piątek, 23 marca 2012

Wina bez kary?


Do projektu uchwały w sprawie zwrócenia się z roszczeniem regresowym wobec gminy Wąsosz dołączono uzasadnienie, które Państwu przytaczam w całości.

"Na spotkaniu Starosty z radnymi Powiatu Górowskiego w dniu 19 marca 2012 r. w trakcie dyskusji wyłoniła się pilna potrzeba podjęcia działań zmierzających do ratowania budżetu na skutek prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 6.03.2012, sygn. Akt I ACa138/10 orzekającego w sprawie zapłaty przez Powiat Górowski na rzecz „Chemeko – System” we Wrocławiu.

W związku z tym, że Kancelaria prawna działająca w imieniu „Chemeko – System” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wezwała Starostę Powiatu Górowskiego do zapłaty całości zasądzonej należności, a Zarząd Powiatu Górowskiego nie przedstawił możliwości pełnego zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie powstałego zobowiązania w budżecie na rok 2012 oraz Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 -2038, podjęcie niniejszej uchwały stało się konieczne.”

W opublikowanym wczoraj „Stanowisku” mogli Państwo przeczytać fragment z opinii prawnej, którą 14 maja 2009 roku została sporządzona na zlecenie starostwa. Dotyczy ona budowy wysypiska przez „Chemeko – System”. Trwał wówczas proces i ówczesny Zarząd zwrócił się do prawników o wydanie opinii, by przedstawić ją przed obliczem Temidy. Zwrócono się do kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka z Warszawy. W efekcie kancelaria przygotowała opinię, która podpisał m.in. profesor Michał Kulesza, który znany jest jako współtwórca reformy administracyjnej w Polsce.

Zleceniodawca czyli powiat sformułował dla kancelarii PZD szereg pytań, na które ta udzieliła odpowiedzi. W świetle postępowania regresowego, którą grupa radnych pragnie wszcząć wobec gminy Wąsosz zamieszczam poniżej fragmenty opinii, które legły u podstaw podjęcia takiej inicjatywy.

Główną (podstawową) przyczyną wadliwości wydanego przez Starostę Górowskiego Pozwolenia na budowę z 2000 r., a konsekwencji – także ewentualnych szkód poniesionych przez Chemeko – System w związku z czasowym wstrzymaniem budowy składowiska odpadów na terenie nieruchomości stanowiącym grunty rolne, jest wydanie przez Burmistrza Wąsosza niezgodnej z prawem Decyzji WZ (warunki zabudowy), która określała przeznaczenie gruntów Nieruchomości niezgodnie z obowiązującym wówczas planem miejscowym i nie wskazywała konieczności uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji.

Powiat Górowski nie powinien odpowiedzialności za szkody wyrządzone inwestorowi na skutek wydania przez Burmistrza Miasta i Gminy Wąsosz Decyzji WZ niezgodnie z ustaleniami planu miejscowego i rażącym, naruszeniem prawa polegającym na braku określenia w decyzji warunku zabudowy Nieruchomości wynikającego z przepisu szczegółowego jakim jest art. 11 ust. 1u.o.g.r.l. (ustawa o ochronie gruntów rolnych), a polegającego na konieczności uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych przeznaczonych w planie miejscowym na cele nierolnicze z produkcji. Chemeko – System powinna dochodzić w tym zakresie odszkodowania od gminy Wąsosz.”

Brak jest normalnego związku przyczynowego pomiędzy stwierdzeniem nieważności Pozwolenia na budowę z 2000 r., a niemożnością kontynuowania budowy składowiska odpadów na tej części Nieruchomości, która wg planu miejscowego z 1994 r., była przeznaczona pod teren upraw polowych, skoro dla realizacji budowy składowiska odpadów na tym terenie konieczne było dokonanie wcześniej zmiany przeznaczenia tych gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z rolnych na nierolnicze, tj. na grunty przeznaczone pod składowisko odpadów”.

Odpowiedzialność odszkodowawcza Powiatu Górowskiego powinna się ograniczać do szkód związanych z niemożnością realizacji inwestycji na obszarze 1,8 ha Nieruchomości, na który według planu miejscowego z 1994 r. można było zrealizować składowisko odpadów (…)."

W żadnym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Powiatu Górowskiego nie powinna obejmować okresu, w którym w związku z uchwaleniem planu miejscowego w 2005 r. ustąpiły przeszkody prawne dla możliwości ubiegania się o pozwolenie na budowę dla całego obszaru Nieruchomości, a pomimo tego Inwestor (Chemeko – system) nie podjął działań w celu zrealizowania inwestycji z przyczyn leżących po jego stronie”.

Na podstawie przedstawionych materiałów trudno jednoznacznie stwierdzić, iż zachodzi tutaj próba wyłudzenia przez Inwestora pieniędzy sektora publicznego, aczkolwiek pewne okoliczności, takie jak np. znaczne zawyżenie wysokości żądanego odszkodowania (pierwotnie 53 mln zł), czy brak dokumentów potwierdzający rozbiórkę starych wałów i budowę nowych przy realizacji kwatery nr II, mogą sugerować taki wniosek.

Gdyby Sąd miał zasądzić na rzecz Chemeko – System odszkodowanie od Powiatu Górowskiego, to Powiatowi Górowskiemu powinno przysługiwać roszczenie regresowe w stosunku do gminy Wąsosz, jako współodpowiedzialnej za ewentualne szkody poniesione przez Chemeko – System w związku z rozpoczęciem i wstrzymaniem w 2001 r. realizacji inwestycji na obszarze 10,32 ha. Także sama Spółka mogłaby dochodzić odszkodowania za ww. szkody od gminy Wąsosz.”

Burmistrz Wąsosza wydał Decyzję WZ nie tylko niezgodnie z miejscowym planem z 1994 r., ale także nie wskazał w jej treści żadnych warunków zabudowy wynikających z tego planu oraz rażąco naruszył obowiązek wskazania ograniczeń inwestowania takich, jak konieczność uzyskania przez Inwestora (Chemeko – System) decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji przed otrzymaniem pozwolenia na budowę.”

To najważniejsze w tej sytuacji fragmenty „Opinii”, które dotyczą błędów popełnionych przez gminę Wąsosz.

Podczas nieformalnego spotkania radnych Zarząd Powiatu nie zająknął się na temat tej możliwości, co bardzo dziwi. Dobrze się stało, że inicjatywę w tym zakresie wykazał radny Zbigniew Józefiak, autor projektu uchwały, uzasadnienia i znanego już Państwu „Stanowiska”. Bardzo dobrze, że wsparło radnego Zbigniewa Józefiak pięciu radnych, którzy uważają, że należy wykorzystać wszelkie możliwości w tym bardzo trudnym dla powiatu okresie. Coś jednak jest nie tak z naszym powiatowym samorządem jeżeli radny musi wyręczać Zarząd Powiatu, który winien dbać o nasz wspólny interes.