poniedziałek, 19 marca 2012

Dwie racje


Sesja Rady Gminy Niechlów 15 marca miała jeszcze jeden ciekawy punkt, który przyciągnął uwagę radnych i zaproszonych gości. Związany on był z wystąpieniem pracownika Urzędu Gminy – Jana Sowy.

13 marca wójt gminy Niechlów wręczył Janowi Sowie trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy. Jan Sowa pracuje w Urzędzie Gminy do 30 kwietnia 1973 roku. W roku 2010 był kontrkandydatem wójta Jana Głuszki na wójta, ale w wyborczym wyścigu zajął trzecie miejsce.

Podczas sesji, w punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrał Jan Sowa, który przedstawił radnym i zaproszonym gościom swoją wersję wydarzeń.

Według Jana Sowy wójt 13 marca poprosił go do swojego gabinetu i wręczając mu wypowiedzenie z pracy umotywował je dwoma powodami. Pierwszy, to fakt kandydowania na wójta w 2010 roku a drugi, to doniesienie do prokuratury na wójta w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach urzędowych.
Jan Sowa poinformował radnych, iż 16 listopada 2011 r., zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienie przestępstwa przez wójta gminy polegającego na poświadczeniu nieprawdy w dokumentach urzędowych. 

Chodzi tu o dwie delegacje, które wg Jana Sowy wójt podpisał 1 grudnia 2010 roku dla niego i jednego z pracowników Urzędu Gminy. W delegacji dla Jana Sowy wpisano jako cel podróży szkolenie w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska – oddział w Legnicy. W przypadku drugiego pracownika gminy celem wyjazdu służbowego był wyjazd do okręgowej komisji wyborczej w Legnicy. 

Tymczasem – wg słów Jana Sowy – wójt wydał jemu i drugiemu pracownikowi urzędu polecenie udania się na teren gminy Niechlów celem nakłaniania mieszkańców gminy do głosowania na wójta w II turze wyborów. Obaj pracownicy Urzędu Gminy otrzymali te polecenia 1 grudnia około godz. 11. Według oświadczenia Jana Sowy ani on, ani też drugi z pracowników do Legnicy nie pojechali. Wójt tymczasem – wg Jana Sowy – podpisał delegacje i obaj panowie otrzymali za nie pieniądze.

Tu trzeba przypomnieć, że kontrkandydatem wójta Jana Głuszki Był w drugiej turze wyborów Marek Zagrobelny, obecnie radny powiatowy.

Jan Sowa oznajmił, że: „To był główny powód mojego zwolnienie” odnosząc się do faktu kandydowania przez niego na stanowisko wójta gminy Niechlów.

Głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Gminy – Wiesław Świerszcz, który stwierdził, że jeżeli się pod kimś pracuje i kopie pod nim dołki, to źle świadczy o takim pracowniku. „Nie rozumiem czegoś takiego” – stwierdził wiceprzewodniczący Rady. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, iż ze strony Jan Sowy był to zwykły „donos” na przełożonego i on również nie chciałby mieć nielojalnego pracownika.

Odnosząc się do wypowiedzi wiceprzewodniczącego Wiesława Świerszcza Jan Sowa stwierdził, że: „Byłem wczoraj u wójta i on powiedział do mnie, żebym nie robił głupstw, bo twoja żona pracuje w gminie”.

Wójt Jan Głuszko w swoim wystąpieniu nie odniósł się do zarzutów przedstawionych przez Jana Sowę. „Nie będę komentował wypowiedzi pana Sowy. Jeżeli doniósł pan do prokuratury, to jest to pana sprawa. Niech rozstrzygnie sprawę sąd. Ostatnie sesje, które musieliśmy zwoływać były z pana powodu, bo rozpatrywaliśmy skargi, które pan sprowokował. Podstawą współpracy jest wzajemne zaufanie. Jak ja się dowiaduję w styczniu, że doniósł pan do prokuratury, to co mi pozostaje? Ja muszę mieć pełne zaufanie do swoich współpracowników. Prosiłem pana o zachowanie się z honorem. Mówiłem, że możesz potrzebować pomocy, masz żonę, córkę, syna. Mówiłem to w tym kontekście, że każdemu pomogę. Sprawę rozstrzygną organy. Wystarczy brudu, zajmijmy się pracą”.

W wypowiedzeniu wręczonym Janowi Sowie czytamy, iż powodami, na podstawi których wójt podjął decyzję o zwolnieniu Jana Sowy są: „utrata zaufania do pana wiedzy, umiejętności, rzetelności, znajomości przepisów prawa, terminowości, możliwości prawidłowego wykonywania zadań pracownika samorządowego”.

W dalszej części wypowiedzenia można przeczytać, że przyczyny takiego stanu rzeczy mają źródło w: „wydaniu dokumentów urzędowych osobie nie będącej stroną w sprawie i nie dysponującej pełnomocnictwami do reprezentowania strony”, „przygotowanie projektu pozytywnie opiniującego wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie kopalin bez sprawdzenia zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wbrew tym zapisom”, „przygotowanie projektu informacji o uzyskanych efektach wykorzystania środków z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które wystąpiły w 2010 roku, z którego wynikało, że nie uzyskano żadnych środków mimo, że dotacja celowa na te cele wyniosła 429.000 zł i została w całości wykorzystana, „nie podjęcie w terminie działań mających na celu powołanie komisji, której zadaniem miało być ustalenie faktu wystąpienie suszy w 2011 roku i jej skutków w uprawach polowych mimo wniosków rolników o powołanie takiej komisji”, załatwianie niektórych spraw odręcznie mimo wymogu wydania w nich decyzji administracyjnych”.

Jan Sowa zapowiedział, że od decyzji o zwolnieniu go z pracy odwoła się do Sądy Pracy.