piątek, 9 marca 2012

Korzenie zła II

6 lipca spółka „Chemeko – System” zakupiła od gminy Wąsosz nieruchomość, w skład której wchodziły działki o numerach: 134/1, 132/1, 134/2, 133, 133/1, 228/2, które położone są w Rudnej Wielkiej. Łączna powierzchnia tych działek wynosiła 10,32 ha. Gmina otrzymała za te działki 42.500 zł.

Do umowy sprzedaży dołączono wypis z Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wąsosz , z którego wynikało, iż zakupione przez „Chemeko – System” działki o numerach: 134/1, 132/1, 134/2, 133, 133/1, 228/2 są przeznaczone pod budowę wysypiska śmieci.

W § 6 aktu notarialnego „Chemeko – System” zobowiązało się do rozpoczęcia budowy wysypiska od 1 października 2000 roku a zakończyć inwestycję do 1 października 2003 roku. Również „Chemeko – System” zobowiązało się, iż przy budowie składowiska zatrudni 20 do 30 bezrobotnych. A po rozpoczęciu jego działalności 10 osób na stałe do obsługi.

Kolejne miesiące spółka kompletuje niezbędne dokumenty, by rozpocząć budowę. UMiG w Wąsoszu otrzymuje komplet wymaganej dokumentacji i referat budownictwa w UMiG Wąsosz wydaje burmistrzowi Zbigniewowi Stuczykowi opinię, iż przedłożone dokumenty spełniają wymagania formalne. Burmistrz wydaje decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na powierzchni 10,32 ha a w decyzji wymienione są numery działek: 134/1, 132/1, 134/2, 133, 133/1, 228/2.

Po otrzymaniu decyzji UMiG „Chemeko – System” składa do starosty górowskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych w Rudnej Wielkiej. Wniosek ten skierowany został do Wydziału Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego.

Na podstawie dokumentu wystawionego przez UMiG w Wąsoszu, którego treść przybliżyłem Państwu w poprzednim poście, ówczesny starosta górowski – Jerzy Maćkowski wydaje decyzję, która zatwierdza projekt budowlany i udzielający firmie „Chemeko – System” pozwolenia na budowę składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych. Decyzja starosty wydana została 7 listopada 2000 roku. W niej zapisane zostały następujące numery działek, na których ma znajdować się wysypisko: 134/1, 132/1, 134/2, 133, 133/1, 228/2, 228/1, 229. Zaznaczono przy tym, że inwestycja może być realizowana tylko na obszarze 10,32 ha.

Wokół koncepcji zlokalizowania wysypiska śmieci w Rudnej Wielkiej trwały tymczasem ogromne spory, które rozpoczęły się na przełomie stycznia i lutego 2001 roku. Licznie zjeżdżały do Rudnej Wielkiej prasa i telewizja. Program o proteście mieszkańców tej miejscowości zrealizowała również Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera”. Powiat górowski stawał się coraz bardziej sławny, ale była to raczej sława mało budująca.

10 kwietnia wojewoda dolnośląski nieoczekiwanie dla wszystkich stwierdził nieważność decyzji starosty górowskiego. Stało się tak na skutek protestów mieszkańców sołectwa Wiewierz i innych osób. W decyzji wojewody o uchyleniu decyzji starosty wykazano, iż brak jest decyzji o wyłączeniu z użytkowania rolniczego części gruntów przeznaczonych w projekcie pod budowę wysypiska. Wojewoda wykazał też inne uchybienia, jak brak decyzji o pozwoleniu na budowę, określenia terminu rekultywacji terenu. Ponadto wojewoda uznał, że decyzja o pozwoleniu na budowę wydana została z naruszeniem przepisów prawa budowlanego i użył sformułowania: „z rażącym naruszeniem prawa”.
C.d.n.