poniedziałek, 6 lutego 2012

Wciąż rośnie

Pierwszy miesiąc 2012 roku przy niósł gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych na terenie naszego powiatu. W rejestrach PUP znalazło się 216 osób, których brak pracy zmusił do odwiedzenia tej instytucji.

Na ogólną liczbę 3411 bezrobotnych w powiecie 1866 (72%) stanowią kobiety. Tylko 17,26% zarejestrowanych bezrobotnych ma prawo do zasiłku.
W miejscowościach wiejskich mieszka 2081 bezrobotnych (61%). Bezrobotne kobiety stanowią wśród nich większość – 1166 (56%). Tylko 341 bezrobotnym zamieszkałym w miejscowościach wiejskich przysługuje prawo do zasiłku. (16,3%).

W styczniu wyłączono z ewidencji PUP 150 bezrobotnych. W tym samym czasie zarejestrowano 308 bezrobotnych. Spośród 150 osób, które skreślone zostały z ewidencji PUP, 87 podjęło pracę (w tym 39 sezonową). Tylko 2 osoby odmówiły bez uzasadnienia podjęcia oferowanej im przez PUP pracy, 14 bezrobotnych dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego a 37 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, czyli nie stawiło się w określonym dniu do siedziby PUP.


W skali powiatu gmina Góra ma największe bezrobocie . To na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest aż 57,3% bezrobotnych. W styczniu na 216 nowo zarejestrowanych bezrobotnych aż 116 (53,7%) mieszkało na terenie gminy Góra.
Na 1955 bezrobotnych z terenu gminy Góra 1035 stanowią kobiety (52,9%). Z prawa do zasiłku korzysta 333 bezrobotnych (17%).
W styczniu z terenu gminy Góra zarejestrowano 205 bezrobotnych, z których 183 po raz kolejny utraciły pracę a 22 osoby stały się bezrobotne po raz pierwszy. W tej liczbie znajduje się 109 osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły szkołę, ale nie udało im się znaleźć pracy. Warto dodać, iż 54 osoby zarejestrowane z terenu gminy Góra w miesiącu styczniu nie ukończyły 25 roku życia.

W tym samym okresie 89 osób z terenu naszej gminy wyłączono z ewidencji PUP. Przyczyną wyłączenia było w przypadku 55 osób podjęcie pracy, w tym w przypadku 24 osób była to praca sezonowa. Inne przyczyny skreślenia z rejestrów PUP to: 1 odmowa podjęcia pracy oferowanej przez PUP, 19 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, 9 osób dobrowolnie zrezygnowała ze statusu osoby bezrobotnej.

Bezrobocie w gminie Góra jest w styczniu 2012 roku wyższe niż w tym samym miesiącu roku 2011 – 1881 bezrobotnych. I to pomimo istnienia tak wychwalanej medialnie specjalnej strefy ekonomicznej oraz licznych zapowiedzi burmistrz Ireny Krzyszkiewicz, iż inwestorzy są zainteresowani. Na razie życie pokazuje, że medialna hucpa i wypuszczanie pozornie barwnych baloników zawierających puste obietnice nie współgra z czynami. Gmina Góra bezrobociem stoi. To fakt niepodważalny.

W gminie Wąsosz bezrobocie również wzrosło. Na 595 bezrobotnych 340 (57%) stanowią kobiety. Tylko 116 bezrobotnym (19,4%) przysługuje prawo do zasiłku, ale jest to współczynnik wyższy od górowskiego (17%).

Spośród 595 bezrobotnych 364 zamieszkuje na wsi (61%). W tej liczbie bezrobotnych z miejscowości wiejskich 57% stanowią kobiety (210). 57 bezrobotnym zamieszkującym miejscowości wiejskie przysługuje zasiłek (15,6%).

W styczniu w PUP zarejestrowało się 66 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz. Pierwszy raz – 9 bezrobotnych a po raz kolejny 57 osób, 1 osoba zakończyła roboty publiczne. Spośród 66 nowo zarejestrowanych osób aż 25 nie ukończyło 25, roku życia.

Również w styczniu 37 osób z terenu gminy Wąsosz wyłączono z rejestrów PUP. W 21 przypadkach powodem było uzyskanie pracy (w tym 10 osób zatrudniono sezonowo), 9 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy a 4 dobrowolnie zrezygnowały ze statusu bezrobotnego.

W gminie Jemielno również odnotowano wzrost bezrobocia. Na 338 bezrobotnych 185 stanowią kobiety (54%). Tylko 16,5% bezrobotnych ma prawo do zasiłku. W styczniu z terenu tej gminy zarejestrowano w PUP 32 bezrobotnych. Po raz pierwszy status osoby bezrobotnej uzyskało 5 osób a po raz kolejny 27. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji bezrobotnych 13 osób. 7 osób podjęło pracę, w tym 4 sezonową. 5 bezrobotnych nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy. Żaden bezrobotny z terenu gminy Jemielno nie zrezygnował dobrowolnie ze statusu osoby bezrobotnej.

W gminie Niechlów na 523 bezrobotnych 306 stanowią kobiety (58,5%). 84 bezrobotnym przysługuje zasiłek (16%). Z terenu gminy Niechlów zarejestrowano w styczniu w górowskim PUP 63 bezrobotnych, których 52 poprzednio pracowało a 11 zarejestrowało się po raz pierwszy.
W styczniu z ewidencji PUP skreślono 11 bezrobotnych. 4 bezrobotnych podjęło pracę (w tym 1 osoba uzyskała zatrudnienie sezonowe), 1 osoba odmówiła podjęcia oferowanej jej przez PUP pracy, 4 nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy a 1 bezrobotny dobrowolnie zrezygnował ze swojego statusu.

Na 1097 bezrobotnych w mieście Góra tylko 17,1% ma prawo do zasiłku (188 osób). W mieście Wąsosz na 233 bezrobotnych takie uprawnienie przysługuje 25,7% bezrobotnych (60 osób).