na podstawie protokołów, że Zarząd Powiatu Górowskiego na żadnym z posiedzeń, do dnia zakończenia kontroli, nie zajmował się sprawą bezprawnego procederu, którego nadzór i kontrola znajdowała się i znajduje w zakresie obowiązku organu wydającego koncesję na podstawie ustawy Prawo górnicze i geologiczne - Art. 104a ustawy z 1994 r. oraz Art. 156 i 159 ustawy z 2011 r."

Jak Państwo się zorientowali wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej jest miażdżące dla starosty i kierowanego przez niego urzędu. Racje maja więc prawnicy właściciela firmy zarzucając naszemu starostwu zaniedbania. I nie ma się czemu dziwić, gdyż to może okazać się bardzo skuteczna linia obrony. Widać bowiem wyraźnie, iż koncesje przyznawano, ale sposobu ich realizacji absolutnie nie kontrolowano.

Burdel w tych sprawach trwa zresztą nie tylko u nas. Wiosną wicemarszałek województwa wydał koncesję na wydobycie żwiru dla …Malepszy Efekt Group! Wicemarszałek wydał zgodę przedsiębiorcy, który wisi Skarbowi Państwa ponad 15 mln. To nie są jaja! To jest rzeczywistość! Dla porządku jednak muszę przypomnieć, że w Urzędzie Marszałkowskim rządzi PO. A to wiele wyjaśnia. Właściwie wyjaśnia to wszystko.

Skuteczność kontroli jest efektem zaangażowania radnego Zbigniewa Józefiaka w tę sprawę. Opisywałem Państwu mało chwalebną działalność Komisji Rewizyjnej – „Komisja Nierewizyjna” – przez półtora roku. Nie działo się nic. Kpiną w żywe oczy ze strony kolacji było oddanie tego ważnego ciała w ręce członka koalicji. To durne posunięcie, które nie powinno mieć miejsca spowodowało, że płaciliście Państwo za nic. Członkowie komisji Rewizyjnej bez wstydu i zażenowania brali kasę nic z siebie w zamian nie dając. Wina leży tu po stronie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Piotra Iskry, który nie miał pojęcia – i nie ma nadal – czemu służy to gremium. A wiem o czym mówię, bo uczestniczyłem w pracach Komisji Rewizyjnej dotyczących żwirowiska w Sicinach.

By oddać hołd prawdzie, trzeba przy tej okazji powiedzieć szczerze, że poza radnym Zbigniewem Józefiakiem, w pracę nad tematem żwirowiska zaangażował się członek Komisji Rewizyjnej – Marek Zagrobelny, który „łapał” o co w tym wszystkim chodzi. Główny jednak trud kontroli, ogarnięcia morza przepisów i decyzji, spoczywał na barkach radnego Zbigniewa Józefiaka. Nie skłamię jeżeli stwierdzę, że za brak pokory i niepodawanie się „baraniemu pędowi i popędowi” koalicji został radny Zbigniew Józefiak odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu. A przecież mógł „dąć w ten sam róg” i udawać, że koalicyjne bąki są perfumami firmy Chanel nr 5, tylko przejściowo zalatujące szambem. Radny Zbigniew Józefiak ma jednak to do siebie, że jak widzi g…, to mówi, że widzi g… . A na przykład taki wicestarosta Paweł Niedźwiedź widzi g…, a twierdzi, że to kwiat lotosu. Biedaczek ma zamiar za 2 lata śmiertelnie – wyborczo – ukąsić burmistrza Wąsosza. Niestety, nie zauważył, że z dnia na dzień przepoczwarza się z boa dusiciela na kieszonkowego zaskrońca. Fakt, że ten gatunek jest pod ochroną, ale nie u mnie (a u burmistrza Wąsosza?), bom ja kłusownik ze specjalizacją: nieudacznika dobij! W przypadku wielce czcigodnego pana wicestarosty o nieudacznictwie raczej trudno mówić. Bliższe prawdy będzie stwierdzenie: „Moja chata z kraja”. A pensja leci! Powiat w otchłań też!

Wracając do Komisji Rewizyjnej. Wg moich obliczeń obrady tego gremium trwały ok. 20 godzin. Mowa o żwirowisku. Zbigniew Józefiak wprowadzał radnych w tajniki zagadnienia, chociaż nie zawsze, to co mówił było zrozumiałe dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej. Głosu nigdy nie zabrała radna Danuta Rzepiela (z listy burmistrza Stuczyka i wicestarosty Pawła Niedżwiedzia), która jako radna jest najbardziej oczywistym nieporozumieniem, a jako członkini Komisji Rewizyjnej jest czystym śmiechem. Jej jedyna ambicją jest wykurzenie mnie z posiedzeń tego gremium. Tyle, że jej starania o kant dupy może sobie kobiecina rozbić, bo ja mam na swoim koncie zatopione masowce a nie spróchniałe łajby z napisem „Forum 2010 Wąsosz”. Białoruś i jej modyfikacje mnie nie rajcują.

Wystąpienie pokontrolne, które Państwu przedstawiłem, zawdzięczamy radnemu Zbigniewowi Józefiakowi. To on je opracował, spisał i przedstawił Komisji. Komisja przyjęła je jednogłośnie.
Powód jednomyślności? Wystąpienie pokontrolne jest prawdziwe w każdym zdaniu.

Z bólem stwierdzam, że starosta Piotr Wołowicz dał przysłowiowej „dupy”. A jednocześnie uspokajam Państwa: nikt z winnych nie poniósł konsekwencji. W końcu rządzi PO, a tam nie rozliczają, bo to - w mojej ocenie - partia nierobów, leserów i niedołęgów. To bliźniacy PSL, ale z dwiema lewymi rączętami.