środa, 27 czerwca 2012

Znój obrad

Dzisiaj o godz. 8,00 rozpoczęła się sesja Rady Powiatu w Górze. Program sesji do rewelacyjnych nie należał, bo zdominowany był przez informacje o realizacji przeróżnych programów i zadań leżących w kompetencjach jednostek powiatowych.
Na sali obrad pojawił się komplet radnych – 15. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu złożył starosta Piotr Wołowicz. Poinformował on radnych o toczących się postępowaniach sądowych, w których powiat jest stroną, najczęściej pozwaną.

I tak, sąd I instancji w Głogowie rozpatrzył na nasza niekorzyść, pozew złożony przez firmę „Dudkowiak” z Leszna. Przypominam, że firma ta wystawiła fakturę, której starostwo nie zapłaciło kwestionując jej zasadność (budowa nowej Straży Pożarnej). Sąd I instancji nakazał starostwu zapłacić kwotę ok. 1,3 mln zł firmie. Starosta poinformował, iż złożyliśmy apelację od tego wyroku.

Na pocieszenie starosta ogłosił, że Sąd Rejonowy w Głogowie podzielił nasze zastrzeżenia dotyczące kosztów, jakie naliczył sobie komornik w związku zajęciami na rzecz ZUS w Legnicy. Zobowiązania te, ciągnące się jeszcze po zlikwidowanym SP ZOZ wynoszą ok. 3 mln zł. Sąd zmniejszył wysokość marży komorniczej do minimum i będziemy musieli zapłacić komornikowi nie zadane przez niego ok. 3 mln zł, ale 400 tysięcy.

Zobowiązania wobec ZUS (wciąż ogon z czasów funkcjonowania SP ZOZ) prawdopodobnie rozłożone zostaną starostwu na raty. Jest tego coś ok. 3 mln. Prawdopodobnie prezes ZUS wyrazi zgodę na spłaty należności w kwocie 10.000 zł miesięcznie. W ten sposób należność tę będziemy spłacali przez jakieś 25 lat.

Po opowieściach starosty głos zabrał radny Władysław Stanisławski, który zadał pytanie: „Czy apelacja w sprawie z panem Dudkowiakiem została dokładnie przemyślana?” Wyjaśnił radnym, że firma Dudkowiak wystawiła niezapłaconą fakturę za prace objęte umową. Wykorzystany został fakt, że wcześniejsze faktury za roboty wystawiane były za prace dodatkowe i konieczne. Ceny widniejące na tych fakturach były wyższe od umówionych a my te faktury zapłaciliśmy. Było niewłaściwe fakturowania robót a ponadto roboty dodatkowe zlecane były z ominięciem Ustawy Zamówienie Publiczne. Radny stwierdził, że: „Apelcaj nam nie pomoże.” Z tak ujętym stanowiskiem radnego Władysława Stanisławskiego nikt z członków Zarządu polemiki nie podjął.

Radny Marek Zagrobelny zapytał Zarząd o rozpisane konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych podległych powiatowi. Radnemu Zagrobelnemu nie spodobał się fakt, że dotychczasowy dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego nie miał okazji wstąpić w konkursowe szranki, gdyż Zarząd Powiatu powierzył mu stanowisko na kolejnych 5 lat. Podobny mechanizm zadziałał w przypadku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wąsoszu. W przypadku Zespołu Szkół w Górze oraz Powiatowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli uruchomiony został mechanizm konkursowy. Radny Marek Zagrobelny poprosił o wyjaśnienie mu motywów tak różnego traktowania dyrektorów szkół.

Starosta wyjaśnił, iż w przypadku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego zdecydowano się przedłużyć funkcjonowanie dyrektora na kolejne 5 lat z powodu jego zasług w zdobywaniu funduszy unijnych. Jednocześnie szło o to, by placówka mogła bez przeszkód realizować programy, na które zdobyła środki unijne. W przypadku szkoły w Wąsoszu przedłużono pełnienie funkcji dotychczasowej dyrektorce, gdyż w przyszłym roku szkoła ta będzie przekształcana a zakres jej działania poszerzony. Wówczas będzie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora w przekształconej placówce, co jest wymagane prawem.

W punkcie „interpelacje i zapytania” głos zabrał radny Władysław Stanisławski. W imieniu mieszkańców Kajęcina podziękował obecnej podczas sesji burmistrz Irenie Krzyszkiewicz za zrobienie drogi na ulicy Sosnowej. Zakwestionował równocześnie sposób oznakowania ruchu na tej ulicy oraz postulował, by na ulicy Sosnowej i Łąkowej wprowadzić znak ograniczający prędkość jazdy samochodami do 20 km/h, gdyż często zdarza się tam, iż samochody jadą z prędkością 100 km/h. Radny argumentował, że zdarzył się już tam wypadek z udziałem dziecka i należy pomyśleć nad bezpieczeństwem dzieci i dorosłych. Sugerował zainstalowanie progów zwalniających.

Obecna na sali burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała, że zlecono zmianę organizacji ruchu na ulicy sosnowej, wykonano dokumentację techniczną a mieszkańcy wskażą miejsca. Gdzie wg nich progi zwalniające mają zostać zainstalowane. Równocześnie zapowiedziała, że w przyszłości myśli się o wybudowaniu jednostronnego chodnika.

Przystąpiono do obrad nad punktem dotyczącym udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2011.

C.d.n.