środa, 18 lipca 2012

Stabilnie i przewidywalnie


Z całego kraju docierają informacje o fatalnej kondycji finansowej wielu samorządów. Z danych przedstawianych radnym miejskim gminy Góra wynika niezbicie, że stan finansów naszej gminy jest na szczęście stabilny. I chyba między bajki należy włożyć opowieści na temat wprowadzenia nowych podatków, by zasilić kasę miejską.

Podczas ostanie sesji Rady Miejskiej (3 lipca) podjęto uchwałę dotyczącą zaciągnięcia nowego kredytu długoterminowego w wysokości 6,5 mln zł. Kredyt spłacony zostanie przez gminę z dochodów własnych uzyskanych w latach 2013 – 2020. Spłata kredytu nastąpi w roku 2013 – 300.000 zł, okres 2014 do 2015 nie będzie obciążał budżetu gminy spłatami tego kredytu. W roku 2016 gmina spłaci 1.000.000 zł, w latach 2017 -2018, co roku, po 1.5.00.000 mln zł, by w roku 2019 spłacić 1.000.000 zł., a spłatę zakończyć w roku 2020 kwotą 1.200.000 zł.

Zaciągniecie kredytu ma służyć „sfinansowaniu planowanego deficytu budżetu oraz spłacie wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.” Planowany deficyt budżetu a bieżący rok, przyjęty podczas sesji ma wynieść 2.450.000 zł. Spłaty istniejącego zadłużenia gminy w tym roku mają pochłonąć ponad 6.5000.00 zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2020 zapisano, iż: „Budżet gminy Góra zakłada w roku 2012 deficyt w kwocie 2.450.846,96 zł. ale jest duże prawdopodobieństwo, że ulegnie zdecydowanemu zmniejszeniu.” Liczy się na to, że w trakcie postępowań przetargowych ceny za wykonanie inwestycji ulegną zmianie in minus. W dokumencie tym również zadeklarowano, iż: „budżet gminy udźwignie spłatę zadłużenia i w konsekwencji zmniejszy je do zera w 2020 r.” Nie mniej autorzy „Objaśnień do WPF zastrzegają się, że realność tego założenia jest uwarunkowana polityką państwa, wzrostem gospodarczym, wielkością subwencji, wielkością odpisów z CIT i PIT przysługujących gminie.

Dochody gminy na rok bieżący wynieść mają ponad 55 mln zł. Założono, że w latach 2013 do 2020 dochody gminy Góra będą rosły w rocznym tempie wahającym się w przedziale od 5,9% do 4%. Na rok 2013 dochody gminy Góra wrosnąć mają o 5,4%. W roku 2011 dochody gminy zwiększyły się w stosunku do roku 2010 o 5,7%, i to pomimo, jak czytamy: „braku wzrostu stawek podatkowych.”

W „Objaśnieniu do WPI” znajduje się również prognoza wydatków bieżących naszej gminy. W tym roku wydatki bieżące gminy wyniosą ponad 54 mln zł. Po stronie wydatków dominują dwie pozycje: wynagrodzenia i pochodne od nich oraz inne wydatki rzeczowe. Autorzy dokumentu przypominają, że w roku 2012 gmina podołała dwóm wyzwaniom. Pierwszym był wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych o 3% a w drugim wzrost płac dla nauczycieli o 3,8%. Pomimo tego: „władze gminy doprowadziły nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Kwota tej nadwyżki wyniosła ponad 856 tys. zł.

W dokumencie czytamy: „Taki stan rzeczy jest nie tylko dobrym przyczynkiem do tworzenia budżetu na rok 2013, w którym to zakłada się jeszcze większą nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.” Taka korzystna z finansowego punktu widzenia sytuacja pozwala również na spełnienie w przyszłości znowelizowanych zapisów ustawy o finansach publicznych, które wyznaczają wszystkim gminom limit zadłużenia już od roku 2014. Z tego powodu pożądana jest jak największa różnica na plus w nadwyżce budżetowej.

Autorzy „Objaśnień do WPI” dość ostrożnie podchodzą do kwestii pozyskiwania dla budżetu pieniędzy ze sprzedaży majątku gminy. Na ten temat czytamy: „W dobie kryzysu gospodarczego, tak wysokiego bezrobocia, i jak się okazuje wciąż ubożejącego społeczeństwa, ten właśnie czynnik jest największą niewiadomą a jego różnica pomiędzy wartością planowaną a wykonaną, znacznie może wpłynąć na trudności w spełnieniu relacji z zapisanej a art. 243 o finansach publicznych.” Mowa tu osiągnięciu dozwolonego ustawą progu zadłużenia gminy.

