czwartek, 19 lipca 2012

Czy jest bezpiecznie?


W materiałach na ostatnią sesję Rady Powiatu znalazło się „Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Górze za rok 2011.” Przedstawiono w sprawozdaniu stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszego powiatu.

W 2011 roku na terenie naszego powiatu popełnionych zostało 810 przestępstw. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost odnotowanej przestępczości o 1,5%. Aż 60% przestępstw miało charakter kryminalny a 5,9% charakter gospodarczy. W stosunku do roku 2010 odnotowano wzrost przestępstw o charakterze kryminalnym o 38, natomiast przestępstw gospodarczych o 1. Spadł również wskaźnik wykrywalności przestępstw z 82,2% w roku 2010 do 81,7% w roku 2011. Jednocześnie policja deklaruje, że nastąpił wzrost poziomu wykrywalności przestępstw w nieomal wszystkich ich kategoriach. Sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym wykrywano w 74,4%, kradzieże z włamaniem – 36,7%, kradzieży cudzej rzeczy – 55,2%, rozboje – 100%.

Problemem jest przestępczość narkotykowa. W 2011 r., policja wszczęła 17 postępowań przygotowawczych, które skutkowały ujawnieniem 43 czynów karalnych. W tej kategorii przestępstw nastąpił wzrost w stosunku do roku 2010 o 14 czynów zagrożonych karą.

Nadal zbyt dużo przestępstw popełniają nietrzeźwi kierowcy. W roku 2011 zatrzymano 228 pijanych idiotów za kierownicą.

Ujawniona przez górowską policję przestępczość zdominowana jest przez, w zdecydowanej większości, czyny pospolite o niedużym ciężarze gatunkowym. Wyłączyć z tego należy kradzieże pojazdów oraz kierowanie pojazdem w stanie wskazującym. Najczęściej popełnianym przestępstwem jest przestępstwo popełniane na mieniu. Idzie tu o kradzieże i kradzieże z włamaniem. Tak tendencja utrzymuje się na terenie naszego powiatu od kilku lat, chociaż niepokojące jest to, że w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowuje się zdecydowanie więcej kradzieży niż kradzieży z włamaniem. Przestępstwa te charakteryzują się nagminnością w ich popełnianiu oraz niewielkimi stratami, wyłączywszy z tego kradzieże samochodów. Popełniane one są na szkodę osób prywatnych.

Najczęściej okradane są: garaże, pomieszczenia gospodarcze, piwnice, warsztaty, obiektu handlowe, samochody. Istną plagą były w roku 2011 kradzieże napowietrznych linii telefonicznych. Spory procent w tej grupie przestępstw stanowiły włamania do zbiorników z olejem napędowym w ciężarówkach i autobusach, które parkowane są na placach firm i w miejscach budów.

Najczęściej kradziono elektronarzędzia, sprzęt gospodarczy, metale kolorowe, pieniądze, akcesoria samochodowe, papierosy, alkohole, artykuły spożywcze.

Wg „Sprawozdania” znajduje się opis bezpieczeństwa na drogach powiatu górowskiego. W roku 2010 policja odnotowała 285 zdarzeń drogowych (17 wypadków, 268 kolizji drogowych). W roku 2011 zaistniało łącznie 307 zdarzeń drogowych, w tym 16 wypadków drogowych, w których 2 osoby poniosły śmierć a 21 zostało rannych. Dla porównania, rok wcześniej były 4 ofiary śmiertelne i 21 osób rannych. Policyjna statystyka odnotowała w 2011 r., 291 kolizji drogowych. Widać więc, że w roku 2011 zwiększyła się liczba kolizji drogowych, ale zmniejszyła liczba wypadków drogowych, szczególnie z ofiarami śmiertelnymi. Główne przyczyny zdarzeń drogowych, to: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, nietrzeźwość kierowców.
W związku z prowadzeniem pojazdu po kielichu zatrzymano 228 kierowców i zatrzymano 56 uprawnień do kierowania pojazdem. W roku 2011 zatrzymano 585 dowodów rejestracyjnych.

Policjanci z pionu prewencji z 2011 r., zatrzymali na gorącym uczynku lub po pościgu 136 sprawców przestępstw o charakterze kryminalnym. Stało się to możliwe dzięki 4509 służbom patrolowym wykonanym przez służby patrolowe i obchodowe. Gmina Góra przekazała policji 10.000 zł, co pozwoliło na przeprowadzenie dodatkowych 63 ponadnormatywnych służb patrolowych. Teren powiatu patrolowali policjanci z Legnicy, którym Zarząd Powiatu zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie. Policjanci z prewencji przeprowadzili w 2011 r., łącznie 1889 interwencji (601 publicznych, 339 domowych, 949 innych).

Praca prewencji pozwoliła na wykrycie w 2011 roku 3657 wykroczeń. Wobec 144 sprawców wykroczeń policja skierowała o ukaranie do sądu grodzkiego, 3037 osób obdzielono mandatami, 391 pouczono, by nie kroczyli błędną drogą.

Najczęstsze wykroczenia, których sprawcy – 144 w roku 2011 – stawali przed sądem grodzkim dotyczyły:
- 72 wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi na drogach,
- 35 wykroczeń przeciwko mieniu,
- 8 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
- 8 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego,
- 3 przeciwko obyczajności publicznej,
- 14 wykroczeń w ramach pozostałych kategorii.

Mandaty (3037) policja „wlepiała” za:
- 2473 za zakłócenie porządku i bezpieczeństwa na drogach publicznych,
- 150 za zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
- 194 za łamanie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 92 za zachowanie będące w sprzeczności z ogólnie przyjętymi normami,
- 58 za wykroczenia przeciwko mieniu,
- 70 wykroczeń mieści się w kategorii – pozostałe.

W roku 2011 górowska policja uzyskała Certyfikat ISO 9001:2009 za wdrożenie zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO, co poprzedzone zostało wykonaniem szeregu audytów zewnętrznych i audytu weryfikacyjnego.