Również przypadku wydatków bieżących wykonano prognozę dynamiki wzrostu tej pozycji. Wykonany szacunek określa wzrost wydatków bieżących na lata 2013 – 2020 na średnio 2,4% rocznie. W latach 2013 – 2014 ma on wynosić 1,7% rocznie, by w latach następnych znacznie wzrosnąć aż do poziomu 3% w okresie 2017 – 2020. Widać więc wyraźnie, iż tempo wzrostu wydatków bieżących będzie niższe niż planowanych dochodów. Autorzy dokumentu usprawiedliwiają ten fakt koniecznością „zaciskania pasa.”

Bardzo dużą pozycję w budżecie zajmują wydatki majątkowe, czyli inwestycje. W tym roku gmina zaplanowała przeprowadzenie inwestycji na łączną kwotę 15,8 mln zł. W tej puli środków znajduje się ponad 2,8 mln zł, które są do pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Znakomita większość planowanych i realizowanych przez gminę 75 inwestycji, będzie zakończona w tym roku. Warto dodać, że kosztorysowa wartość tych 75 inwestycji wynosiła ponad 21 mln zł. Ale, kosztorys kosztorysem a przetarg swoje.

Władze gminy zakładają, że w latach 2012 – 2020 inwestycje będą współfinansowane przez fundusze unijne, tak jak to się odbywało do teraz. Zastrzega się jednak w dokumencie, iż stopień dofinansowania stanowi „wielkości zakładane”, gdyż nie znane są na razie zasady i założenia nowych programów unijnych.

Jako kolejną grupę dochodów majątkowych przyjęto sprzedaż mienia gminy. W tym przypadku założono, że gmina będzie miała dochody z tytułu sprzedaży gruntów pod inwestycje w istniejącej od 2009 r., Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Góra. Czytamy: „Władze gminy pokładają duże nadzieje w powstanie wielu różnych zakładów pracy, czego dowodem są inwestycje zmierzające do wybudowania pełnej infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej na tym terenie.”

Pomimo obostrzeń związanych z nowelizacją ustawy o finansach publicznych gmina będzie realizowała szeroko zakrojony program inwestycyjny. Można polemizować i ścierać się na temat zasadności niektórych inwestycji, kosztów, wykonania, ale nie można programu inwestycyjnego potępiać w czambuł. Miasto i gmina się zmieniły, i to na lepsze jeżeli chodzi o stronę wizerunkowa i estetyczną. Kto temu zaprzeczy głąb i baran jest!

„Objaśnienia do WPI” tak charakteryzują zamierzenia władz gminy: „Tylko szeroko pojęty rozwój infrastruktury drogowej, szkolnictwa, zaplecza technicznego, sportowego, itd., daje nadzieję na lepszą przyszłość. W tym samym celu nie zakładano już w roku 2012 nadwyżki budżetowej, tylko deficyt, zakładając przy tym wydatki inwestycyjne. Nie da się bowiem z roku na rok zahamować rozwoju, tak przecież pożądanego.”

Zadłużenie gminy Góra w roku 2012 w stosunku do planowanych dochodów ma wynieść 35,87%%. Próg ustawowy to 60%. Rok wcześniej stosunek zadłużenia do dochodów wynosił 40,1%. To był najwyższy poziom zadłużenia naszej gminy w latach 2009 – 2020. Kwota długu gminy wynosi w roku 2012 niecałe 25 mln zł. W roku 2013 poziom zadłużenia będzie jeszcze wysoki (39,31%), ale rok później wyniesie 33,55%. Spłatę zadłużenia gmina planuje w roku 2020.

Widać więc, że nie ma powodu do paniki, bo finanse gminy są stabilne a ponadto jest spora zakładka.To powinno cieszyć każdego, bo nie grozi mieszkańcom gminy jakiś nadmierny fiskalizm rządzących, by w panice łatać dziury budżetowe. Spać więc można spokojnie i życzyć sobie, by nie wydarzyło się nic, co ten spokój zburzy.